Poměr put a call opcí (Put-Call Ratio)

14:50 | Redakce W4T | Diskuze

Než se začneme zabývat poměrem put a call opcí, tak si nejprve připomeneme, co to ty opce jsou. Opce je právo, nikoli povinnost nakoupit podkladové médium (akcii, futures kontrakt, měnu) na předem stanovené ceně. Pokud je cena níž, než je současná cena, používá se k tomu nákup put opcí, pokud je cena výš, než současná cena, používá se k tomu call opce.

Z tohoto popisu je zřejmé, že pokud je nakoupeno víc call opcí, než put opcí, investoři očekávají růst cen, pokud je nakoupeno víc put opcí, investoři očekávají pokles cen.

Poměr put a call opcí je tedy ukazatelem sentimentu trhu. Vyjadřuje zhruba, jaké očekávání ohledně budoucího vývoje cen investoři mají. Zároveň, pokud se očekávání příliš vychýlí na některou stranu, dá se odhadovat, že je v takovém případě trh přeprodaný, nebo překoupený a lze spekulovat, že vývoj v příslušném směru brzo skončí.

Poměr put/call tedy dává investorům možnost odhadu toho, co se na trhu děje.

Investoři obchodující podle techniky používají poměr put/call opcí již léta jako indikátor směru trhu. Nejdůležitější jsou zde náhlé změny ve velikosti poměru. Vždy, když se objeví náhlá změna, indikuje to změnu tržního sentimentu. Tím, že se investoři dokáží dostat do trhu dřív, než přijde vlna zájmu od davu, dostávají se dříve do zisku, protože nakupují za nižší ceny.  

Poměr put/call opcí je poměrně velmi oblíbený, protože dobře vystihuje sentiment (náladu) trhu. Vypočítá se vydělením počtu obchodovaných call opcí počtem obchodovaných put opcí. Když tento poměr roste, znamená to, že investoři nakupují víc put opcí než call opcí. To naznačuje, že investoři začínají zajišťovat svá akciová portfolia, proti poklesu a výprodeji. Dá se tedy očekávat, že v brzké době začne trh klesat.

Proč bychom tedy měli růstu poměru put/call věnovat pozornost? Rostoucí číslo znamená, že investoři se začínají poohlížet po nástrojích, které zajistí jejich akcie v případě, že by začaly klesat. Put opce je takovým nástrojem. Vzhledem k tomu, že je počet put opcí umístěn v čitateli, projevuje se vyšší počet prodaných put opcí rostoucím poměrem. Stejně tak když se začne snižovat počet call opcí, které jsou umístěny ve jmenovateli, má to za následek růst celého poměru. (Stejný počet put opcí dělený menším množstvím se projeví růstem poměru). Z obou těchto příčin je zřejmé, že trh začíná tlumit svůj rostoucí výhled.

Poměr put/call je používán obchodníky, jako předstihový indikátor, který jim dovoluje jít proti davu. Když dostáhne poměr relativně extrémní úrovně, je to známka pro změnu směru trhu. Mnoho investorů při extrémních hodnotách poměru put/call uvažuje asi takto. Zvýšení put opcí a snížení call opcí je předzvěstí, že momentální klesající výhled brzo odezní a začnou opět nákupy. Také obchodníci, kteří spekulovali na pokles, začnou zavírat své pozice, což znamená nákupy na uzavření pozic.

Neexistuje žádné správně číslo u poměru put/call, které by indikovalo vrchol, nebo dno. Pokud nastane špička, nebo propad, je třeba to zhodnotit podle situace. Obchodníci by se měli orientovat podle historického vývoje a podle toho, že se hodnota dostane mimo obvyklé úrovně.

Vlastní výroba poměru put/call je v tabulkovém kalkulátoru velmi jednoduchá. Data put a call opcí lze získat z různých zdrojů, ale obvykle se doporučuje získat informace přímo z burzovního portálu Chicago Board Options Exchange (CBOE).

I když je mnoho obchodníků dobře obeznámeno s tím, že opce poskytují možnost ovládat pomocí pákového efektu zhruba desetkrát větší kapitál, s tím, že opce mají také prediktivní schopnost, naopak mnoho obchodníků seznámeno není. Opce se však také dají mimo jiné využít jako nástroj na předpovídání trhu. Sledováním denních a týdenních objemů opcí z poměru put/call můžeme získat dobrý odhad chování obchodníků. Příliš vysoký objem put opcí obvykle indikuje, že propad končí. Stejně tak příliš vysoký objem call opcí indikuje, že vrchol trhu se blíží.

 

Sázka proti davu

Je poměrně známé, že obchodníci s opcemi nepatří mezi ty nejúspěšnější. Platí to zvláště o těch, kteří opce nakupují. Pro představu, obchodníci nakupující opce ztrácí v 90 % případů. Samozřejmě, že zde existuje 10 % obchodníků, kterým to jde. Nebylo by však výhodné obchodovat proti zbytku, kterému to nejde? Předstihový sentiment poměru put/call ilustruje, že se vyplácí sázet proti davu, který nakupuje opce.

