Zákon o dluhopisech

14:40 | mos ja | Diskuze
ZÁKON o dluhopisech ze dne 1. dubna 2004, 190/2004 Sb.
 
(Změna: 378/2005 Sb. Změna: 56/2006 Sb. Změna: 57/2006 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 230/2008 Sb. Změna: 230/2009 Sb. Změna: 160/2010 Sb. Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb., 199/2010 sb. Změna: 355/2011 Sb. Změna: 172/2012 Sb. Změna: 227/2013 Sb. Změna: 303/2013 Sb. Změna: 137/2014 Sb. Změna: 183/2017 Sb.)
 
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon upravuje postup při vydávání dluhopisů bez ohledu na to,
kdo je osobou, která dluhopisy vydává (dále jen „emitent“), a některé
další otázky s dluhopisy související.

§ 2

Dluhopis a emise dluhopisů

(1) Dluhopis je cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír, vydaný podle
českého práva, s nímž je spojeno právo na splacení určité dlužné částky
odpovídající jmenovité hodnotě jeho emitentem, a to najednou nebo
postupně k určitému okamžiku, a popřípadě i další práva plynoucí ze
zákona nebo z emisních podmínek dluhopisu (dále jen „emisní podmínky“).

(2) Dluhopisy mohou být jen zastupitelné.

(3) Listinný dluhopis je cenným papírem na řad. V rubopisu listinného
dluhopisu se uvede identifikace nabyvatele.

(4) Emisí dluhopisů se rozumí soubor dluhopisů vydávaných na základě
týchž emisních podmínek a majících stejný okamžik emise a stejné datum
splatnosti. Dluhopisům téže emise, s nimiž jsou spojena stejná práva,
se přidělí stejné identifikační označení podle mezinárodního systému
číslování pro identifikaci cenných papírů a zaknihovaných cenných
papírů (ISIN), je-li přidělováno, nebo jiný údaj identifikující
dluhopis.

§ 3

Zpřístupnění emisních podmínek

(1) Emitent může vydat dluhopisy jen tehdy, pokud byly nejpozději k
datu jejich emise investorům zpřístupněny emisní podmínky na nosiči
informací, který investorům umožňuje reprodukci emisních podmínek v
nezměněné podobě a uchování emisních podmínek tak, aby mohly být
využívány alespoň do data splatnosti těchto dluhopisů.

(2) Je-li nejpozději k datu emise dluhopisů uveřejněn prospekt
dluhopisů (dále jen „prospekt“) a jsou-li nejpozději k témuž datu na
internetových stránkách emitenta zpřístupněny jejich emisní podmínky,
zpřístupnění na nosiči informací uvedeném v odstavci 1 se nevyžaduje. V
tom případě však emitent zajistí, aby emisní podmínky byly zpřístupněny
na těchto internetových stránkách bezplatně a v nezměněné podobě trvale
alespoň do data splatnosti těchto dluhopisů a měly podobu datového
souboru vhodného ke stažení v běžně používaném formátu.

(3) Jestliže o to vlastník dluhopisů požádá, vzniká emitentovi
povinnost poskytnout mu bezúplatně jeden výtisk aktuálních emisních
podmínek těchto dluhopisů.

§ 4

Seznam vlastníků

(1) Emitent vede seznam vlastníků jím vydaných listinných dluhopisů.
Seznam vlastníků zaknihovaných dluhopisů vede osoba, která je oprávněna
k vedení evidence zaknihovaných cenných papírů (dále jen "osoba
oprávněná k vedení evidence"). Práva spojená s dluhopisy je oprávněna
ve vztahu k emitentovi vykonávat osoba uvedená v těchto seznamech,
pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.

(2) K účinnosti převodu listinného dluhopisu vůči emitentovi se
vyžaduje zápis o změně vlastníka v seznamu podle odstavce 1 věty první;
emitent provede tento zápis bez zbytečného odkladu poté, co mu bude
taková změna prokázána. K účinnosti převodu zaknihovaného dluhopisu
vůči emitentovi se vyžaduje zápis o změně vlastníka v seznamu podle
odstavce 1 věty druhé.

§ 5

Druhy dluhopisů

Dluhopisy vydané týmž emitentem, s nimiž jsou spojena stejná práva,
tvoří jeden druh.

§ 6

Náležitosti dluhopisu

(1) Dluhopis obsahuje alespoň

a) označení „dluhopis“, nejde-li o hypoteční zástavní list, státní
pokladniční poukázku nebo poukázku České národní banky,

b) údaj o druhu dluhopisu, který lze uvést i odkazem na emisní
podmínky, nejde-li o dluhopis, se kterým není spojeno žádné zvláštní
právo,

c) údaje identifikující emitenta,

d) jmenovitou hodnotu jako dlužnou částku; to se nevyžaduje v případě
sběrného dluhopisu, plyne-li jmenovitá hodnota ze zápisu v příslušné
evidenci,

e) výnos dluhopisu, nebo údaj o tom, že výnos je určen rozdílem mezi
jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho nižším emisním kurzem; anebo je z
dluhopisu aspoň zřejmé, že dluhopis je bez výnosu nebo kde se lze s
tím, jak je výnos určen, seznámit,

f) datum nebo jiný okamžik splacení (dále jen „datum splatnosti“)
dlužné částky (splacení dluhopisu),

g) údaje identifikující vlastníka dluhopisu, nejde-li o dluhopis vydaný
jako zaknihovaný cenný papír nebo sběrný dluhopis,

h) podpis emitenta, nejde-li o dluhopis vydaný jako zaknihovaný cenný
papír nebo sběrný dluhopis,

i) číselné označení dluhopisu, nejde-li o dluhopis vydaný jako
zaknihovaný cenný papír nebo sběrný dluhopis, a

j) datum emise.

(2) U zaknihovaného dluhopisu postačí, že údaje uvedené v odstavci 1
písm. a) až f) a j) jsou zjistitelné z příslušné evidence zaknihovaných
dluhopisů.

(3) Byl-li vydán hromadný dluhopis, obsahuje tento dluhopis také údaj o
tom, kolik dluhopisů a jakého druhu nahrazuje.

(4) Pro posouzení toho, zda je dluhopis řádně vydán, nemá vliv, zda
obsahuje náležitosti uvedené v odstavci 1, obsahuje-li alespoň
náležitosti uvedené v odstavci 1 písm. c) až h), nebo jsou-li tyto
údaje zjistitelné z příslušné evidence zaknihovaných cenných papírů;
odstavce 2 a 3 tím nejsou dotčeny.

§ 7

Celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů

(1) Emitent může vydat dluhopisy

a) v menší celkové jmenovité hodnotě emise dluhopisů, než byla
předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů, jestliže se do
konce lhůty pro upisování nepodařilo upsat předpokládanou celkovou
jmenovitou hodnotu emise dluhopisů,

b) ve větší celkové jmenovité hodnotě emise dluhopisů, než byla
předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů, a to i po
uplynutí lhůty pro upisování, je-li tato možnost uvedena v emisních
podmínkách, nebo

c) až do výše předpokládané celkové jmenovité hodnoty emise dluhopisů i
po uplynutí lhůty pro upisování, je-li tato možnost uvedena v emisních
podmínkách.

(2) Postupuje-li emitent podle odstavce 1 písm. b) nebo c) a není-li
lhůta určená pro upisování postačující, určí dodatečnou lhůtu pro
upisování, která skončí nejpozději v den, který je rozhodný pro
splacení jednotlivých splátek jmenovité hodnoty dluhopisu nebo splacení
dluhopisu, a zpřístupní ji stejným způsobem jako emisní podmínky.

(3) V případě zaknihovaných dluhopisů nebo sběrných dluhopisů emitent
bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro upisování oznámí osobě
oprávněné k vedení evidence skutečnost podle odstavce 1 a zpřístupní ji
stejným způsobem, jakým zpřístupnil emisní podmínky. V případě emise
komunálních dluhopisů emitent oznámí skutečnost podle odstavce 1 písm.
a) též Ministerstvu financí (dále jen „ministerstvo“).

(4) V případě emise státních dluhopisů vydávaných jako zaknihované
dluhopisy oznámí ministerstvo skutečnost podle odstavce 1 písm. b) a c)
bez zbytečného odkladu osobě oprávněné k vedení jejich evidence a
vyhlásí nebo uveřejní ji stejným způsobem, jakým vyhlásilo nebo
uveřejnilo emisní podmínky.

(5) Údaj o předpokládané celkové jmenovité hodnotě emise dluhopisů
emitent zpřístupní investorům spolu s emisními podmínkami způsobem,
kterým zpřístupňuje tyto emisní podmínky.

HLAVA II

EMISNÍ PODMÍNKY

nadpis vypuštěn

§ 8

Základní ustanovení

Emisní podmínky podrobněji vymezují práva a povinnosti emitenta a
vlastníků dluhopisů, jakož i informace o emisi dluhopisů, a to i
odkazem na informace obsažené v prospektu.

