Podmínky užívání

15:19 | Redakce W4T | Diskuze

Všeobecná Ustanovení a závazná Pravidla a podmínky pro používání všech portálů společnosti W4T s.r.o.

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek vedených na http protokolu www.w4t.cz  (dále jen „Portál“) je společnost W4T s.r.o., IČ 036 23 998, se sídlem Praha 10, V olšinách 2300/75, PSČ 100 00, registrovaná v České republice v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 234963 (dále jen „Provozovatel“), která je v souladu s relevantními právními předpisy oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.

Provozovatel vlastní veškerá autorská práva k veškerému obsahu, který je umístěn na Portálu, včetně textu, designu stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách a obsahů blogů. Fotografie publikované na Portálu jsou prezentovány v rámci Creative Commons CC0.

Zveřejněním svého příspěvku na blogu Portálu či udělením souhlasu se zveřejněním svého příspěvku na Portálu poskytuje autor Provozovateli nevýhradní, přenositelnou, celosvětovou a bezúplatnou licenci na užití příspěvku, udělenou na dobu neurčitou a s možností udílení podlicencí, pokud není v konkrétním případě smluvně stanoveno jinak. Licenční smlouvu takto uzavřenou mezi Provozovatelem a autorem příspěvku nemá autor příspěvku možnost jednostranně vypovědět či jakkoliv jinak ukončit, ledaže by pro takové ukončení byl zákonem daný důvod. Licence je udělována k příspěvku jako celku, a to včetně veškerého jeho obsahu, všech obrázků, videí a úplného znění textu.

Provozovatel nemá autorská práva k diskusím a komentářům k jednotlivým článkům a příspěvkům a ani nenese jakoukoliv odpovědnost za jejich obsah. Autor blogů má povinnost používat ve svých příspěvcích pouze materiály, včetně obrazových materiálů, k jejichž užití má dostatečná autorská práva. Provozovatel si vyhrazuje právo na úpravu nebo vymazání příspěvků, které obsahující nevhodná slova, politickou nebo náboženskou propagaci, jsou v rozporu s dobrými mravy nebo neodpovídají zájmu Provozovatele, jsou nepravdivé, narušují práva třetích osob, jsou diskriminační či jinak protiprávní.

Informace a data obsažená na Portálu mají pouze informativní charakter a slouží výhradně pro osobní potřebu jednotlivých uživatelů Portálu. V žádném ohledu neslouží jako podnět pro nákup nebo prodej jakéhokoli finančního nástroje a nelze je také považovat za analýzu investičních příležitostí ani investiční doporučení. Obchodování s finančními instrumenty je rizikové a může způsobit značné ztráty. Provozovatel Portálu nezodpovídá za chyby v poskytovaných informacích, za jejich správnost, zákonnost nebo za jejich zpoždění. Každá osoba užívá Portál na vlastní riziko. Provozovatel nezodpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s užíváním Portálu a nezaručuje jejich bezchybné fungování. Provozovatel také nenese zodpovědnost za přímou, nepřímou, náhodnou, následnou, represivní, zvláštní nebo jinou škodu, ušlé příležitosti, ušlý zisk anebo jakoukoli jiné ztráty anebo škody vzniklé v souvislosti s užíváním Portálu.

Vstupem na Portál je automaticky vyjádřen souhlas uživatele s těmito pravidly. Uživatel je zejména povinen užívat Portál jen pro vlastní potřeby, nezasahovat do technické podstaty, nenarušovat bezpečnost, nebránit jiným uživatelům v užívání, nezasahovat jiným uživatelům do soukromí nebo jinak narušovat jejich osobní práva, nezasílat viry, spam či jiné škodlivé prvky, neprezentovat na Portálu materiály, které nejsou v souladu s dobrými mravy, pobuřovat, uvádět lživé informace, diskriminovat. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, opusťte prosím Portál a nadále jej nepoužívejte.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na Portálu, s výjimkou těchto Pravidel a Ustanovení, nemá povahu žádného právního úkonu, který by zakládal právo ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a uživatelem.

