Zemědělství - 4. čtvrtletí a rok 2019

14:14 | B Z | Diskuze

Výroba masa v závěru roku meziročně poklesla

Ilustrativní obrázek
Foto: W4T
Ve 4. čtvrtletí 2019 se meziročně snížila výroba hovězího (19 226 tun; −3,1 %) a vepřového masa (53 914 tun; −2,1 %), výroba drůbežího se nepatrně zvýšila (42 566 tun; +0,5 %). Ceny zemědělských výrobců jatečných prasat vzrostly na 46,46 Kč/kg v mase (+31,4 %).
V roce 2019 se vyrobilo v České republice 450 774 tun masa (+0,8 %), z toho bylo 72 892 tun (+1,8 %) hovězího, 209 604 tun (−0,6 %) vepřového a 168 044 tun (+2,3 %) drůbežího. Ceny zemědělských výrobců se u jatečného skotu mírně snížily (−2,7 %), naopak výrazně vzrostly ceny jatečných prasat (+16,6 %) a jen nepatrně se zvýšily u jatečných kuřat (+0,7 %). Od tuzemských producentů bylo nakoupeno 2 992,7 mil. litrů mléka (+1,3 %) za průměrnou cenu 8,85 Kč/l (+2,7 %).
 
Porážky a výroba masa
Ve 4. čtvrtletí 2019 bylo na jatkách poraženo 63,3 tis. ks skotu, což je meziročně o 4,0 % méně, z toho bylo 27,1 tis. býků (+0,1 %), 26,7 tis. krav (−7,0 %) a 7,2 tis. jalovic (−3,9 %). Vyrobeno bylo 19 226 tun (−3,1 %) hovězího masa. Na meziročně nižší produkci se projevily nižší stavy býků ve výkrmu v předcházejícím pololetí, z části kompenzované nižším vývozem jatečných zvířat.
Porážky prasat (596,0 tis. ks) ve 4. čtvrtletí meziročně opět mírně klesly (−1,6 %) a výroba vepřového masa dosáhla 53 914 tun (−2,1 %). Pokles výroby vepřového masa navazoval na mírně nižší stavy prasat ve výkrmu ve 3. čtvrtletí.
Podle statistického šetření Ministerstva zemědělství ČR bylo v tomto čtvrtletí na jatkách poraženo 65 501 tun drůbeže, což představuje výrobu 42 566 tun drůbežího masa (+0,5 %).
 
Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu, prasat a kuřat
Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu ve 4. čtvrtletí meziročně mírně klesly (−1,6 %). Jen malý pokles cen byl zaznamenán u jatečných býků (−0,7 %), jalovic (−0,8 %) a krav (−1,2 %), kdežto ceny jatečných telat se meziročně propadly o 24,2 %. Průměrná cena jatečných býků byla 45,90 Kč/kg v živém nebo 83,54 Kč/kg v jatečné hmotnosti.
Ceny jatečných prasat ve 4. čtvrtletí byly o 31,4 % nad úrovní cen ve 4. čtvrtletí minulého roku a dosáhly průměrné hodnoty 35,74 Kč za kg živé hmotnosti nebo 46,46 Kč za kg jatečné hmotnosti. Vzhledem k předcházejícímu čtvrtletí se průměrná cena v mase zvýšila o 1,97 Kč za kg.
Ceny jatečných kuřat se meziročně téměř nezměnily (+0,2 %). Výrobci prodávali jatečná kuřata I. třídy jakosti v průměru za 23,27 Kč za kg v živém.
 
Nákup mléka a ceny zemědělských výrobců mléka
Podle statistického šetření MZe bylo ve 4. čtvrtletí nakoupeno od tuzemských producentů 736 053 tis. litrů mléka (+3,7 %), z toho nákup mlékáren činil 606 707 tis. litrů (−0,2 %).
Ceny zemědělských výrobců mléka zůstaly na stejné úrovni jako ve 4. čtvrtletí loni (+0,1 %). Zemědělci prodávali mléko jakostní třídy Q za průměrnou cenu 8,76 Kč za litr, tj. o 14 hal/l vyšší než ve 3. čtvrtletí.
 