§ 9

Náležitosti emisních podmínek

(1) Emisní podmínky obsahují vždy alespoň odkazem na informace obsažené
v prospektu

a) skutečnosti uvedené v § 6 odst. 1 písm. a) až f) a j) ,

b) údaj o tom, zda jde o listinný nebo zaknihovaný dluhopis,

c) lhůtu pro upisování emise dluhopisů,

d) emisní kurz, případně způsob jeho určení, a pro případ, že emisní
kurz bude určován kurzem dosaženým v aukci, způsob aukce,

e) informace o tom, jak je výnos dluhopisu určen, nebo že dluhopis je
bez výnosu,

f) způsob a místo upisování dluhopisu, způsob a lhůtu předání dluhopisů
jednotlivým upisovatelům a způsob a místo úhrady emisního kurzu
upsaného dluhopisu,

g) informace o tom, jak a kde má být dluhopis splacen,

h) údaje o zdaňování výnosu dluhopisu,

i) údaje nutné k identifikaci osob, které se podílejí na zabezpečení
vydání dluhopisu, splacení dluhopisu a na vyplacení výnosu dluhopisu, s
uvedením způsobu jejich účasti na těchto činnostech,

j) identifikační označení dluhopisu podle mezinárodního systému
číslování pro identifikaci cenných papírů a zaknihovaných cenných
papírů, je-li přidělováno,

k) způsob oznamování konání schůze vlastníků dluhopisů, jakož i
vlastníků podílů na sběrném dluhopisu (dále jen „schůze vlastníků“), a
způsob uveřejňování a zpřístupňování dalších informací o dluhopisu,

l) informaci o tom, kým, kdy a s jakým výsledkem byl udělen rating,
je-li tato informace emitentovi známa, a

m) určení dne, který je rozhodný pro účast na schůzi vlastníků.

(2) Emisní podmínky podle záměrů emitenta dále obsahují alespoň odkazem
na informace obsažené v prospektu

a) rozhodnutí emitenta, že emise dluhopisů bude v rámci lhůty pro
upisování vydávána postupně (v tranších),

b) právo emitenta postupovat podle § 7 odst. 1 písm. b) a možný rozsah
zvětšení celkové jmenovité hodnoty emise dluhopisů, případně právo
emitenta postupovat podle § 7 odst. 1 písm. c),

c) informace o tom, kdy, jak a kde má být vyplacen výnos dluhopisu,
není-li výnos určen rozdílem mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho
nižším emisním kurzem,

d) údaj o tom, že splacení dluhopisu nebo vyplacení jeho výnosu je
zajištěno třetí osobou, a údaj, kde je smlouva, kterou se sjednává
zajištění, přístupná investorům,

e) údaje o zástavním právu u dluhopisu, u nějž je splacení dluhopisu
nebo vyplacení jeho výnosu zajištěno zástavou, a způsob, jakým bude
zástavní právo uplatněno,

f) způsob losování u dluhopisu, jehož výnos je spojen s dluhopisem,
který je losován,

g) údaj o dalších právech, která jsou s dluhopisem spojena,

h) údaj o tom, že emitent rozhodl podle § 17,

i) údaj o tom, že informace podle tohoto zákona budou uveřejňovány a
zpřístupňovány v jiném jazyce než českém,

j) údaj o tom, kdo povede evidenci zaknihovaných dluhopisů a sběrných
dluhopisů,

k) údaj o rozhodnutí emitenta o vyloučení možnosti oddělit právo na
vyplacení výnosu dluhopisu od dluhopisu,

l) oprávnění emitenta splatit dluhopis před datem jeho splatnosti
včetně poměrného výnosu, s vymezením podmínek a způsobu předčasného
splacení a též způsobu výpočtu hodnoty nesplacených nevrácených kupónů
podle § 19 odst. 4,

m) oprávnění vlastníka dluhopisu žádat splacení dluhopisu popřípadě i
poměrného výnosu před datem splatnosti a vymezení podmínek, za kterých
je oprávněn tak učinit,

n) znění rozhodčí doložky, mají-li být spory o právech a povinnostech
spojených s dluhopisem řešeny v rozhodčím řízení,

o) u vyměnitelného dluhopisu způsob oznámení dne, od kterého lze právo
na výměnu za jiný dluhopis nebo jiné dluhopisy anebo akcii či akcie
uplatnit, a místo a lhůtu pro uplatnění tohoto práva; pokud jsou
vyměnitelné dluhopisy vydávány jako zaknihované dluhopisy, den, který
je rozhodný pro určení osoby oprávněné vykonat práva z těchto
dluhopisů,

p) u prioritního dluhopisu způsob oznámení dne, od kterého lze právo na
přednostní úpis akcií uplatnit, a místo a lhůtu pro uplatnění tohoto
práva; pokud jsou prioritní dluhopisy vydávány jako zaknihované
dluhopisy, den, který je rozhodný pro určení osoby oprávněné vykonat
práva z těchto dluhopisů,

q) u podřízeného dluhopisu ujednání, že pohledávka odpovídající právům
s tímto dluhopisem spojeným bude uspokojena až po uspokojení všech
ostatních pohledávek, s výjimkou pohledávek, které jsou vázány stejnou
nebo srovnatelnou podmínkou podřízenosti v případě

1. vstupu emitenta do likvidace,

2. vydání rozhodnutí o úpadku emitenta, nebo

3. je-li emitentem zahraniční osoba, též jiného obdobného opatření.

§ 10

Změna emisních podmínek

(1) Ke změně emisních podmínek se vyžaduje předchozí souhlas schůze
vlastníků.

(2) Souhlas schůze vlastníků se nevyžaduje

a) ke změně přímo vyvolané změnou právní úpravy,

b) ke změně, která se netýká postavení nebo zájmů vlastníků dluhopisů,
nebo

c) v případě, že žádný z vydaných dluhopisů, k nimž se emisní podmínky
vztahují, není ve vlastnictví osoby odlišné od emitenta.

(3) Emitent bez zbytečného odkladu po změně emisních podmínek
zpřístupní investorům způsobem, kterým byly zpřístupněny emisní
podmínky, tuto změnu emisních podmínek a úplné znění emisních podmínek
po provedené změně.

(4) Investor, který před zpřístupněním změny emisních podmínek, ke
které se vyžaduje předchozí souhlas schůze vlastníků, souhlasil s koupí
nebo s upsáním dluhopisu a k tomuto dluhopisu ještě nenabyl vlastnické
právo, je oprávněn od koupě nebo upsání odstoupit ve lhůtě 5 pracovních
dnů poté, co je zpřístupněna změna emisních podmínek, neurčí-li emitent
v emisních podmínkách lhůtu delší.

§ 11

Dluhopisový program

(1) Společné emisní podmínky pro předem neurčený počet emisí dluhopisů
se označují jako dluhopisový program.

(2) Za emisní podmínky jednotlivé emise v rámci dluhopisového programu
se považuje dluhopisový program a doplněk dluhopisového programu pro
danou emisi.

(3) Doplněk dluhopisového programu obsahuje alespoň

a) doplnění náležitostí emisních podmínek podle § 9, které nejsou
obsaženy v dluhopisovém programu,

b) odkaz na dluhopisový program a informaci o tom, kde se s ním lze
seznámit, a

c) specifické podmínky emise dluhopisů, ke které se doplněk
dluhopisového programu vztahuje.

Pochybnosti o obsahu zvláštního práva spojeného s dluhopisem

§ 12

nadpis vypuštěn

(1) V případě pochybnosti o obsahu zvláštního práva spojeného s
dluhopisem může soud na návrh vlastníka dluhopisu,

a) rozhodnout jaké zvláštní právo je s dluhopisem spojeno, je-li z
okolností zřejmé, že takové právo vyjadřuje vůli obsaženou v emisních
podmínkách nebo je této vůli obsahově nejbližší, nebo

b) nebude-li možné postupovat podle písmene a) rozhodnout, že dluhopis
je dluhopis, se kterým není spojeno zvláštní právo.

(2) Řízení uvedené v odstavci 1 je řízením podle § 83 odst. 2 písm. d)
občanského soudního řádu.

(3) Údaj o zahájení řízení podle odstavce 1 spolu se spisovou značkou
řízení, označením příslušného soudu a údajem o předmětu sporu emitent
zpřístupní bez zbytečného odkladu po zahájení řízení na téže
internetové stránce, na které zpřístupnil emisní podmínky, tak, aby
byly obdobně splněny požadavky uvedené v § 3 odst. 2 větě druhé, nebo
způsobem, kterým zpřístupnil emisní podmínky. Stejně emitent zpřístupní
i rozhodnutí soudu v této věci s vyznačenou doložkou právní moci.