Obsah externích příspěvků nelze považovat za analýzu investičních příležitostí, podnět pro nákup nebo prodej finančního instrumentu ani investiční doporučení. Při tvorbě tohoto obsahu se nepostupovalo podle požadavků relevantních právních předpisů. Autoři externích příspěvků mohou být osobně zainteresováni obsahem své prezentace a mohou být majiteli aktiva, o kterém píší. Jejich názory mohou být tendenční a zavádějící, Portál za ně však, právě proto, nenese žádnou zodpovědnost. To platí i pro grafické příspěvky a fotografie. Provozovatel nenese zodpovědnost za reklamu třetích stran, za obsah externích příspěvků a blogů, či komunikaci mezi uživateli Portálu.

Obsah Portálu je průběžně obnovován a upravován. Platná je vždy poslední verze. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv měnit a upravovat poskytnuté informace bez předchozího upozornění.

Provozovatel není registrovaným poskytovatelem žádné investiční služby.

Přístup na Portál může být ze strany Provozovatele úplně či částečně podmíněn poskytnutím některých osobních údajů uživatele. Provozovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou osobní údaje získávány a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají. Provozovatel bude zároveň zpracovatelem těchto osobních údajů.

Ochrana osobních údajů

Tyto zásady ochrany soukromí se vztahují na informace, které sbíráme ze všech zdrojů, našich webových stránkek, stránek pro mobilní přísup, mobilních aplikací, elektronických zpráv, widgetů, atd. souhrnně označovaných jako „služby“.

Tento dokument popisuje zásady naší společnosti pro sběr a využívání „Osobních údajů“ uživatelů. Popisuje obecné postupy pro manipulaci s „Dalšími informacemi“, jako jsou například zájmy uživatele, demografické údaje a využití nabízených služeb. Údaje mohou být shromažďované prostřednictvím třetích stran v rozsahu, kterým jsou informace svázány s konkrétním zařízením, nebo uživatelským účtem, nebo uživatelem. Pokud využíváte naše služby, automaticky souhlasíte s podmínkami této ochrany osobních údajů.

W4T a její webové sítě nejsou zaměřeny na děti a neshromažďují vědomě informace o dětech do 14 let.

1. Jaké informace shromažďujeme
Naše společnost a weby našich poskytovatelů služeb o vás mohou shromažďovat následující informace:

Osobní údaje
„Osobní informace“ jsou informace, které vás identifikují jako osobu. Patří sem informace o jméně, příjmení, bydlišti, telefonním čísle, emailové adrese, číslu kreditní karty, profilovém obrázku, sociální média, věk atd.

Vyžadované osobní údaje
Shromažďujeme vaše osobní údaje potřebné například k registraci, k předplatnému, nebo k některým produktům a službám, které si objednáváte. Mohou to být profilové fotografie, registrace k soutěžím, průzkumové dotazníky při návštěvě webových stránek, použití neinteraktivních záležitostí (například email, nebo chat), nebo účast v diskuzních fórech.

Osobní údaje získané od třetích stran
Vaše osobní údaje můžeme získávat od třetích stran, jako jsou sociální média, komerčně dostupné zdroje, naši obchodní parneři a údaje o vašem předplatném, pokud je poskytováno třetí stranou. Osobní údaje získané od třetích stran mohou zahrnovat například vaše jméno a příjmení, kontaktní informace, informace o vašich transakcích, historii nákupů, nebo vztahů s poskytovateli různých produktů a služeb a záznamy o vašem využívání některých aplikací. Například pokud přistupujete k W4T prostřednictvím sociálních sítí, nebo kontaktujete W4T pomocí služeb sociálních sítí, shromažďujeme údaje, které zahrnují vaše uživatelské jméno a/nebo uživatelské jméno spojené se sociální sítí. Můteme také shromažďovat další informace spojené se sociální sítí, jako je například vaše profilová fotografie, emailová adresa, seznam přátel, a další informace, které veřejně vystavíte na sociálních sítích. Pokud přistupujete k našim službám prostřednictvím sociálních sítí, vyjadřjete tím souhlas se shromažďováním, ukládáním a využitím takto získaných informací podle našich Zásad o ochraně soukromí.

