Ekonomický slovník / T /

10:35 | Redakce W4T | Diskuze

A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / Y / Z

 

Take delivery

Po nákupu schválení přijetí fyzických komodit, cenných papírů, nebo certifikátů.

Takeover

Společnost nakoupí většinový podíl v jiné společnosti a tím ji převezme.

Tape

Proud informací o velikosti ceny a výši jednotlivých obchodních kontraktů z právě uzavřených obchodů na burze.

Target price

Cílová cena. Cena, na které držitel cenného papíru předpokládá ukončení obchodu.

Technical indicator

Technický indikátor. Matematická funkce, která převádí cenový vývoj na jinou matematickou funkci, ze které se dá lépe odhadnout změna směru vývoje ceny.

Technical analysis (technická analýza)

Analýza zkoumání historických cen v cenových grafech, která se za pomoci nejrůznějších metod, od grafických přes matematické postupy snaží odhalit v ceně opakovatelné vzory a na jejich základě predikovat budoucí cenový vývoj.

Technical rally (technický růst)

Růstový pohyb, který je vyvolán technickými faktory v cenovém grafu (například proražením resistence, což je cenová hladina, kterou se nedařilo překonat). Ekonomická a fundamentální data se nezměnila, takže nejsou příčinou tohoto cenového pohybu.

Technická analýza

Metoda k analýze historických cen v cenových grafech, která se snaží odhadovat budoucí vývoj z minulého vývoje. Technická analýza používá nejrůznější metody a postupy, jako například grafická analýza, cenové indikátory, objemy obchodů, perioda změn ceny atd. Z těchto údajů se snaží odhadnout budoucí cenový vývoj za účelem dosažení zisku.

Test

Termín z technické analýzy, kdy se cena přiblíží podpoře, nebo resistenci a pokusí se jí prolomit.

The Street

Slangový výraz pro Wall Street.

Thinly traded

Slabě obchodovaný trh s nízkými obchodními objemy.

Third market

Obchodovaní kotovaných cenných papírů mezi institucionálními investory a makléři na jejich vlastních účtech.

Tick

Hodnota minimálního pohybu trhu. U akcie jde obvykle o pohyb o jeden cent. U komodit to může být například o 10 bodů, nebo i jinak.

Tick test

Regulační pravidlo v USA, které dovoluje vstupovat do pozic na short pouze pokud poslední pohyb ceny akcie vzrostl minimálně o minimální cenový pohyb (tick). Vzniklo jako reakce na krizi v roce 1929. Toto pravidlo zabraňuje vstupovat do spekulací na pokles, pokud trh stále klesá.

Ticker

Symbol akciové společnosti složený z několika písmen, pod kterým se společnost obchoduje na burze.

Ticker tape

Proud informací o velikosti ceny a výši jednotlivých obchodních kontraktů z právě uzavřených obchodů na burze.

Tier

Třída nebo skupina cenných papírů.

Tight market

Trh charakterizovaný vysokým objemem obchodů a malými rozdíly mezi cenou nabídky a poptávky.

Time order

Objednávka na provedení transakce v konkrétním čase. Pokud v tomto čase není objednávka vykonána, buď se zruší, nebo se z ní stane tržní nebo limitní objednávka (v závislosti na specifikaci objednávky).

Time stop

Obchodní pokyn k opuštění pozice po uplynutí určité doby, když nebyly splněny určité podmínky. Je to obdoba příkazu stop loss, který umožní opustit pozici, která se nevyvíjí náležitým směrem, nebo náležitou rychlostí. Může jít například o očekávaný růst akcie o 10 % za měsíc, akcie však vzroste o 2 %. Obchod se tedy ukončí.

Time value

Časová hodnota. Rozdíl mezi cenou zaplacenou za opci a skutečnou hodotou opce. Jak se opce blíží své expiraci, časová hodnota opce klesá, až se nakonec opce stává bezcenná.

Timing the market

Časování trhu. Pokus o přesné načasování ideálních vstupů a výstupů z obchodů na trhu. K načasování se používá obvykle technická analýza, případně některé prvky fundamentální analýzy.

Tomorrow Next (Tom/Next)

Současný nákup a prodej měny měny s dodaním v následujícím dni.

Top

Nejvyšší dosažená cena cenného papíru za určité časové období.

Top out

Pozastaveni trendu před závěrem strmého cenového růstu. Toto zastavení znamená, že rostoucí ternd se zřejmě chýlí ke konci.

Total return index

Akciový index, který je počítán takovým způsobem, že předpokládá, že veškeré dividendy budou reinvestovány. Například indexy S&P 500, Russell 2000, Wilshire 5000.