(4) Je-li účastníkem řízení podle odstavce 1 fyzická osoba, emitent z
jejích osobních údajů zpřístupní pouze jméno.

nadpis vypuštěn

§ 13

(1) Rozhodne-li soud podle § 12 odst. 1 písm. b), může vlastník
dluhopisu, o jehož druhu bylo rozhodnuto, požadovat do 1 měsíce ode
dne, kdy emitent rozhodnutí soudu zpřístupnil v souladu s § 12 odst. 3,
aby od něj emitent tento dluhopis za přiměřenou cenu koupil, ledaže
byla pochybnost zřejmá již v době, kdy vlastník dluhopis získal.
Emitent od vlastníka dluhopisu koupí dluhopis do 15 pracovních dnů ode
dne, kdy mu došel návrh na uzavření smlouvy.

(2) Nesplní-li emitent povinnost stanovenou v odstavci 1 nebo
nezpřístupní-li emitent rozhodnutí podle § 12 odst. 1 písm. b) v
souladu s § 12 odst. 3 větou druhou do 1 měsíce ode dne nabytí jeho
právní moci, může se oprávněný vlastník dluhopisu domáhat uzavření
smlouvy u soudu nebo požadovat náhradu újmy, a to nejpozději ve lhůtě 6
měsíců ode dne, kdy emitentovi došel návrh na uzavření smlouvy.“.

§ 14

zrušen

HLAVA III

VYDÁNÍ DLUHOPISU A VLASTNÍ DLUHOPISY NABYTÉ EMITENTEM

§ 15

Vydání dluhopisu

(1) Vydání dluhopisů zabezpečuje emitent nebo jím pověřená osoba, která
obstará vydání emise nebo se smluvně zaváže stát se prvním nabyvatelem
emise nebo její části.

(2) Emisi dluhopisů je možné vydávat v rámci lhůty pro upisování i
postupně po částech (tranších), je-li tato možnost uvedena v emisních
podmínkách.

(3) Nedojde-li k vydání dluhopisů, je emitent povinen do 30 dnů po dni
skončení lhůty pro upisování vrátit upisovateli jím upsanou a splacenou
částku, včetně úroku ve výši váženého průměru repo sazeb České národní
banky za období od data splacení.

(4) Na dluhopisy, které jsou při jejich vydání zapsány nejprve na
majetkový účet emitenta v evidenci podle zvláštního právního předpisu,
se hledí jako na řádně vydané v okamžiku jejich zápisu na tento účet,
jsou-li splněny ostatní náležitosti stanovené tímto zákonem, popřípadě
jiným právním předpisem pro vydání dluhopisů.

§ 15a

Vlastní dluhopisy

(1) Vlastní dluhopisy nabyté emitentem před datem jejich splatnosti
nezanikají, ledaže emitent rozhodne jinak.

(2) Emitent neuplatňuje výměnné nebo prioritní právo (§ 33) spojené s
vlastními dluhopisy.

(3) Vlastní dluhopisy nabyté emitentem zanikají datem jejich splatnosti
nebo dnem určeným emitentem, pokud datu splatnosti předchází.

(4) Pro účely ustanovení tohoto zákona upravujících schůzi vlastníků se
k vlastním dluhopisům ve vlastnictví emitenta nepřihlíží.

HLAVA IV

VÝNOS DLUHOPISU, VYPLACENÍ VÝNOSU DLUHOPISU A SPLÁCENÍ DLUHOPISU

nadpis vypuštěn

§ 16

Výnos dluhopisu

Výnos dluhopisu lze určit zejména

a) pevnou úrokovou sazbou,

b) rozdílem mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho nižším emisním
kurzem,

c) slosovatelnou prémií nebo prémií v závislosti na lhůtě splatnosti
dluhopisu, nebo

d) pohyblivou úrokovou sazbou odvozenou například z jiných úrokových
sazeb či úrokových výnosů, pohybu měnových kurzů, finančních indexů či
cen komodit.

§ 17

Den rozhodný pro splacení dluhopisu a vyplacení výnosu dluhopisu

(1) Rozhodl-li emitent v emisních podmínkách, že právo na splacení
dluhopisu má osoba, která je oprávněna vykonávat práva spojená s
dluhopisem k jinému dni, než je datum splatnosti dluhopisu, nesmí takto
určený den předcházet takovému datu splatnosti o více než 30 dnů ani
následovat po tomto datu.

(2) Odstavec 1 se použije obdobně pro právo na vyplacení výnosu
dluhopisu a právo na splacení jednotlivých splátek dluhopisu.

§ 18

Oddělení práva na výnos dluhopisu

(1) Pokud to emisní podmínky nevylučují, může být právo na výnos
dluhopisu od dluhopisu odděleno a spojeno s kupónem jako cenným papírem
nebo zaknihovaným cenným papírem vydaným k uplatnění tohoto práva.

(2) Kupónový arch k listinnému dluhopisu musí být vydán současně s
vydáním dluhopisu, a to se samostatným kupónem pro každý jednotlivý
výnos; u zaknihovaného dluhopisu nebo sběrného dluhopisu platí
ustanovení věty první přiměřeně pro zápis v příslušné evidenci.

(3) Na každém z kupónů dluhopisu musí být vyznačeno, jaké právo je s
ním spojeno, a den, který je rozhodný pro uplatnění tohoto práva.

(4) Jestliže se dluhopisu přiděluje identifikační označení podle
mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů a
zaknihovaných cenných papírů, musí být toto identifikační označení
přiděleno samostatně pro

a) dluhopis s kupóny,

b) dluhopis bez kupónů (dále jen "oddělená jistina"),

c) pro každý kupón dluhopisu.

(5) Na žádost osoby oprávněné vykonávat práva spojená s dluhopisem
provede osoba oprávněná k vedení evidence

a) rozdělení dluhopisu na oddělenou jistinu a kupóny, nebo

b) opětovné spojení oddělené jistiny s kupóny, jestliže jejich vlastník
je zároveň vlastníkem oddělené jistiny. Ke spojení může dojít pouze
tehdy, pokud vlastník jistiny vlastní všechny kupóny, u kterých ještě
nenastal den, který je rozhodný pro uplatnění práva s nimi spojeného.

§ 19

Splacení dluhopisu a vyplacení výnosu dluhopisu

(1) Splatnost dluhopisu se určuje jednorázově k určitému datu, nebo
splátkami, jejichž výše se stanoví v emisních podmínkách.

(2) Emitent je oprávněn splatit jednotlivé dluhopisy včetně poměrného
výnosu před datem jejich splatnosti, pouze pokud emisní podmínky tento
způsob splacení připouštějí a vymezují podmínky pro předčasnou
splatnost.

(3) Vlastník dluhopisu může žádat splacení dluhopisu před stanoveným
datem splatnosti, pouze pokud emisní podmínky tento způsob splacení
připouštějí nebo stanoví-li tak tento zákon; nevyplývá-li z emisních
podmínek něco jiného, lze žádat i poměrný výnos.

(4) Dojde-li u dluhopisu k předčasnému splacení, musí být spolu s
dluhopisem vráceny všechny kupóny, které nejsou ještě splatné. V
případě nesplnění této povinnosti se hodnota nevrácených kupónů, určená
podle emisních podmínek, odečte.

(5) Právo na výnos dluhopisu spojené s kupónem, který při předčasném
splacení dluhopisu nebyl vrácen emitentovi, zůstává zachováno.

(6) Splacení dluhopisu a vyplacení výnosu dluhopisu může emitent
provést sám nebo prostřednictvím banky, spořitelního a úvěrního
družstva, obchodníka s cennými papíry, provozovatele poštovních služeb
nebo osoby, která má oprávnění podle práva cizího státu, podle něhož
byla založena, k výkonu obdobné činnosti jako tyto osoby a je oprávněna
podnikat na území České republiky.

§ 20

zrušen

HLAVA V

SCHŮZE VLASTNÍKŮ

nadpis vypuštěn

§ 21

Základní ustanovení

(1) Emitent bez zbytečného odkladu svolá schůzi vlastníků v případě

a) návrhu změn emisních podmínek, pokud se její souhlas ke změně
emisních podmínek vyžaduje,

b) návrhu na přeměnu emitenta,

c) návrhu na uzavření smlouvy, na jejímž základě dochází k dispozici s
obchodním závodem nebo jeho částí, bez ohledu na to, kterou smluvní
stranou emitent je, za předpokladu, že může být ohroženo řádné a včasné
splacení dluhopisu nebo vyplacení výnosu dluhopisu,

d) je-li v prodlení s uspokojením práv spojených s jím vydanými
dluhopisy déle než 7 dní ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno,

e) návrhu o podání žádosti o vyřazení dluhopisů z obchodování na
evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobnému regulovanému
trhu nebo v mnohostranném obchodním systému provozovatele se sídlem v
členském státě Evropské unie nebo jiném státě tvořícím Evropský
hospodářský prostor (dále jen „členský stát“),

f) změn, které mohou významně zhoršit jeho schopnost plnit dluhy
vyplývající z jím vydaných dluhopisů,

g) dalších změn, které vymezují emisní podmínky,

(dále jen "změny zásadní povahy").