Rok 2019
Skot a hovězí maso
V roce 2019 bylo na jatkách poraženo 238,8 tis. ks skotu (+1,0 %) a bylo vyrobeno 72 892 tun hovězího masa (+1,8 %). Tohoto mírného meziročního navýšení výroby hovězího masa bylo dosaženo i přes klesající počty zvířat ve výkrmu, a to v důsledku sníženého vývozu a zvýšeného dovozu zvířat určených k porážce.
Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu se v roce 2019 mírně snížily (−2,7 %), z toho nejméně se změnily ceny krav (−1,9 %) a nejvíce ceny telat (−11,9 %). Ceny býků meziročně klesly o 2,5 %, ceny jalovic o 2,7 %. Průměrná cena, za kterou prodávali chovatelé vykrmené býky, byla 46,15 Kč za kg v živém nebo 84,00 Kč za kg jatečné hmotnosti. V průběhu roku byly ceny jatečných býků stabilní, rozdíl mezi nejnižší (v září) a nejvyšší cenou (v únoru) byl 1,75 Kč/kg v mase.
Podle předběžných výsledků statistiky pohybu zboží přes hranice ) v období od prosince 2018 do listopadu 2019 se obrat obchodu s živým skotem vyjádřený v početních jednotkách meziročně mírně zvýšil (+2,0 %), ve finanční hodnotě se téměř nezměnil (+0,3 %), a to v souvislosti s poklesem cen vyvážených telat. Dovoz živého skotu (5,3 tis. ks) zůstal vzhledem k vývozu (243,9 tis. ks) trvale zanedbatelný. Na straně vývozu převládala zvířata určená k dalšímu chovu (170,8 tis. ks), zvláště telata a mladý skot; vzrostl vývoz plemenných zvířat. Vývoz telat zůstal meziročně téměř na stejné úrovni; v množství 69,9 tis. ks (−0,3 %) se vyvážela převážně do Španělska, Nizozemska a Belgie. Mladého skotu se vyvezlo 68,0 tis. ks (+8,0 %), nejvíce do Turecka, Slovinska a Chorvatska. Vývoz jatečných zvířat klesl na 73,1 tis. ks (−7,1 %) a tradičně směřoval do Rakouska a Německa.
Schodek pohybu zboží přes hranice s hovězím masem se meziročně mírně prohloubil. Dovoz hovězího masa se zvýšil na 40 640 tun (+6,8 %), jeho vývoz vzrostl na 12 725 tun (+10,3 %). Dovezené maso pocházelo především z Nizozemska, Německa, Polska a Irska, vývozy směřovaly hlavně na Slovensko, ale také do Nizozemska a Polska.
 
Prasata a vepřové maso
V roce 2019 bylo v ČR poraženo 2 300,6 tis. prasat (−0,4 %) a vyrobeno 209 604 tun vepřového masa (−0,6 %). Meziročně téměř stabilní výsledek za sebou skrývá snížené stavy prasat ve výkrmu kompenzované nižším počtem jatečných prasat vyvezených do zahraničí.
Ceny zemědělských výrobců jatečných prasat zaznamenaly v roce 2019 prudký vzestup (+16,6 %). Zatímco v 1. čtvrtletí byly ještě pod úrovní předcházejícího roku, od dubna se začaly zvyšovat a tento trend pokračoval až do konce roku. Průměrná cena byla 31,82 Kč/kg v živém nebo 41,36 Kč v mase. Rozdíl mezi nejnižší (v březnu) a nejvyšší cenou (v prosinci) byl 13,27 Kč za kg jatečné hmotnosti.
Ve statistice pohybu zboží přes hranice[1]) s živými prasaty pokračoval trend zvyšování jeho aktivního salda. Meziročně se propadl dovoz živých prasat v důsledku výrazného poklesu dovozu selat (na 103,6 tis. ks; −34,9 %). Dovážela se tradičně z Dánska a Německa. Naopak vývoz selat se zvýšil na 173,0 tis. ks (+26,4 %) a směřoval do Maďarska, na Slovensko, do Německa, Rakouska a Rumunska. Prasata určená k porážce se téměř nedovážela a jejich vývoz se snížil na 251,9 tis. ks a 30 077 tun živé hmotnosti (−12,7 %). Vykrmená prasata se vyvážela hlavně na Slovensko, do Německa a Maďarska.
U vepřového masa se záporná bilance nepatrně zlepšila především meziročně nižším dovozem. Bylo dovezeno 270 204 tun vepřového masa (−3,0 %), hlavně z Německa, Španělska a také z Polska a Belgie, kdežto vyvezeno bylo pouze 28 147 tun (+0,6 %), převážná většina na Slovensko.
 