Tracking

Snaha o co nejpřesnější sledování cen podkladových cenných papírů. Ceny jednotlivých akcií v akciovém indexu se neustále mění a hodnotu indexové akcie je třeba neustále přepočítávat.

Tracking shares

Za trackingovou akcii považujeme akcii společnosti, která byla odštěpena a v současnosti sleduje „rodičovskou“ cenu. Pokud rodičovská akcie není pro investory lákavou, může odštěpení s atraktivním obsahem (například technologické akcie) přinést vyšší finanční prostředky.

Trading

Spekulativní prodávaní a nakupovaní finančních instrumentů s cílem profitovat na jejich kursových změnách v krátkodobém investičním horizontu.

Trading floor

Obchodní parket. Místo, kde se odehrávaly obchody před nástupem elektronického obchodování.

Trading pattern

Cenový pohyb vytvoří v grafu charakteristický tvar, který se v čase opakuje. Z identifikace tohoto tvaru lze odhadovat pravděpodobný budoucí cenový vývoj.

Trading profit

Zisk z obchodu, který trvá kratší dobu, než je zákonem stanovená doba pro investici. Tento zisk se zdaňuje klasickou dani z příjmů.

Trading range

Obchodní pásmo. Rozdíl mezi maximálními a minimálními cenami během sledovaného období.

Trading system

Obchodní systém založený na dodržování předem stanovených pravidel. Může se jednat o mechanický systém, kdy se obchod aktivuje za vzniku stanovených podmínek, nebo může jít o diskreční systém, kdy vstup do obchodu je podrobován dalšímu zkoumání. Mechanický obchodní systém lze automatizovat tak, aby ho mohly provozovat počítače. V takovém případě hovoříme o automatizovaných obchodních systémech, nebo o robotech.

Trading volume

Objem obchodů. Celkový počet všech cenných papírů, se kterými se obchodovalo v daném časovém období.

Trail-certifikát

Indexový certifikát.

Trailing P/E

Poměr ceny akcie a zisku na akcii, který se počítá ze čtyř posledních čtvrtletí.

Trailing stop, případně Trailing stop loss

Tažený příkaz stop. Posouvaný příkaz stop. Příkaz posouvá buď investor, nebo se posouvá automaticky o pevně stanovenou vzdálenost, nebo podle dalších kritérií.

Transaction

Dohoda mezi kupcem a prodejcem o výměně aktiva za úplatu.

Transaction Cost

Provize. Náklady vynaložené na nakup a prodej daného finančního instrumentu.

Transaction Date

Den uskutečněni obchodu.

Tranše (tranche)

Investice rozdělená na několik dílů. Každá dílčí jednotka je velikost tranše. Například investice ve výši 200 tisíc rozdělená na 4 části. Velikost tranše je 50 tisíc.

Trend

Řada cen, která tvoří rostoucí posloupnost v případě rostoucího trendu, nebo klesající posloupnost v případě klesajícího trendu. Rostoucí řada cen může být přerušena korekcemi, což jsou krátkodobé změny směru trendu.

Trend channel

Trendový kanál. Cena se pohybuje mezi dvěma rovnoběžnými přímkami, které jsou vyznačeny v grafu. Pro rostoucí trend se první trendová čára vykreslí spojením prvních dvou vrcholů, druhá rovnoběžná čára se umístí na lokální minimum. U klesajícího trendu se spojí dvě poslední minima a druhá trendová čára se umístí na lokální vrchol. Trendový kanál vyznačuje základní směr trendů a šířka kanálu vyznačuje korekci trendu.

Trend reversal

Otočení trendu. Změna v převládajícím směru trendu. Někdy nazývaná pouze reversal nebo obrat.

Trend-following

Obchodní strategie založená na následování trendu. Nejpoužívanější a pro mnoho obchodníků nejvýnosnější metoda obchodovaní s cennými papíry.

Trendless

Cenové pohyby bez jasného směrování. Nedá se určit trend.

Trendline

Trendová čára. Přímka, která spojuje body v cenovém grafu. Obvykle spojuje maxima, nebo minima ceny.

Trh (Market)

Trh představuje místo, kde se setkává nabídka s poptávkou a výsledkem je cena. Pokud poptávka přesahuje nabídku, cena roste, pokud nabídka přesahuje poptávku, cena klesá. Tento jev jej znám jako zákon nabídky a poptávky. V případě trhu je třeba vzít v úvahu lokální převisy nabídky, připadně poptávky, protože ty tvoří aktuální cenové pohyby, které mohou jít proti celkovému trendu.