(2) Schůzi vlastníků je oprávněn svolat, jde-li o případ uvedený v
odstavci 1, též vlastník dluhopisu i vlastník podílu na sběrném
dluhopisu (dále jen "vlastník dluhopisu").

(3) Emitent je povinen se schůze vlastníků zúčastnit a poskytnout
informace nezbytné k rozhodnutí či přijetí stanoviska schůze vlastníků.

(4) Vydal-li emitent více než jednu emisi dluhopisů, může ke změnám
zásadní povahy, s výjimkou případu podle odstavce 1 písm. a), svolat
schůzi vlastníků jako společnou schůzi vlastníků všech dosud vydaných a
nesplacených dluhopisů (dále jen „společná schůze vlastníků“).
Ustanovení § 21 až 24a se vztahují i na společnou schůzi vlastníků.

(5) Osoba oprávněná k vedení evidence vydá emitentovi na jeho žádost
výpis z evidence emise předmětných dluhopisů pro účely svolání a konání
schůze vlastníků.

(6) Probíhá-li podle právního předpisu členského státu reorganizace
nebo jiné srovnatelné řešení úpadku emitenta, emitent nemusí schůzi
vlastníků svolat.

(7) V emisních podmínkách lze okruh změn zásadní povahy uvedených v
odstavci 1 písm. b) až f) upravit odchylně.

§ 21a

Den rozhodný pro účast na schůzi vlastníků

(1) Emitent určí pro vlastníky dluhopisů a pro vlastníky podílů na
sběrném dluhopisu den, který je rozhodný pro jejich účast na schůzi
vlastníků. Tento den nemůže předcházet dni jejího konání o více než 30
dnů.

(2) Jsou-li dluhopisy přijaty k obchodování na evropském regulovaném
trhu, na zahraničním trhu obdobnému regulovanému trhu nebo v
mnohostranném obchodním systému provozovatele se sídlem v členském
státě, je dnem, který je rozhodný pro účast na schůzi vlastníků, vždy
sedmý den předcházející konání schůze vlastníků.

§ 22

(1) Organizačně a technicky schůzi vlastníků zajišťuje a náklady s tím
spojené nese ten, kdo schůzi vlastníků svolává (dále jen "svolavatel"),
pokud nejde o případ, kdy emitent porušil svoji povinnost podle § 21
odst. 1 a schůzi vlastníků svolá namísto emitenta vlastník sám. V tomto
případě jdou náklady spojené se schůzí vlastníků k tíži emitenta.
Náklady spojené s účastí na schůzi vlastníků nese vlastník dluhopisu.

(2) Místo, datum a hodina konání schůze vlastníků musí být určeny tak,
aby co nejméně omezovaly možnost vlastníků dluhopisů účastnit se schůze
vlastníků.

(3) Svolavatel oznámí konání schůze vlastníků způsobem stanoveným v
emisních podmínkách, a to ve lhůtě nejméně 15 dnů přede dnem jejího
konání. Oznámení obsahuje alespoň

a) údaje o emitentovi podle § 6 odst. 1 písm. c),

b) název dluhopisu, datum emise a identifikační označení podle
mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů a
zaknihovaných cenných papírů, bylo-li přiděleno, nebo jiný údaj
identifikující dluhopis; v případě společné schůze vlastníků tyto údaje
o všech vydaných a dosud nesplacených emisích,

c) místo, datum a hodinu konání schůze vlastníků,

d) program jednání, včetně případného návrhu změny emisních podmínek a
jejich zdůvodnění,

e) den, který je rozhodný pro účast na schůzi vlastníků.

(4) Pokud se schůze vlastníků koná na návrh vlastníka dluhopisu,
poskytne mu emitent potřebnou součinnost.

(5) Záležitosti, které nebyly zařazeny na navrhovaný program jednání
schůze vlastníků, lze na této schůzi rozhodnout jen za účasti a se
souhlasem všech vlastníků dluhopisů.

(6) Odpadne-li důvod pro svolání schůze vlastníků, odvolá ji svolavatel
stejným způsobem, jakým byla svolána.

§ 23

Průběh schůze vlastníků

(1) Schůze vlastníků je schopna se usnášet, jestliže se jí účastní
vlastníci dluhopisů, jejichž jmenovitá hodnota představuje k rozhodnému
dni pro účast na schůzi vlastníků více než 30 % jmenovité hodnoty
nesplacené části emise dluhopisů. Společná schůze vlastníků je schopna
se usnášet, jestliže se jí účastní vlastníci dluhopisů, jejichž
jmenovitá hodnota představuje ke dni, který je rozhodný pro účast na
schůzi vlastníků, více než 30 % jmenovité hodnoty nesplacené části
každé dosud vydané emise. Neřeší-li se problematika společná všem
emisím, je nutná účast vlastníků 30 % jmenovité hodnoty nesplacené
části těch emisí, kterých se problematika dotýká.

(2) Není-li schůze vlastníků, která má rozhodovat o změně emisních
podmínek, schopna se usnášet, svolavatel svolá, je-li to nadále
potřebné, náhradní schůzi vlastníků tak, aby se konala do 6 týdnů ode
dne, na který byla svolána původní schůze vlastníků. Konání náhradní
schůze vlastníků s nezměněným programem jednání se oznámí vlastníkům
dluhopisů nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní
schůze vlastníků. Náhradní schůze vlastníků je schopna se usnášet bez
ohledu na podmínky uvedené v odstavci 1.

(3) Před zahájením schůze vlastníků je svolavatel povinen poskytnout za
účelem kontroly účasti na schůzi informaci o počtu všech dluhopisů
opravňujících k účasti na této schůzi. Vlastní dluhopisy ve vlastnictví
emitenta ke dni, který je rozhodný pro účast na schůzi vlastníků se pro
účely odstavců 1 a 4 nezapočítávají.

(4) Schůze vlastníků rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných
vlastníků dluhopisů. Počet hlasů každého vlastníka dluhopisu odpovídá
jeho podílu na celkové jmenovité hodnotě nesplacené části emise
dluhopisů. Ke změně emisních podmínek, doplňku dluhopisového programu
nebo k ustavení a odvolání společného zástupce vlastníků dluhopisů je
nutný souhlas tří čtvrtin hlasů přítomných vlastníků dluhopisů.

(5) Jestliže schůze vlastníků souhlasila se změnami zásadní povahy,
může osoba, která byla vlastníkem dluhopisu k rozhodnému dni pro účast
na schůzi vlastníků a podle zápisu hlasovala na schůzi proti návrhu
nebo se schůze nezúčastnila, požádat o předčasné splacení jmenovité
hodnoty dluhopisu včetně poměrného výnosu. Byl-li výnos určen rozdílem
mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho nižším emisním kurzem [§ 16
písm. b)], je emitent povinen splatit vlastníkům dluhopisů emisní kurz
a poměrný výnos. Žádost o předčasné splacení musí být podána do 30 dnů
od zpřístupnění usnesení schůze vlastníků nebo společné schůze
vlastníků podle odstavce 7. Po uplynutí této lhůty právo na splacení
zaniká. Emitent je povinen vyplatit tuto částku do 30 dnů od doručení
žádosti způsobem a na místě, které pro splacení dluhopisu stanoví
emisní podmínky.

(6) Nesouhlasí-li schůze vlastníků se změnami zásadní povahy uvedenými
v § 21 odst. 1 písm. b) až g), může současně rozhodnout, že pokud bude
emitent postupovat v rozporu s jejím usnesením, je povinen předčasně
splatit vlastníkům dluhopisů, kteří o to požádají, jejich jmenovitou
hodnotu včetně poměrného výnosu; byl-li výnos určen rozdílem mezi
jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho nižším emisním kurzem [§ 16 písm.
b)], je emitent povinen splatit vlastníkům dluhopisů na jejich žádost
emisní kurz a poměrný výnos. Emitent je povinen tak učinit způsobem a
na místě, které pro splacení dluhopisu stanoví emisní podmínky,
nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti o předčasné splacení.

(7) Svolavatel vypracuje zápis o schůzi vlastníků do 30 dnů ode dne
jejího konání. Pokud schůze projednávala některou ze změn zásadní
povahy, musí být o schůzi pořízen notářský zápis. Pokud schůze
vlastníků s některou z těchto změn souhlasila, uvedou se v notářském
zápisu jména těch vlastníků dluhopisu, kteří se změnou souhlasili, a
počty kusů dluhopisů, které každý z těchto vlastníků má k rozhodnému
dni pro účast na schůzi vlastníků (odstavec 1) ve svém vlastnictví.
Emitent je povinen do 30 dnů ode dne konání schůze vlastníků uveřejnit
všechna rozhodnutí schůze vlastníků, a to způsobem, kterým uveřejnil
emisní podmínky.