Další údaje
„Další údaje“ jsou informace, které nejsou spojeny s vaší identitou, jako například informace internetového prohlížeče, informace od programů, informace shromažďované pomocí cookies a dalšími technologiemi, demografické informace a souhrnné informace.

Další údaje, které nám poskytnete
Shromažďujeme údaje, které nám dobrovolně poskytnete. Může jít o pohlaví, poštovní směrovací číslo, datum narození, vzdělání, zaměstnání, finanční informace (jako výši příjmu, investic, portfolio a jeho hodnota a další informace) a vaše zájmy.

Další údaje získané od třetích stran
Můžeme o vás také obdržet údaje od třetích stran, například demografická data, údaje o vašich zájmench, případně údaje o vaší činnosti na jiných webových stránkách.

Další údaje, které shromažďujeme automaticky při vašem přihlášení
Při přístupu na naše stránky a při použití našich služeb můžeme a naši poskytovatelé služeb mohou automaticky shromažďovat informace o těchto návštěvách. Například s cílem umožnit přístu k našim stránkám mohou naše servery zaznamenávat údaje o vašem počítači, zařízení a internetovém prohlížeči, případně o vaší IP adrese, typu internetového prohlížeče a dalšího software a hardvare. Pokud přistupujete k našim službám z mobilního zařízení, můžeme shromažďovat údaje o tomto zařízení (UDID), geolokační údaje a další transakční údaje o tomto zařízení.

Pokud budete využívat naše služby, pak naše společnost a poskytovatelé našich služeb můžeme také používat cookies a další sledovací technologie (cookie internetových prohlížečů, pixely, beacon, cookies Adobe Flasch atd.) Třetí strany, které podporují W4T poskytováním reklamy a dalších služeb, jako je poskytování obsahu, umožnění uživatelům sdílení obsahu a komentování obsahu, personifikovat zobrazování obsahu, případně sledovat statistické údaje atd., mohou také používat tyto technologie ke shromažďování „Dalších údajů“. Prosíme, seznamte se se zásadami používání cookie a dalších technologií (link).

Většina internetových prohlížečů dovoluje používání cookies. Pokud však chcete používání cookies omezit, nebo úplně zakázat poraďte se v sekci Help vašeho prohlížeče, nebo pro získání informací navštivte tuto stránku:http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Block-or-allow-cookies.

Uživatelé se mohou také seznámit s použitím cookie Adobe Flash na stránkách společnosti Adobe: http://www.adobe.com/devnet/security.edu.html. Vezměte prosím na vědomí, že blokovánímněkterých cookie můžete ztratit přístup k některým funkcím a službám, jako je na příklad personalizace obsahu našich stránek atd.

3. Jak používáme vaše informace
Používáme a shromažďujeme vaše „Osobní údaje“ pro účely uvedené níže. Vezměte prosím na vědomí, že můžeme používat a zveřejnit vaše „Další údaje“ za jakýmkoli účelem s výjimkou případů, kdy nám to nedovoluje zákon. Pokud zákon vyžaduje, abychom „Další údaje“ používali způsobem, jakým se používají „Osobní údaje“, pak budeme uveřejňovat a používat tyto údaje k libovolným účelům způsobem, kterým používáme „Osobní údaje“. Můžeme kombinovat „Další údaje“ a „Osobní údaje“ a pokud tak učiníme, budeme se k výsledku chovat způsobem, kterým se chováme k „Osobním údajům“.