Drůbež a drůbeží maso
V roce 2019 bylo podle statistického šetření Ministerstva zemědělství ČR na jatka dodáno 258 686 tun drůbeže, což představuje výrobu 168 044 tun drůbežího masa s mírným meziročním navýšením o 2,3 %.
Průměrná cena zemědělských výrobců jatečných kuřat byla v roce 2019 nepatrně vyšší než v předcházejícím roce (+0,7 %). Během roku se s malými odchylkami pohybovala kolem 23,18 Kč/kg živé hmotnosti, přičemž minimální byla v srpnu (22,28 Kč/kg) a maximální hned v září (24,12 Kč/kg).
Statistika pohybu zboží přes hranice1) s živou drůbeží vykázala kladnou bilanci jak v kategorii jednodenních mláďat, tak jatečné drůbeže. Dovoz jednodenních mláďat se meziročně nezměnil (7,8 mil. ks;−0,1 %), jejich vývoz se však snížil o 9,3 % na 103,1 mil. ks. Výraznější pokles byl zaznamenán u vývozu kachňat. Jednodenní brojleři se vyváželi především na Slovensko, do Rumunska a Polska, kuřata nosného typu do Polska, Rumunska, Bulharska a Ruska. Vývoz kuřat a slepic určených k porážce vykázal nepatrné meziroční snížení o 0,8 % na 23 339 tun, které však v sobě zahrnuje snížení vývozu vykrmených brojlerů a zvýšení vývozu vyřazených slepic určených k porážce. Toto zboží směřovalo na Slovensko a do Polska.
Meziročně nepatrně nižší schodek pohybu zboží přes hranice s drůbežím masem byl způsoben mírným poklesem dovozu, přestože vývoz se také snížil. Ve sledovaném období se dovezlo 108 995 tun (−5,6 %), nejvíce z Polska, ale také z Maďarska, a vyvezlo 18 445 tun (−18,4 %), hlavně na Slovensko, do Německa a Rakouska.
 
Mléko a mléčné výrobky
V roce 2019 bylo podle statistického šetření MZe nakoupeno přímo od tuzemských producentů 2 992,7 mil. litrů mléka (+1,3 %), z toho nákup mlékáren od producentů a odbytových organizací činil 2 497,1 mil. litrů (−1,1 %).
Ceny zemědělských výrobců mléka dosáhly v roce 2019 průměrné hodnoty 8,85 Kč za litr mléka v třídě jakosti Q (+2,7 %). Pohybovaly se od 9,15 Kč/litr (v lednu) do 8,56 Kč/litr (v září), koncem roku se opět přiblížily hodnotě 9 Kč za litr mléka.
Výrazný přebytek pohybu zboží přes hranice1) s mlékem a mléčnými výrobky se meziročně nepatrně snížil na 814 160 tun. Dovoz se navýšil na 263 024 tun (+1,9 %), kdežto vývoz poklesl na 1 077 183 tun (−2,5 %). Největší podíl na zvýšeném dovozu měly sýry, tvaroh a syrovátka. Na straně vývozu došlo k poklesu všech mléčných komodit kromě syrovátky. Na obchodu s mlékem a mléčnými výrobky se nejvíce podílelo Německo a Slovensko v obou směrech, na dovozu také Polsko a vývozu Itálie.
Zdroj:Český statistický úřad
Líbil se vám článek?
+0 / -0
Odeslat článek e-mailem
Diskuze
Vstoupit do diskuze
V diskuzi zatím není žádný komentář. Buďte první, kdo bude komentovat.


Související články
Ilustrativní obrázek

Článek BHS k vývoji sklizní od roku 1918 do roku 2019

Ilustrativní obrázek

Osevní plochy ozimých plodin pro sklizeň v roce 2020

Ilustrativní obrázek

Svět zasáhly ničivé požáry. Po Rusku a Kanárech hoří i pralesy v Amazonii

Ilustrativní obrázek

Odhady sklizní - červenec 2019

Ilustrativní obrázek

Komentář BHS k odhadům sklizníČti více
Ilustrativní obrázek

Komentář BHS k bouřlivému vývoji na ropném trhu

Ilustrativní obrázek

Čína začala nakupovat ropu do státních hmotných rezerv; cílem objem ekvivalentní 90denním dovozům

Ilustrativní obrázek

Ceny ropy se dostaly na svá sedmnáctiletá minima

Ilustrativní obrázek

Rusko volá po nové dohodě na omezení těžby ropy na širší platformě než jen OPEC

Ilustrativní obrázek

ČEZ získal 51% podíl ve firmě Geomet zabývající se projektem těžby lithia na Cínovci

Portál W4T.CZ používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.