§ 24

Společný zástupce vlastníků dluhopisů

(1) Schůze vlastníků může svým rozhodnutím ustanovit společného
zástupce všech vlastníků dluhopisů (dále jen "společný zástupce").
Společný zástupce je oprávněn:

a) uplatňovat jménem všech vlastníků práva spojená s dluhopisy v
rozsahu vymezeném v rozhodnutí schůze vlastníků,

b) kontrolovat plnění emisních podmínek ze strany emitenta,

c) činit jménem všech vlastníků dluhopisů další úkony nebo jinak
chránit jejich zájmy, a to způsobem a v rozsahu stanoveném v rozhodnutí
schůze vlastníků.

(2) V rozsahu, ve kterém uplatňuje práva spojená s dluhopisy společný
zástupce vlastníků, s výjimkou hlasovacích práv, nemohou vlastníci
dluhopisů uplatňovat taková práva samostatně. Tím není dotčeno právo
schůze vlastníků odvolat společného zástupce, případně určit jiného
společného zástupce.

(3) Rozhoduje-li schůze vlastníků o odvolání společného zástupce,
nemůže společný zástupce uplatňovat hlasovací práva spojená s
dluhopisy, které vlastní, a jeho hlasovací práva se nezapočítávají do
celkového počtu hlasů nutných k tomu, aby schůze byla schopna se
usnášet.

(4) Při výkonu své funkce je společný zástupce povinen jednat s
náležitou péčí a v souladu se zájmy všech vlastníků dluhopisů, které mu
jsou nebo musí být známy, a je vázán pokyny schůze vlastníků. To
neplatí, pokud takové pokyny odporují právním předpisům nebo pokud
vyžadují jednání, které není v souladu se společnými zájmy všech
vlastníků dluhopisů.

(5) Společný zástupce oznámí před svým ustanovením do funkce vlastníkům
dluhopisů skutečnosti, které by pro ně mohly mít význam pro posouzení,
zda je tu střet jejich zájmů se zájmem společného zástupce, anebo
takový střet hrozí. Před ustanovením společného zástupce do funkce
schůze vlastníků v rozhodnutí rovněž určí, jak se postupuje, dojde-li
ke střetu zájmu společného zástupce se zájmy vlastníků dluhopisů, anebo
bude-li hrozit takový střet, po ustanovení společného zástupce do
funkce.

§ 24a

Účast na schůzi vlastníků s využitím prostředků komunikace na dálku

(1) Emisní podmínky mohou určit, za jakých podmínek se oprávněné osoby
mohou účastnit schůze vlastníků s využitím elektronických prostředků,
umožňujících například přímý dálkový přenos schůze vlastníků obrazem a
zvukem nebo přímou dvousměrnou komunikaci mezi schůzí vlastníků a
oprávněnou osobou.

(2) Organizační a technické podmínky musí umožňovat ověření totožnosti
osoby oprávněné k účasti na schůzi vlastníků a určení podílů na celkové
jmenovité hodnotě nesplacené části emise dluhopisů; jinak se k hlasům
projeveným takovým postupem ani k účasti takto hlasujících vlastníků
dluhopisů nepřihlíží.

(3) Vlastník dluhopisu, který využije práva podle odstavce 1, se
považuje za přítomného na schůzi vlastníků.

ČÁST DRUHÁ

ZVLÁŠTNÍ KATEGORIE DLUHOPISŮ

HLAVA I

STÁTNÍ DLUHOPISY A DLUHOPISY VYDÁVANÉ ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU

nadpis vypuštěn

§ 25

(1) Dluhopisy vydávané Českou republikou, jakož i obdobné cenné papíry
představující právo na splacení dlužné částky, které Česká republika
vydává podle práva cizího státu, jsou státními dluhopisy. Česká
republika může státní dluhopisy vydávat v České republice i v
zahraničí.

(2) Státní dluhopisy jsou vydávány na základě

a) zvláštního zákona o státním dluhopisovém programu, nebo

b) zvláštního zákona, který pověřuje ministerstvo vydat státní
dluhopisy nebo mu vydání státních dluhopisů umožňuje.

(3) Na základě zvláštního zákona podle odstavce 2 je možné vydávat
jednotlivé emise dluhopisů s různými emisními podmínkami.

(4) Vláda České republiky je povinna předložit Poslanecké sněmovně
Parlamentu České republiky stanovisko České národní banky k vládnímu
návrhu zákona o státním dluhopisovém programu a k návrhu zvláštního
zákona, který pověřuje ministerstvo vydat státní dluhopisy nebo mu
vydání státních dluhopisů umožňuje; to neplatí, je-li tímto zákonem
zákon upravující rozpočtová pravidla.

(5) Státní dluhopisy s dobou splatnosti do 1 roku včetně se označují
jako státní pokladniční poukázky. Dluhopisy vydávané Českou národní
bankou se splatností do 6 měsíců včetně se označují jako poukázky České
národní banky.

(6) Ustanovení odstavců 2 až 5 se vztahují i na státní dluhopisy
vydávané v zahraničí.

(7) Ustanovení § 3, § 9 odst. 1 písm. k) až m), § 10 a § 21 až 24a se
nevztahují na státní dluhopisy a dluhopisy vydávané Českou národní
bankou.

§ 26

(1) Česká republika vydává státní dluhopisy prostřednictvím
ministerstva. Emisní podmínky státních dluhopisů určuje ministerstvo.
Ministerstvo může určit společné emisní podmínky, které jsou stejné pro
blíže neurčený počet emisí státních pokladničních poukázek.
Ministerstvo vyhlašuje emisní podmínky státních dluhopisů a společné
emisní podmínky státních pokladničních poukázek ve Sbírce zákonů,
nejde-li o emisní podmínky státního dluhopisu vydávaného v zahraničí
nebo podle práva cizího státu. Společné emisní podmínky státních
pokladničních poukázek jsou pro jednotlivé emise doplňovány údaji podle
§ 6 odst. 1 písm. d), f) a j) a podle § 9 odst. 1 písm. g) a j) a podle
§ 9 odst. 1 písm. e), které se ve Sbírce zákonů nevyhlašují, ale jsou
ministerstvem uveřejňovány způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Emisní podmínky dluhopisů vydávaných Českou národní bankou se
zveřejňují ve Věstníku České národní banky a jsou uveřejňovány způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Česká národní banka může určit společné
emisní podmínky, které jsou stejné pro blíže neurčený počet emisí
poukázek České národní banky. Společné emisní podmínky se zveřejňují
nebo uveřejňují podle věty první a jsou pro jednotlivé emise doplňovány
údaji podle § 6 odst. 1 písm. d), f) a j) a podle § 9 odst. 1 písm. g)
a j), které se ve Věstníku České národní banky nezveřejňují, ale jsou
Českou národní bankou uveřejňovány způsobem umožňujícím dálkový
přístup.

(3) Ministerstvo nesmí změnit emisní podmínky státních dluhopisů,
ledaže jde o náležitosti podle § 9 odst. 1 písm. f) a i) a § 9 odst. 2
písm. j). Česká národní banka nesmí změnit emisní podmínky dluhopisů
vydávaných Českou národní bankou.

(4) Státní dluhopisy vydávané podle českého práva se dávají do prodeje
prostřednictvím České národní banky. Státní dluhopisy, jejichž
převoditelnost je omezena nebo vyloučena, a státní dluhopisy vydávané
podle práva cizího státu se dávají do prodeje prostřednictvím České
národní banky, ministerstva, právnické osoby zřízené ministerstvem
podle zvláštního zákona v souvislosti s řízením státního dluhu nebo na
základě dohody s ministerstvem prostřednictvím osoby, která je k výkonu
takové činnosti oprávněna.

(5) Činnost spojenou se správou a splácením státního dluhu z titulu
státních dluhopisů zabezpečuje ministerstvo nebo jím pověřená osoba.

(6) Převoditelnost státních dluhopisů mohou emisní podmínky vyloučit.
Převoditelnost státních dluhopisů mohou emisní podmínky i omezit, pokud
současně určí podmínky, za nichž je jejich převoditelnost přípustná.
Omezení nebo vyloučení převoditelnosti státního dluhopisu je závazné
pro každého.

(7) Je-li převoditelnost státních dluhopisů vyloučena nebo omezena,
emisní podmínky mohou vyloučit i možnost zřídit ke státním dluhopisům
zástavní právo, nebo, pokud současně určí podmínky, za nichž je zřízení
zástavního práva přípustné, tuto možnost také omezit. Omezení nebo
vyloučení možnosti zřídit zástavní právo ke státním dluhopisům je
závazné pro každého.

(8) K převodu státního dluhopisu v rozporu s odstavcem 6 nebo ke
zřízení zástavního práva ke státnímu dluhopisu v rozporu s odstavcem 7
se nepřihlíží.

HLAVA II

KOMUNÁLNÍ DLUHOPISY

§ 27

nadpis vypuštěn

(1) Komunální dluhopis je dluhopis vydaný územním samosprávným celkem.
Jeho název obsahuje slovo „komunální“; jiný cenný papír nesmí ve svém
názvu toto slovo obsahovat.

(2) Územní samosprávný celek musí mít k vydání komunálních dluhopisů
předchozí souhlas ministerstva.