Pro zlepšení kvality našich produktů a služeb a k personalizaci obsahu, který by odrážel vaše zkušenosti a zájmy, můžeme shromažďovat a kombinovat „Osobní údaje“ a „Další údaje“ vztahující se k tomu, jakým způsobem používáte naše webové stránky a další naše služby. Navíc můžeme doplnit „Osobní údaje“ a „Další údaje“ informacemi z jiných zdrojů, jako jsou například veřejně dostupné informace ze sociálních sítí, mediálních služeb, komerčně dostupných zdrojů a informací z našich poboček a od obchodních partnerů.

Poskytování a řízení našich služeb. Používáme vaše a o vás shromažďované údaje za účelem poskytování našeho obsahu a dalších služeb, což může zahrnovat informace o předplatném a komunikaci s našimi službami, měření a zlepšování kvality našich služeb, umožnění komentování obsahu, umožnění online her, soutěží, propagačních akcí, případně poskytování odměn, umožnění online chatů a reakce na dotazy, včetně zákaznické podpory. Některé naše onlinové služby mohou používat námi shromažďované informace specifickým způsobem. Například:

• Umožnění přístupu pomocí hromadného předplatného. Některé firmy a společnosti používají hromadné předplatné, aby umožnily přístup k našim službám svým zaměstnancům. Takový uživatel se může přihlásit k našemu webu pod stejným identifikačním číslem. Pokud jste účastník hromadného předplatného, který byl registrován již dříve, a obnovujete, nebo rozšiřujete své předplatné, můžeme přiřadit vaše „Další údaje“ k hromadnému předplatnému. Pokud jste nový účastník hromadného předplatného, bude váš účet nastave s uživatelským číslem hromadného předplatného.
• Poskytování „interaktivních služeb“. Některé naše online služby obsahují „interaktivní služby“, které umožňují uživatelům sdílet náš obsah a komunikovat s dalšími uživateli. Pokud se rozhodnete používat tyto „interaktivní služby“, některé vaše „Osobní údaje“ mohou být zahrnuty do údajů, které budou zobrazeny ostatním úživatelům a použity ostatními uživateli „interaktivních služeb“.
Poskytování relevantního obsahu a doporučení. Abychom vám poskytli zajímavější a personalizovaný obsah, můžeme použít některé „Osobní údaje“ a „Ostatní údaje“, které shromažďují některé jiné naše služby. Například pokud používáte hromadné předplatné můžeme použít historii tohoto využívání k personalizaci našeho obsahu.

Umožnění sdílení sociálních médií. Pokud se přihlásíte, nebo jste přihlášeni k některým sociálním sítím prostřednictvím našich služeb, můžeme používat vaše „Osobní údaje“ a „Další údaje“ pro zabezpečení sdílení našeho obsahu mezi sociálními sítěmi a našimi servery.

Ke kontaktování s vámi. Náš web a naše služby vám mohou periodicky zasílat propagační materiálu, nebo vás upozorňovat na naše produkty a služby. Abychom mohli personalizovat tyto materiály a poskytovat vám lepší nabídky, můžeme používat vaše „Osobní údaje“ a „Další údaje“, které shromažďujeme. Pokud si nepřejete dostávat tyto propagační materiály, můžete změnit své nastavení prostřednictvím vaší osobní webové stránky, nebo můžete použít odhlášení pomocí linku v každém e-mailu. Existují určité služby, nebo oznámení, která nelze zrušit. Mohou to být oznámení o změnách produktů, podmínek, nebo služeb. Pokud používáte mobilní zařízení a nechcete přijímat žádná oznámení, můžete změnit nastavení na vašem mobilním zařízení, nebo prostřednictvím aplikace. Můžeme používat vaše údaje také k odpoěvědím na vaše otázky a žádosti.