Triangle

Trojúhelník. Ohraničení cenového vývoje přímkami ve tvaru trojúhelníku.

Trigger

Spouštěč. Podmínka, nebo situace, která vyvolá pohyb ceny v trhu. Také to může být pokyn pro vstup do trhu po splnění některé z podmínek. Může to být například nákup či prodej cenného papíru po dosažení určité hodnoty.

TRIN

TRIN = (Počet_rostoucích_akcií / Počet_klesajících_akcií) / (Objem_rostoucích_akcií / Objem_klesajících_akcií)

Vyhodnocování tohoto indikátoru je mírně kontraintuitivní. Hodnota menší než 1 znamená, že rostoucí akcie mají víc objemu než klesající a to je pro trh růstové znamení. Pokud je TRIN větší než 1, tak klesající akcie mají víc objemu a to je znamením pro pokles. TRIN je obvykle vyhlazen klouzavým průměrem. Zakreslování trendových čar do indikátoru pomáhá odhalit změny ve vývoji hybnosti trhu.

Triple bottom

Trojité dno. Termín technické analýzy, který popisuje situaci, kdy cena na grafu třikrát po sobě vzrostla a pote klesla na stejnou hodnotu. Nakonec po třetím propadu vzroste, cena prorazí hodnotu resistence a začne růst. Jde o silný nákupní signál.

Tržní kapitalizace (market capitalization)

Počet akcii násobený aktuální tržní cenou. Velmi populární jsou různé žebříčky největších společnosti pravě podle tržní kapitalizace.

Tržní riziko (Market Risk)

Pravděpodobnost toho, že obchod skončí ztrátou vlivem nepříznivého vývoje ceny.

Turnaround

Obrat ve výkonnosti trhu, nebo investičního instrumentu.

Turnover Rate (Míra obratu portfolia)

Ukazatel, který udává míru obchodování cenných papírů v portfoliu. Vyšší obrat znamená vyšší náklady na obchodování. Tyto náklady mohou snižovat výnos. Může jít tako o obchodování za účelem čeření účtu, proto je dobré tento ukazatel sledovat.

Tvorba trhu (Market making)

Péče o kurz. Tvůrci trhu se zavazují průběžně poskytovat nákupní a prodejní cenu emitovaného cenného papíru. Tvůrci trhu tedy průběžně stanovují hodnotu Bid a Ask, neboli úroveň za kterou jsou ochodtni nakupovat cenný papír a úroveň za kterou jsou ochotni prodávat cenný papír. Tím se zabezpečuje likvidita cenného papíru.

Two-sided market

Tvůrci trhu musí v každém okamžiku kotovat jak cenu nabídky, tak cenu poptávky pro každý cenný papír u kterého tvoří trh. V těchto kotovaných cenách pak také musí vykonávat obchodní příkazy.

Two-way market

Tvůrci trhu musí v každém okamžiku kotovat jak cenu nabídky, tak cenu poptávky pro každý cenný papír u kterého tvoří trh. V těchto kotovaných cenách pak také musí vykonávat obchodní příkazy.

Two-Way Price

Současná kotace bid a ask pro forexový trh.

Líbil se vám článek?
+0 / -0
Odeslat článek e-mailem
Diskuze
Vstoupit do diskuze
V diskuzi zatím není žádný komentář. Buďte první, kdo bude komentovat.


Související články
Ilustrativní obrázek

Proces archivace dokumentů v České republice pod lupou

20.08.2019
Ilustrativní obrázek

Evropa v datech: Česko pokulhává v kvalitě vzdělávání, ze zemí Evropy na něj vydává čtvrtý nejmenší podíl z rozpočtu

04.04.2019
Ilustrativní obrázek

Vychází interaktivní digitální publikace o evropské ekonomice

06.12.2018
Ilustrativní obrázek

Jaké knihy si přibalit na léto?

26.06.2018

Bitcoin a vše co o něm potřebujete vědět

02.12.2017

Proč se prodávají akcie veřejně obchodovaných fondů (ETF) na krátko?

14.11.2017


Čti více
Ilustrativní obrázek

Stanislav Křeček: Zažíváme selhání elit a krizi autorit

Ilustrativní obrázek

Komentář BHS k růstu cen pohonných hmot

Ilustrativní obrázek

Mojmír Hampl: Jako kdyby se změnil celý řád věcí

Ilustrativní obrázek

Komentář BHS k nákupu 100 tun zlata

Ilustrativní obrázek

Zdražování materiálů v automobilovém průmyslu (ocel, měď, kobalt)

Ilustrativní obrázek

Komentář BHS ke zdražování ropy a pohonných hmot

Portál W4T.CZ používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.