(3) Ministerstvo udělí souhlas podle odstavce 2 územnímu samosprávnému
celku, jestliže

a) ekonomická situace územního samosprávného celku umožňuje splnit
dluhy vyplývající z komunálních dluhopisů a tyto dluhy nemají a nebudou
mít výrazně negativní dopad na jeho hospodaření a rozvoj,

b) územní samosprávný celek hodlá získat peněžní prostředky vydáním
komunálních dluhopisů pouze za účelem použití takto získaných peněžních
prostředků na

1. investice do dlouhodobého hmotného majetku sloužícího k výkonu
působnosti územního samosprávného celku,

2. odstranění škod způsobených živelní nebo jinou pohromou, nebo

3. financování projektu spolufinancovaného z prostředků Evropské unie a

c) lhůta splatnosti komunálních dluhopisů, které územní samosprávný
celek hodlá vydat, není delší než 15 let od data emise.

(4) K žádosti o souhlas podle odstavce 2 žadatel přiloží doklady
osvědčující splnění podmínek stanovených v odstavci 3. Vzor žádosti a
obsah jejích příloh, včetně příloh prokazujících účel použití peněžních
prostředků v souladu s odstavcem 3 písm. b) body 1 až 3, stanoví
prováděcí právní předpis.

(5) Územní samosprávný celek vede peněžní prostředky získané vydáním
komunálních dluhopisů na samostatném bankovním účtu nebo o nich účtuje
odděleně tak, aby byl kdykoliv schopen doložit účel jejich použití.

(6) Ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) se na emisi komunálních dluhopisů
nepoužije.

(7) Odstavce 2 až 5 se použijí i na komunální dluhopisy vydávané v
zahraničí nebo obdobné cenné papíry představující právo na splacení
dlužné částky vydávané územním samosprávným celkem podle práva cizího
státu.

HLAVA III

HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY

nadpis vypuštěn

§ 28

(1) Hypoteční zástavní listy jsou dluhopisy, jakož i obdobné cenné
papíry představující právo na splacení dlužné částky vydávané podle
práva cizího státu, jejichž jmenovitá hodnota a poměrný výnos (dále jen
"závazky z hypotečních zástavních listů") jsou plně kryty pohledávkami
z hypotečních úvěrů nebo částí těchto pohledávek (řádné krytí) a
popřípadě též náhradním způsobem podle tohoto zákona (náhradní krytí).
Součástí názvu tohoto cenného papíru je označení hypoteční zástavní
list. Jiné cenné papíry nesmí toto označení obsahovat.

(2) Hypoteční zástavní listy může vydávat pouze banka podle zvláštního
právního předpisu upravujícího činnost bank se sídlem v České republice
(dále jen "emitent hypotečních zástavních listů").

(3) Hypoteční úvěr je úvěr, jehož splacení včetně příslušenství je
zajištěno zástavním právem k nemovité věci, když pohledávka z úvěru
nepřevyšuje dvojnásobek zástavní hodnoty zastavené nemovité věci. Úvěr
se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního
práva. Pro účely krytí hypotečních zástavních listů lze pohledávku z
hypotečního úvěru nebo její část použít teprve dnem, kdy se emitent
hypotečních zástavních listů o právních účincích vzniku zástavního
práva k nemovité věci dozví.

(4) Nemovitá věc podle odstavce 3 se musí nacházet na území členského
státu.

(5) Emitent hypotečních zástavních listů zajišťuje dostatečné krytí
závazků z hypotečních zástavních listů v oběhu tak, aby součet
pohledávek z hypotečních úvěrů nebo jejich částí, sloužících k řádnému
krytí, a celkového náhradního krytí nepoklesl pod celkovou výši závazků
ze všech jím vydaných hypotečních zástavních listů v oběhu.

§ 29

(1) Zástavní hodnotu zastavených nemovitých věcí stanoví emitent
hypotečních zástavních listů. Emitent hypotečních zástavních listů je
povinen upravit ve svých vnitřních předpisech pravidla pro stanovení
zástavní hodnoty zastavovaných nemovitých věcí, která musí respektovat
zásady uvedené v odstavci 2.

(2) Zastavené nemovité věci se oceňují cenou obvyklou, podle zvláštního
právního předpisu upravujícího oceňování majetku, se zohledněním

a) trvalých a dlouhodobě udržitelných vlastností nemovité věci,

b) výnosu dosažitelného třetí osobou při řádném hospodaření s nemovitou
věcí,

c) práv a závad s nemovitou věcí spojených a

d) místních podmínek trhu s nemovitými věcmi včetně jeho vlivů a
předpokládaného vývoje.

(3) Zástavní hodnota zastavených nemovitých věcí, stanovená podle
odstavce 2, nesmí převyšovat jejich cenu obvyklou.

§ 30

(1) Pro řádné krytí souhrnu závazků ze všech hypotečních zástavních
listů v oběhu vydaných jedním emitentem mohou sloužit pouze ty jeho
pohledávky z hypotečních úvěrů nebo jejich části, které plní podmínky §
28 odst. 3 a 4. Tyto pohledávky nebo jejich části nesmí ve svém souhrnu
po dobu, kdy k takovému krytí slouží, převýšit 70 % zástavní hodnoty
zastavených nemovitých věcí zajišťujících tyto pohledávky. Náhradní
krytí souhrnu závazků ze všech hypotečních zástavních listů v oběhu
vydaných jedním emitentem je možné pouze při splnění podmínek
stanovených tímto zákonem.

(2) Na zastavené nemovité věci nesmí váznout zástavní právo třetí
osoby, které by bylo ve stejném nebo v přednostním pořadí před
zástavním právem zajišťujícím pohledávku z hypotečního úvěru nebo její
část, zahrnutou do krytí závazků z hypotečních zástavních listů v
oběhu, s výjimkou zástavního práva, kterým je zajištěn úvěr poskytnutý
stavební spořitelnou podle zákona upravujícího stavební spoření, jakož
i úvěr poskytnutý Státním fondem rozvoje bydlení na výstavbu
družstevních bytů podle zákona o podpoře výstavby družstevních bytů, a
dále úvěr poskytnutý na výstavbu bytů postavených s finanční, úvěrovou
a jinou pomocí podle zvláštních právních předpisů o finanční, úvěrové a
jiné pomoci družstevní bytové výstavbě (dále jen "úvěr na družstevní
bytovou výstavbu") za předpokladu, že stavební spořitelna nebo věřitel
pohledávky z úvěru na družstevní bytovou výstavbu s přednostním pořadím
svého zástavního práva dali emitentovi hypotečních zástavních listů ke
zřízení zástavního práva v dalším pořadí předchozí písemný souhlas. Bez
tohoto souhlasu nelze pohledávku do krytí zahrnout. Převod zastavené
nemovité věci nesmí být omezen dříve vzniklým omezením převodu nemovité
věci. Tyto podmínky musí být splněny po celou dobu, po kterou je
pohledávka z hypotečního úvěru do krytí zahrnuta.

(3) Nemovitá věc se nepovažuje za zatíženou dříve vzniklým zástavním
právem nebo omezením převodu nemovité věci, jestliže takto zajištěná
pohledávka třetí osoby zanikne v důsledku použití hypotečního úvěru k
jejímu splacení.

(4) Jestliže na některé ze zastavených nemovitých věcí vázne zástavní
právo, kterým je zajištěn úvěr ze stavebního spoření podle zákona
upravujícího stavební spoření, lze pro účely krytí závazků ze všech
emisí hypotečních zástavních listů v oběhu zahrnout pohledávku z
hypotečního úvěru nebo její část maximálně ve výši rozdílu mezi 70 %
zástavní hodnoty zastavené nemovité věci a pohledávkou z úvěru
poskytnutého stavební spořitelnou.

(5) Jestliže na některé ze zastavených nemovitých věcí vázne zástavní
právo, kterým je zajištěn úvěr na družstevní bytovou výstavbu, lze pro
účely krytí závazků ze všech emisí hypotečních zástavních listů v oběhu
zahrnout pohledávku z hypotečního úvěru nebo její část maximálně ve
výši rozdílu mezi 70 % zástavní hodnoty zastavené nemovité věci a
pohledávkou z úvěru na družstevní bytovou výstavbu.

(6) Jestliže na některé ze zastavených nemovitých věcí váznou současně
zástavní práva podle odstavců 4 a 5, lze pro účely krytí závazků ze
všech emisí hypotečních zástavních listů v oběhu zahrnout pohledávku z
hypotečního úvěru nebo její část maximálně ve výši rozdílu mezi 70 %
zástavní hodnoty zastavené nemovité věci a součtem pohledávek z úvěru
poskytnutého podle odstavců 4 a 5.