K ochraně našich práv a práv ostatních společností. Naše společnost může používat vaše „Osobní údaje“ pokud budeme přesvědčeni, že je to nezbytné nebo vhodné za účelem (i) chránit, prosazovat, nebo hájit zákonná práva, soukromí, bezpečnost, nebo majetek naší společnosti, nebo našich poboček, nebo našich zaměstnanců, agentů a dodavatelů, včetně vymáhání našich smluv a našich podmínek použití; (ii) chránit bezpečnost, soukromí a bezpečnost uživatelů našich produktů a služeb, nebo členů veřejnosti; (iii) k ochraně proti podvodům, nebo pro účely řízení rizika; (iv) v souladu se zákonem, nebo zákonnými procesy, včetně zákonů mimo vaši zemi; (v) reagovat na žádosti z veřejných a státních orgánů včetně veřejných státních orgánů mimo zemi vašeho bydliště.

4. Jakým způsobem sdílíme vaše informace
Údaje zveřejňované prostřednictvím využívání našich soužeb a nastavení v podmínkách Ochrany osobních údajů.

Některé funkce a služby poskytované naší společností vám poskytují možnost interakce s námi, nebo ostatními. Tyto služby mohou zahrnovat nástroje pro spolupráci, komunitní fóra, chaty, editování textu v editoru, vytváření profilů společenství, ohodnocování, značkování a komentování článků atd. Pokud použijete tyto funkce, měli byste si být vědomi, že veškeré informace, které použijete, včetně vašeho jména, uživatelského jména, umístění, e-mailové adresy, profilových informací, obrázků, označení „líbí“, statusy a připomínky včetně politických, náboženských, či jiných přesvědčení, které použijete, mohou být veřejně k dispozici každému, včetně ostatních uživqatelů, vyhledávačů, inzerentů a vývojářů aplikací třetích stran, a kohokoli s přístupem k našim službám. Nejsme odpovědni za jakékoli informace, které se rozhodnete předložit, nebo zveřejnit prostřednictvím těchto interaktivních funkcí.

Zveřejňování údajů
Naše společnost může sdílet či postupovat vaše „Osobní údaje“ i "Další údaje" s nepřidruženými třetími stranami, pokud se domníváme, že je toto sdílení povoleno vámi, nebo těmito „Podmínkami o ochraně osobních údajů“.
Řízení hromadného předplatného a předplatného třetích stran. Pokud je vaše předplatné poskytováno zčásti, nebo zcela vaším zaměstnavatelem nebo jinou třetí stranou můžeme poskytovateli oznámit, pokud použijete tento přístup, nebo předplatné. Při poskytování těchto oznámení můžeme předávat jen omezené množství „Osobních údajů“, jako je například vaše jméno, nebo e-mailová adresa.

Umožnění třetím stranám poskytovat naše služby, nebo provádět a řídit naše služby. Vaše „Osobní údaje“ můžeme dát k dispozici či postoupit některý poskytovatelům služeb třetích stran, jako jsou dodavatelé, agenti, sponzoři a další společnosti a osoby, které nám pomáhají spravovat, nebo poskytovat naše produkty a služby či kteří tyto „Osobní údaje“ využijí pro poskytování vlastních produktů a služeb. Může jít například o rozvoj a podporu produktů a funkcí, odesílání e-mailových zpráv naším jménem, zpracování plateb, plnění objednávek, doručování předplatného, audit, zpracování dat, nebo statistika a řízení a dodávání marketingu, nebo reklamy. Tito poskytovatelé služeb jsou mimo jiné povinní chránit „Osobní údaje“, které jim byly svěřeny a nesmí je používat k jinému účelu, než ke konkrétní službě, kterou pro nás či sebe provozují.