Když na přelomu let 1999 a 2000 vstupovali obchodníci do nového tisíciletí, nakupovali opce prudce rostoucího internetového trhu, jak šílení. I když byly hodnoty put/call hluboko pod svými obvyklými hodnotami indikujícími prodej, šli si nakupující obchodníci za vidinou svého zisku, jak ovce na porážku. Všichni víme, jak to skončilo. Internetová bublina praskla a trh se zřítil.

Jak se stává vždy, když trhy příliš vzrostou, nebo příliš propadnou, nastává vhodná doba pro změnu směru. Naneštěstí jsou davy obchodníků natolik zahlceny euforií z růstu, že si toho nikdo nevšimne. Když jsou skoro všichni potencionální kupující v trhu, tak se počty nově nakupujících musí zákonitě snižovat. Mnozí obchodníci spekulující na růst mají vyděláno a začínají přemýšlet o realizaci zisků. Na druhou stranu zde číhá množství spekulujících na pokles, kteří jsou připraveni při prvním závanu výběru zisků vstoupit do pozic na short a prodávat. Pro vystižení sentimentu trhu se tedy poměr put/call jeví jako velmi vhodný, protože dobře indikuje oblasti přeprodanosti (přílišný pokles) a překoupenosti (přílišný růst).

V tomto osmiletém grafu denních put/call hodnot vidíme, že nárůst poměru, je svázán s poklesem indexu S&P 500. První elipsa označuje vývoj během finanční krize, druhá pokles během roku 2011 a poslední elipsa ukazuje nárůst put/call hodnot při poklesu v roce 2014. I když je to hrubý pohled, dává nám poměrně jasnou představu o tom, jakou má sledování tohoto snadno dostupného poměru prediktivní schopnost.

 

Put/Call data z CBOE

Pohled dovnitř trhu nám dává představu, co se na trhu právě děje a kam se pravděpodobně bude trh ubírat. Když nakoupí spekulující na růst příliš call opcí, bude poměr put/call malý. Když nakoupí spekulující na pokles příliš put opcí, bude poměr put/call veliký.

Aby to nebylo tak jednoduché, tak můžeme na CBOE nalézt tři poměry put/call opcí.

Prvním je poměr opcí nakoupených na jednotlivé akcie. Každá opce, která se týká jednotlivé akcie je připsána do tohoto seznamu (Equity put/call ratio). http://www.cboe.com/publish/scheduledtask/mktdata/datahouse/totalpc.csv

Další možností je poměr opcí zakoupených na akciové indexy. Každá opce, která se týká nějakého akciového indexu je připsána do tohoto seznamu (Index put/cal ratio). http://www.cboe.com/publish/scheduledtask/mktdata/datahouse/indexpc.csv

Poslední možností je celkový počet opcí vzniklý součtem akciových a indexových opcí (Total put/cal ratio). http://www.cboe.com/publish/scheduledtask/mktdata/datahouse/totalpc.csv

Pohledem do následující tabulky se můžeme přesvědčit, že čísla se v jednotlivých případech liší a to i poměrně výrazně.

 

                                PRODUCT: EQUITY                                      EXCHANGE: CBOE

DATE                     CALL                       PUT                            TOTAL                 P/C Ratio

20.11.2014          1156174                 631602                      1787776              0,55

 

                                PRODUCT:INDEX                                          EXCHANGE: CBOE          

DATE                     CALL                       PUT                            TOTAL                 P/C Ratio index

20.11.2014          548870                   836393                      1385263              1,52

 

                         PRODUCT: TOTAL                                 EXCHANGE: CBOE

DATE                     CALLS                     PUTS                         TOTAL                 P/C Ratio

20.11.2014          2079509                 2004587                    4084096              0,96

 

Jaké jsou základní charakteristiky jednotlivých poměrů put/call?

Akciové opce vyjadřují většinou zájem jednotlivých investorů. Pokud mají pocit, že trh poroste, nakupují call opce, pokud mají pocit, že trh bude klesat, nakupují put opce. Dalo by se tedy jednoduše orientovat podle tohoto poměru. Na druhou stranu se opční obchodníci častěji mýlí, takže jejich sledování nemusí být směrodatné.

Indexové opce jsou mnohem volatilnější a neposkytují tak čitelný obraz. Je to dáno tím, že indexové opce používají často manažeři akciových portfolií ke svému zajištění. Nákupy těchto zajišťovacích opcí tedy zkreslují indexový poměr put/call. Na druhou stranu se dá předpokládat, že profesionální obchodníci mají lepší přehled o vývoji trhu, takže sledování indexového poměru by mohlo přinést lepší odhad.

Následující graf ukazuje, jak se liší akciový a indexový poměr put/call v průběhu minulých osmi let.