§ 31

(1) Náhradní krytí závazků z hypotečních zástavních listů v oběhu
vydaných jedním emitentem je možné pouze do výše 10 % této jmenovité
hodnoty, a to jen

a) hotovostí,

b) vklady u centrální banky členského státu nebo Evropské centrální
banky,

c) státními dluhopisy nebo dluhopisy vydanými Českou národní bankou,

d) cennými papíry vydanými členskými státy, jejich centrálními bankami
a Evropskou centrální bankou,

e) dluhopisy vydanými finančními institucemi založenými mezinárodní
smlouvou, jejíž smluvní stranou je Česká republika, nebo finančními
institucemi, s nimiž Česká republika uzavřela mezinárodní smlouvu.

(2) Majetkové hodnoty sloužící ke krytí závazků z hypotečních
zástavních listů v oběhu nesmí emitent hypotečních zástavních listů
zastavit ani jinak použít jako zajištění.

§ 32

(1) Emitent hypotečních zástavních listů je povinen vést o krytí
souhrnu všech závazků z jím vydaných hypotečních zástavních listů v
oběhu samostatnou evidenci poskytující úplné podklady pro posouzení,
jak emitent hypotečních zástavních listů dodržuje ustanovení tohoto
zákona.

(2) Obsah a způsob vedení evidence podle odstavce 1 stanoví Česká
národní banka vyhláškou.

HLAVA IV

VYMĚNITELNÉ A PRIORITNÍ DLUHOPISY

§ 33

nadpis vypuštěn

(1) Vyměnitelný dluhopis je dluhopis, s nímž je spojeno právo na jeho
výměnu za jiný dluhopis nebo jiné dluhopisy anebo právo na jeho výměnu
za akcii nebo akcie téhož emitenta, které jejich emitent vydá podle
zvláštního právního předpisu. Toto právo může být uplatněno namísto
práva na splacení dluhopisu.

(2) Prioritní dluhopis je dluhopis, s nímž je spojeno právo na jeho
splacení a vyplacení výnosu dluhopisu, jakož i právo na přednostní
upisování akcií, které jeho emitent vydá podle zvláštního právního
předpisu. Skutečnost, že jde o vyměnitelný nebo prioritní dluhopis,
musí být zřetelným způsobem vyznačena na listinném dluhopisu nebo v
příslušné evidenci a ve všech propagačních sděleních týkajících se
takového dluhopisu.

(3) Emisní podmínky vyměnitelného nebo prioritního dluhopisu musí
obsahovat místo a lhůtu pro uplatnění práv z vyměnitelného nebo
prioritního dluhopisu s uvedením, jak bude oznámen počátek běhu této
lhůty, a určení dne, od kterého přestává vyplacení výnosu dluhopisu, u
kterého bylo uplatněno výměnné právo podle odstavce 1.

(4) Vyměnitelné dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na výměnu za akcie,
a prioritní dluhopisy upravuje zvláštní právní předpis.

HLAVA V

PODŘÍZENÉ DLUHOPISY

§ 34

nadpis vypuštěn

(1) Podřízený dluhopis je dluhopis, kde v případě

a) vstupu emitenta do likvidace,

b) vydání rozhodnutí o úpadku emitenta, nebo

d) je-li emitentem zahraniční osoba, též jiného obdobného opatření,

bude pohledávka odpovídající právům s tímto dluhopisem spojeným
uspokojena až po uspokojení všech ostatních pohledávek, s výjimkou
pohledávek, které jsou vázány stejnou nebo obdobnou podmínkou
podřízenosti.

(2) Skutečnost, že jde o podřízený dluhopis, musí být zřetelným
způsobem vyznačena na listinném dluhopisu nebo v příslušné evidenci a
dále ve všech propagačních sděleních týkajících se podřízeného
dluhopisu.

(3) Pohledávky ze všech podřízených dluhopisů a ostatních pohledávek,
které jsou vázány stejnou nebo obdobnou podmínkou podřízenosti, se v
případech uvedených v odstavci 1 uspokojují podle svého pořadí. Emisní
podmínky mohou určit jiné pořadí uspokojení pohledávek z podřízených
dluhopisů, a to i ve vztahu k uspokojení ostatních pohledávek, včetně
pohledávek z jiných podřízených dluhopisů, či rozdílně ve vztahu k
pohledávce odpovídající právu na splacení dluhopisu a jiným právům s
dluhopisem spojeným.

HLAVA VI

SBĚRNÝ DLUHOPIS

nadpis vypuštěn

§ 35

(1) Sběrný dluhopis je listinný dluhopis, který představuje souhrn
jednotlivých dluhopisů dané emise, které jsou v rámci lhůty pro
upisování, a případně dodatečné lhůty pro upisování, upsány v upisovací
listině. Každý sběrný dluhopis je samostatnou emisí. Počet upsaných
dluhopisů každého vlastníka představuje jeho podíl na sběrném
dluhopisu.

(2) Sběrný dluhopis je vydán okamžikem, kdy je plně upsána emise
dluhopisů, které představuje a kdy je uložen v souladu s § 36 odst. 1.
Za plně upsanou emisi dluhopisů se emise považuje rovněž v případě, že
emitent využil svého oprávnění podle § 7 odst. 1 písm. a). V případě
zvýšení nebo snížení celkové jmenovité hodnoty emise dluhopisů se u
opatrovatele podle § 36 odst. 1 na sběrném dluhopisu uvedou informace o
rozhodné události, o změně celkové výše emise a případně doplňující
informace o emisi. Tyto změny se provedou i v příslušné evidenci.

(3) Sběrný dluhopis je společným vlastnictvím vlastníků podílů na
sběrném dluhopisu. Na právní vztahy mezi vlastníky podílů na sběrném
dluhopisu se nepoužijí ustanovení občanského zákoníku o
spoluvlastnictví.

(4) Vlastník podílu na sběrném dluhopisu má veškerá práva, která jsou
spojena s vlastnictvím dluhopisu.

§ 36

(1) Sběrný dluhopis musí být uložen a evidován u osoby oprávněné k
vedení příslušné evidence.

(2) Osoba podle odstavce 1 vede evidenci vlastníků podílů na sběrném
dluhopisu.

(3) Evidence podle odstavce 2 je seznamem vlastníků ve smyslu § 4 odst.
2.

(4) Vlastník podílu na sběrném dluhopisu může v souladu s emisními
podmínkami převést dluhopisy odpovídající tomuto podílu nebo jeho části
na jinou osobu. Právní účinky převodu nastávají zápisem do evidence
podle odstavce 2.

(5) Osoba podle odstavce 1 je povinna vydat vlastníkovi podílu na
sběrném dluhopisu na jeho žádost výpis z evidence o velikosti jeho
podílu na sběrném dluhopisu.

(6) Osoba podle odstavce 1 je povinna vydat emitentovi sběrného
dluhopisu na jeho žádost seznam vlastníků podílů na sběrném dluhopisu
pro účely svolání a konání schůze vlastníků.

§ 36a

(1) K podílu na sběrném dluhopisu vzniká zástavní právo zápisem v
evidenci podle § 36 na příkaz zástavního dlužníka. Podá-li příkaz
zástavní věřitel, osobní dlužník nebo zástavce, zapíše se zástavní
právo, pokud příkazce doloží zřízení zástavního práva.

(2) Zástavní právo podle odstavce 1 se vymaže z evidence na příkaz
zástavního věřitele. Podá-li příkaz zástavní dlužník, osobní dlužník
nebo zástavce, vymaže se zástavní právo, pokud příkazce doloží, že
nastala skutečnost, která je jinak důvodem zániku zástavního práva.

ČÁST TŘETÍ

STÁTNÍ DOZOR V SOUVISLOSTI S VYDÁVÁNÍM KOMUNÁLNÍCH DLUHOPISŮ

§ 37

nadpis vypuštěn

Státní dozor nad dodržováním podmínek, za nichž byl územnímu
samosprávnému celku udělen souhlas podle § 27 odst. 2, vykonává
ministerstvo.

§ 38

Přestupky

(1) Územní samosprávný celek se dopustí přestupku tím, že

a) použije peněžní prostředky získané vydáním dluhopisu nebo obdobného
cenného papíru představujícího právo na splacení dlužné částky podle
práva cizího státu v rozporu s § 27 odst. 3 písm. b), jde-li o
dluhopis, nebo v rozporu s § 27 odst. 3 písm. b) a § 27 odst. 7, jde-li
o obdobný cenný papír,

b) vydá dluhopis nebo obdobný cenný papír představující právo na
splacení dlužné částky podle práva cizího státu v rozporu s

1. § 27 odst. 3 písm. c), jde-li o dluhopis, nebo v rozporu s § 27
odst. 3 písm. c) a § 27 odst. 7, jde-li o obdobný cenný papír, se
lhůtou splatnosti delší než 15 let, nebo

2. § 27 odst. 2, jde-li o dluhopis, nebo v rozporu s § 27 odst. 2 a 7,
jde-li o obdobný cenný papír, bez souhlasu ministerstva, nebo

c) v rozporu s § 27 odst. 5 nevede peněžní prostředky získané z upsání
dluhopisu nebo v rozporu s § 27 odst. 5 a 7 obdobného cenného papíru
představujícího právo na splacení dlužné částky podle práva cizího
státu na samostatném bankovním účtu, nebo o nich neúčtuje odděleně tak,
aby byl schopen doložit účel jejich použití.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 20 000 000 Kč.