Provozování společných služeb a funkcí s dalšími stranami. Pro zajištění společných služeb a funkcí, jako jsou konference, soutěž, loterie, nebo jiné reklamní akce společně se třetími stranami můžeme sdílet některé vaše „Osobní údaje“ a „Další údaje.“ Tyto společné služby a funkce mohou být provozovány na našich webech, nebo na webech třetích stran. Použití těchto údajů třetími stranami se řídí politikou Ochrany osobních dat těchto třetích stran.
Povolení, aby vám s námi nepropojené třetí strany zasílaly své propagační materiály. Pokud si předplatíte odběr našich materiálů, můžeme sdílet vaše kontaktní údaje s nepřidruženými společnosti, jejichž výrobky a služby moho u být pro vás zajímavé, pokud se domníváme, že je toto sdílení povoleno vámi, nebo těmito „Podmínkami o ochraně osobních údajů“. Mnoho našich předplatitelů oceňuje tyto dodatečné informace. Pokud však nechcete sdílet vaše informace k těmto účelům, obraťte se na náš zákaznický servis, nebo použijte návod popsaný v odstavci, „Jak přistupovat, opravovat a aktualizovat vaše údaje.“ Pokud poskytnete na vlastní žádost souhlas s předáním vašich údajů třetím stranám, nevztahují se na ně ustanovení z těchto „Zásad ochrany osobních údajů“.

Pokud si předplatíte naše jiné služby, můžeme sdílet vaše „Osobní informace“ s nepřidruženými třetími stranami pro vlastní propagační účely, pokud nám k tomu dáte svolení.
Umožnění sdílení údajů se sociálními sítěmi. Když se přihlásíte nebo připojíte na svůj účet prostřednictvím některé sociální služby, můžeme sdílet vaše uživatelské jméno, identifikační fotografii, údaje „líbí“ a údaje o přátelích, stejně jako vaše aktivity a komentáře na spojené s našimi službami. Můžeme také sdílet stejné informace s poskytovatelem sociálních sítí. Přihlášením, nebo připojením vašeho účtu k účtu sociální sítě nás popravňuje ke sdílení informací které o vás shromažďuje poskytovatel sociální sítě, například další uživatelé, vaši přátelé atd. Sdílení těchto informací upravje poskytovatel sociální sítě. Pokud nechcete povolit sdílení těchto informací, prosím nepřipojujte se prostřednictvím sociálních sítí.

Ochrana práv naší společnosti a dalších. Mohou nastat případy, kdy může naše společnost zveřejnit vaše „Osobní údaje, včetně situace, kdy v dobré víře máme za nezbytné: (i) chránit, prosazovat, nebo bránit zákonná práva, soukromí, bezpečnost, nebo majetek naší společnosti, našich poboček, nebo jejich zaměstnanců, zástupců a dodavatelů, včetně vymáhání našich smluv a našich podmínek úžívání; (ii) chránit bezpečnost, soukromí a bezpečnost uživatelů našich produktů a služeb, nebo členů veřejnosti; (iii) ochraně proti podvodům nebo pro účely řízení rizika; (iv) v souladu se zákonem nebo soudním nařízením, všetně zákonů mimo zemi vašeho bydliště; (v) v důsledku reakce na žádost z veřejných a státních orgánů, včetně veřejných a státních orgánů mimo zemi vašeho bydliště.

Dokončení, nebo sloučení prodejů majetku. Pokud naše společnost prodá, či převede svá aktiva, nebo provede sloučení svého majetku s jinou společností, můžeme převést vaše údaje na strany podílející se na transakci, nebo na části transakce.

5. Bezpečnost
W4T využívá komerčně přiměřené administrativní, technické, personální a fyzická opatření na ochranu osobních údajů, zabezpečení proti ztrátě, krádežím a neoprávněnému použití, zveřejnění, nebo modifikaci těchto údajů. Nicméně nikdo nemůže zaručit úplnou bezpečnost vašich informací. Pokud se domníváte, že vaše komunikace s námi není bezpečná, například pokud máte dojem, že bezpečnost vašeho účtu je ohrožena, prosím, okamžitě nás kontaktujte prostřednictvím „Zákaznického servisu“ v souladu s pokyny uvedenými níže.