Pokud se investor nechce zatěžovat rozhodováním, který poměr put/call zvolí, existuje zde stále možnost, že se bude orientovat podle celkového poměru (total put/call ratio). Celkový poměr zprůměruje výsledky a i přesto poskytuje použitelné výsledky, jak je vidět v úplně prvním grafu s vloženým průběhem indexu S&P 500.

Pro ty, kdo chtějí vidět na vlastní oči, jak se liší celkový poměr vzhledem k akciovému, nebo indexovému poměru put/call jsou přiloženy následující grafy.

 

Způsoby zobrazování poměru put/call.

Existuje mnoho různých způsobů, jak zkonstruovat poměr put/call. Denní grafy za delší období působí spíš jako rozsypaný čaj a nejsou zrovna známkou přehlednosti. Pro delší časové rámce je vhodnější vykreslení týdenních dat, případně ještě prohnaných nějakým klouzavým průměrem, aby se zahladil šum.

Pro své úvahy potřebujeme znát obvyklé hodnoty poměru a také minimální a maximální hodnoty poměru put/call. Z konfrontace s chováním celkového trhu pak můžeme získat lepší podklady pro své rozhodování.

Na následujících grafech jsou použita týdenní data vyhlazená měsíčním klouzavým průměrem spolu s vývojem indesu S&P 500. Aby bylo vidět rozdíly mezi jednotlivými poměry put/call, ukážeme si všechny tři grafy.

Všechny tři poměry put/call nám dávají dobrou představu o tom, kdy je trh na svém lokálním vrcholu a kdy očekává propad. Samozřejmě, v trzích není nic zaručeno, tedy je třeba sledovat víc zdrojů, aby měl investor jistotu, že vrcholu, nebo propadu bylo již dosaženo. Vždy je třeba mít nějaké jiné potvrzení. Nicméně i bez toho nám dává poměr put/call informaci, co lze od trhu očekávat ze střednědobého výhledu.

Ještě jednu informaci můžeme dostat ze znalosti počtů put a call opcí. Když sečteme put a call opce dohromady dostaneme jejich denní objemy. Při vynesení do grafu místo obchodního objemu můžeme vidět aktivitu v opcích a odpovídající reakci trhu. Vždy, když je nějaké vzepětí v objemu opcí, tak se v trhu něco zajímavého děje. Něco, o čem bychom měli raději vědět. A pokud nevíme co se děje, měl by nás náhlý vzestup celkového opčního objemu vybudit z letargie.

 

Závěr

Indexové opce mají historicky sklon k větším nákupům. Je to kvůli tomu, že portfolio manažeři se zajišťují nákupem indexových put opcí, a tím chrání svá portfolia. Z toho také vyplývá, že celkový poměr put/call není ideálním indikátorem, protože je v něm obsažen objem ze zajišťovacích nákupů. Připomeňme si, že hlavní význam poměru put/call je v jeho prediktivní schopnosti a v sázce proti davu. Dav se častěji ve svém odhadu mýlí. Put/call poměr je vhodné zkombinovat s některým dalším indikátorem sentimentu trhu.

Stejně jako ostatní indikátory je nejlepší pracovat s nimi soustavně a dokonale je poznat. I když se poměr put/call nedá mechanicky používat k prodejním a nákupním signálům, vymezuje poměr put/call dobře oblasti překoupenosti a přeprodanosti thru. Sledování tohoto poměru by tedy mělo být ve výbavě každého akciového obchodníka.

 

Líbil se vám článek?
+0 / -0
Odeslat článek e-mailem
Diskuze
Vstoupit do diskuze
V diskuzi zatím není žádný komentář. Buďte první, kdo bude komentovat.


Související články
Ilustrativní obrázek

Proces archivace dokumentů v České republice pod lupou

20.08.2019
Ilustrativní obrázek

Evropa v datech: Česko pokulhává v kvalitě vzdělávání, ze zemí Evropy na něj vydává čtvrtý nejmenší podíl z rozpočtu

04.04.2019
Ilustrativní obrázek

Vychází interaktivní digitální publikace o evropské ekonomice

06.12.2018
Ilustrativní obrázek

Jaké knihy si přibalit na léto?

26.06.2018

Bitcoin a vše co o něm potřebujete vědět

02.12.2017

Proč se prodávají akcie veřejně obchodovaných fondů (ETF) na krátko?

14.11.2017


Čti více
Ilustrativní obrázek

Stanislav Křeček: Zažíváme selhání elit a krizi autorit

Ilustrativní obrázek

Komentář BHS k růstu cen pohonných hmot

Ilustrativní obrázek

Mojmír Hampl: Jako kdyby se změnil celý řád věcí

Ilustrativní obrázek

Komentář BHS k nákupu 100 tun zlata

Ilustrativní obrázek

Zdražování materiálů v automobilovém průmyslu (ocel, měď, kobalt)

Ilustrativní obrázek

Komentář BHS ke zdražování ropy a pohonných hmot

Portál W4T.CZ používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.