§ 39

Příslušnost

Přestupky podle tohoto zákona projednává ministerstvo.

§ 40

zrušen

§ 41

zrušen

ČÁST ČTVRTÁ

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

§ 42

Promlčení

Práva spojená s dluhopisy a s kupóny k nim vydanými se promlčují
uplynutím 10 let ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé.

§ 43

nadpis vypuštěn

(1) Cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír, který není vyměnitelným
dluhopisem a s nímž je spojeno právo na splacení určité dlužné částky,
které je byť jen částečně závislé na tom, zda určitá okolnost nastane
nebo nenastane, se nepovažuje za dluhopis.

(2) Pro cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír, s nímž je spojeno
právo na splacení určité dlužné částky a který není dluhopisem, lze
tento zákon nebo jeho jednotlivé ustanovení použít jen tehdy,
dovolávají-li se toho emisní podmínky těchto cenných papírů nebo
zaknihovaných cenných papírů; takový cenný papír nebo zaknihovaný cenný
papír však nesmí obsahovat označení dluhopis.

§ 44

Uveřejňování, oznamování a zpřístupňování informací

Pokud tento zákon vyžaduje uveřejňování, oznamování nebo zpřístupňování
informací na území České republiky, pak se tyto informace uveřejňují,
oznamují nebo zpřístupňují v českém jazyce nebo v jiném jazyce, je-li
to v zájmu investorů a použití tohoto jazyka je upraveno v emisních
podmínkách.

§ 45

Zmocnění

(1) Ministerstvo vydá vyhlášku podle § 27 odst. 4.

(2) Česká národní banka stanoví vyhláškou obsah evidence zákonného
krytí hypotečních zástavních listů, způsob vedení této evidence a její
náležitosti a obsah a způsob plnění informační povinnosti emitenta
hypotečních zástavních listů.

(3) Ministerstvo stanoví standard pro výpočet poměrné části úrokového
výnosu pro účely obchodování státních dluhopisů na druhotném trhu
dluhopisů a vyhlásí je sdělením ve Sbírce zákonů.

§ 46

Přechodná ustanovení

(1) Emitent může požádat Komisi o schválení změny emisních podmínek do
1 roku po dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Podle ustanovení § 12
odst. 1, 6 a 7 se postupuje i v případě emisních podmínek dluhopisů,
které byly vydány přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

(2) Právní vztahy z dluhopisů a emisních podmínek vydaných přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona se posuzují podle dosavadních právních
předpisů.

(3) Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, s
výjimkou řízení podle odstavce 4, se dokončí podle dosavadních právních
procesních předpisů.

(4) Řízení o schválení emisních podmínek, dluhopisového programu a jeho
doplňku nebo o změně emisních podmínek a změně doplňku dluhopisového
programu, zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se
dokončí podle tohoto zákona. Komise poskytne účastníkům přiměřenou dobu
na doplnění nebo změnu žádosti podle požadavků tohoto zákona; po tuto
dobu lhůty pro vydání rozhodnutí neběží.

(5) Porušení dosavadního právního předpisu nebo rozhodnutí Komise
vydaného podle dosavadního zákona, která byla zjištěna po dni nabytí
účinnosti tohoto zákona, se posuzují podle dosavadního zákona.

(6) Za hypoteční úvěry podle tohoto zákona se považují i úvěry sjednané
přede dnem nabytí jeho účinnosti, pokud splňují podmínky podle § 28.

(7) Emitent musí předat první pravidla pro stanovení zástavní hodnoty
zastavovaných nemovitostí Komisi do 3 měsíců po dni nabytí účinnosti
tohoto zákona.

§ 47

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech.

§ 48

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České
republiky k Evropské unii v platnost.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Špidla v. r.

Vybraná ustanovení novel

Čl. XI zákona č. 355/2011 Sb.

Přechodné ustanovení

Na dluhopisy, které byly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona při
jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet emitenta v evidenci
podle jiného právního předpisu, se hledí jako na řádně vydané v
okamžiku jejich zápisu na tento účet, byly-li splněny ostatní
náležitosti stanovené dosavadními právními předpisy pro vydání
dluhopisů.

Čl. II zákona č. 172/2012 Sb.

Přechodná ustanovení

1. Právní vztahy z dluhopisů vydaných do dne nabytí účinnosti tohoto
zákona, jakož i emisních podmínek dluhopisů schválených do dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, se posuzují podle dosavadních právních
předpisů.

2. Pro stanovení dne, který je rozhodný pro účast na schůzi vlastníků
dluhopisů, jakož i vlastníků podílů na sběrném dluhopisu (dále jen
„schůze vlastníků“), lze u dluhopisů vydaných do dne nabytí účinnosti
tohoto zákona postupovat podle dosavadních právních předpisů.

3. Jestliže emisní podmínky dluhopisů vztahující se k dluhopisům
vydaným do dne nabytí účinnosti tohoto zákona neobsahují způsob
oznamování konání schůze vlastníků, je svolavatel povinen uveřejnit
oznámení o jejím konání alespoň ve 2 celostátně šířených denících, a to
ve lhůtě nejméně 15 dnů přede dnem jejího konání.

4. Řízení

a) pro porušení povinnosti stanovené zákonem č. 190/2004 Sb., ve znění
účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona,

b) pro porušení podmínky stanovené v rozhodnutí vydaném podle zákona č.
190/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
nebo

c) o žádosti o schválení emisních podmínek dluhopisů, která Česká
národní banka zahájila a která nebyla pravomocně skončena do dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, se zastavují dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona; body 5 a 6 tím nejsou dotčeny.

5. Řízení vedená Českou národní bankou s územním samosprávným celkem
pro porušení povinnosti stanovené v § 27 zákona č. 190/2004 Sb., ve
znění účinném do dne účinnosti tohoto zákona, dokončí Česká národní
banka podle dosavadních právních předpisů. Pokud je v takovém řízení
uložena pokuta, při jejím vybírání a vymáhání se postupuje podle
dosavadních právních předpisů.

6. Bylo-li do dne nabytí účinnosti tohoto zákona vydáno rozhodnutí
České národní banky, kterým se ukládá územnímu samosprávnému celku
pokuta za porušení povinnosti stanovené v § 27 zákona č. 190/2004 Sb.,
ve znění účinném do dne účinnosti tohoto zákona, a byl-li proti tomuto
rozhodnutí podán rozklad, rozhodne o něm bankovní rada České národní
banky podle dosavadních právních předpisů. Pokud bankovní rada České
národní banky takové rozhodnutí zruší a věc vrátí k novému projednání,
je k tomuto novému projednání příslušná Česká národní banka, která
řízení dokončí podle dosavadních právních předpisů.

7. Pokuta uložená do dne nabytí účinnosti tohoto zákona za jednání,
které již není správním deliktem podle zákona č. 190/2004 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nevybere.

8. Lhůty, které počaly běžet podle dosavadních právních předpisů do dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, nejsou tímto zákonem dotčeny.

Čl. II zákona č. 137/2014 Sb.

Přechodné ustanovení

Právní vztahy z dluhopisů vydaných přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona, jakož i z emisních podmínek dluhopisů uveřejněných nebo jinak
zpřístupněných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se posuzují
podle dosavadních právních předpisů.

2) § 69 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.

3) § 190a, 190b a násl. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.

4) § 488a a násl. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

4a) § 33 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance.

Líbil se vám článek?
+0 / -0
Odeslat článek e-mailem
Diskuze
Vstoupit do diskuze
V diskuzi zatím není žádný komentář. Buďte první, kdo bude komentovat.


Související články
Ilustrativní obrázek

Špičky Volkswagenu vyzývají ECB k uspíšení nákupů na trhu s komerčními dluhopisy

Ilustrativní obrázek

Ranní restart 27.3.2020

Ilustrativní obrázek

Vláda ČR schválila novelu zákona o ČNB týkající se nákupu státních dluhopisů

Ilustrativní obrázek

Ministryně financí Schillerová včera informovala o dohodě s ČNB týkající se nákupů státních bondů

Ilustrativní obrázek

FED oznámil nová agresivní opatření

Ilustrativní obrázek

Schodek státního rozpočtu v tomto roce přesáhne 100 miliard Kč, řekla ministryně financí SchillerováČti více
Ilustrativní obrázek

Německá burza roste

Ilustrativní obrázek

Asie obchodovala smíšeně, Čína překvapila silnějším PMI

Ilustrativní obrázek

Index Index S&P 500 končí + 3,35%, poblíž denních maxim

Ilustrativní obrázek

Ceny ropy se dostaly na svá sedmnáctiletá minima

Ilustrativní obrázek

Frankfurtská burza zahajuje pondělní obchodování poklesy

Ilustrativní obrázek

Asijské indexy oslabovaly, Austrálie posílila o 7 %

Portál W4T.CZ používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.