6. Jak přistupovat, opravovat a aktualizovat vaše údaje
Svoje registrační, předplatitelské, profilové údaje a marketingové preference můžete modifikovat a upravovat prostřednictvím „Zákaznického servisu“. Většina předplatitelů, nebo registrovaných uživatelů může upravovat nebo aktualizovat své údaje na svých profilových stránkách na našich webech. Vezměte na vědomí, že pokud jste se přihlásili, nebo registrovali k odběru našich tiskových materiálů a současně k odběru našeho online obsahu budete muset aktualizovat vaše údaje pro každý případ odděleně.

Můžete také kontaktovat zákaznické centrum na adrese: info@w4t.cz. Kontakty jsou také uvedeny na naší webové stránce „kontaktní informace“, nebo na stránkách podpory.

7. Další důležité informace
Aktualizace ochrany osobních údajů. W4T může změnit tyto „Zásady ochrany osobních údajů.“ Prosíme, podívejte se na datum nabytí účinnosti v horní části této webové stránky. Abyste věděli, od jakého data jsou tyto podmínky v platnosti. Veškeré změmy v „Zásadách ochrany osobních údajů“ vstupují v platnost ve chvíli zveřejnění na našich webových stránkách. Pokud budete používat naše služby po změně „Zásad ochrany osobních údajů“, znamená to, že souhlasíte s těmito změnami.

Umístění dat. Vaše „Osobní údaje“ mohou být uloženy a zpracovány v jakékoli zemi, kde máme zařízení na jejich zpracování, nebo kde sídlí poskytovatel našich služeb a produktů. Používáním našich služeb souhlasíte s předáváním informací i mimo zemi vašeho bydlitě do zemí, které mohou mít odlišné právní nároky na ochranu „Osobních údajů“.

Uchovávání dat. Vaše údaje budeme uchovávat po dobu nezbytnou k naplnění účelu popsaného v těchto „Zásadách ochrany soukromí“, pokud zákonná ustanovení nevyžadují delší dobu uchovávání údajů.

Shromažďování osobních finančních údajů prostřednictvím předplatitelské služby. V některých případech můžeme použít nepřidružené platební služby, které vám umožní zakoupit naše výrobky, nebo provádět platby předplatného, nebo provádět jiné platby (platební služby). Pokud budete chtít takovou platbu provést, budete přesměrování na webovou stránku „platební služby“. Veškeré informace, které poskytujete platební službě, budou podléhat ochraně osobních údajů platných pro příslušnou platební službu. Naše společnost nemá žádnou kontrolu nad platebními službami a není odpovědná za žádné takto provedené platby, ani za využívání informací shromažďovaných prostřednictvím platebních služeb.

Přesměrovaní služeb. Naše služby mohou být také přesměrovány na stránky provozované třetími stranami a mohou nést reklamu, nebo nabízet obsah, funkce, hry, nebo aplikace vyvíjené a urdržované třetími stranami. Některé z těchto stránek třetích stran mohou být označeny logem naší společnosti i když naší společností nejsou provozovány.

Naše společnost neodpovídá za metody odchrany soukromí třetích stran a pokud povolíte sdílení vašich „Osobních údajů“ a „Dalších údajů“ s třetími stranami, měli byste si ověřit platné zásady ochrany osobních údajů těchto třetích stran a dalších služeb.

8. Kontakty
Pokud máte dotazy ohledně zabezpečení soukromí, prosím kontaktujte nás na adrese: info@w4t.cz

Žádáme vás, abyste při kontaktu s námi nepoužívali žádné citlivé osobní informace, jako například čísla sociálního pojištění, informace vztahující se k rasovému, nebo etnickému původu, politickému přesvědčení, náboženství, nebo jinému přesvědčení, zdraví, kriminální bezúhonnosti, nebo členství v odborech.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2015

Líbil se vám článek?
+1 / -0
Odeslat článek e-mailem
Diskuze
Vstoupit do diskuze
V diskuzi zatím není žádný komentář. Buďte první, kdo bude komentovat.

Portál W4T.CZ používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.