Ekonomický slovník / S /

10:28 | Redakce W4T | Diskuze

A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / Y / Z

 

Sales charge, Entrance fee (Vstupní poplatek)

Poplatek zaplacený při nákupu podílu ve fondu.

Sales tax

Prodejní daň. Daň přidaná k ceně výrobku.

Samurai bonds

Dluhopisy v japonských jenech, obchodované na tokijské burze, emitent však není japonským rezidentem.

Scalpers

Obchodnici, s krátkými intradenními obchody, kteří realizují malé zisky. Denně však realizují stovky obchodů.

Scoring

Hodnocení podílových fondů podle nejrůznějších finančních kritérií.

Seasonality

Sezónnost. Chování trhu podle časové závislosti. Například růst a pokles ceny v důsledku sklizně, spotřeby v zimě a v létě atd.

SEC (Securities and Exchange Commission)

Komise pro cenné papíry v USA.

Secondary market

Druhotný trh. Trh, na kterém se realizují nákupy a prodeje cenných papírů od jiných investorů.

Sector (sektor trhu)

Akcie, které mají podobné charakteristické rysy. Akcie jsou rozděleny do deseti základních sektorů a dále pak do podsektorů a odvětví podle zaměření akciové společnosti.

Sector spider

Sektorové akcie odvozené od sektorového třídění společnosti Standard and Poor's Financial Services. Jde v podstatě o akciové ETF, které zahrnují akcie společností zařazených do jednotlivých sektorů v poměrech odpovídajících jednotlivým sektorovým indexům. Investor do jednotlivých sektorových akcií tak vlastně kupuje portfolio odpovídající příslušnému sektoru.

Securities fraud

Nelegální chování, při kterém byla porušen zákon stanovující prava a povinnosti při investovaní s cennými papíry.

Securitizace

Jde o proces, kdy se finanční aktivum převede na cenný papír zajištěný aktivy. Obvykle se převádějí pohledávky, které vytvořila finanční instituce do jiného subjektu, který emituje své cenné papíry kryté převedenými aktivy. Poté se tyto cenné papíry prodávají investorům. Jde o snahu prodat investorům zamaskovaná špatná aktiva.

Seed capital

Financování při vzniku společnosti.

Šek

Je dluhopisový cenný papír, kdy na základě písemného příkazu výstavce šeku peněžní ustav zaplati doručiteli nebo osobě uvedené v šeku určitou peněžní částku. Šek je náhradou peněz.

Sektor trhu (sector)

Akcie, které mají podobné charakteristické rysy. Akcie jsou rozděleny do deseti základních sektorů a dále pak do podsektorů a odvětví podle zaměření akciové společnosti.

Sekundární trh

Druhotný trh. Trh, na kterém se realizují nákupy a prodeje cenných papírů od jiných investorů.

Sell

Prodat.

Seller‘s market

Označení pro trh, kde je přebytek kupujících a jen málo prodávajících. Prodávající tedy určují výši cen. Výsledkem jsou vysoké ceny a jejich růst.

Selling flat

Vývoj ceny na kapitálovém thru, který neroste ani neklesá.

Selling short

Výpůjčka a následný prodej půjčeného cenného papíru se záměrem nahradit tuto půjčku odkupem cenného papíru za nižší cenu. Selling short je naprosto stejné jako buying long, pouze se vymění nákupní ceny za prodejní a obráceně. Zisk je rozdíl mezi prodejní (vstupní) cenou a nákupní cenou.

Sentiment

Měřeni nálady daného investora nebo celkové investující veřejnosti.

Session

Obchodní seance. Časové období od otevření do uzavření trhu. Také se nazývá trading session.

Settlement (vypořádání)

Vypořádání. Cena, za kterou jsou nevyřízené pozice na konci obchodního dne vypořádány. Účetní operace, kdy v den prodeje nakupující obdrží odpovídající počet investičních instrumentů a prodávající obdrží odpovídající peněžní částku.

Shareholder

Vlastník akcií ve společnosti nebo fondu. Akcionář má právo na dividendy a v případě vlastnictví velkého podílu společnosti také hlasovací právo na rozhodování o vlastním chodu firmy.

Short interest theory

Investiční teorie, která se zakládá na tom, že cenné papíry s vyšším podílem prodejů na short mohou být připraveny na rychlejší růst ceny. Tato teorie vychází z předpokladu, že uzavírání krátkých pozic u těchto akcií v krátkodobém horizontu vystřelí cenu akcie vzhůru. Toto uzavírání krátkých pozic vytvoří nákupní špičku, která může spustit další uzavírání krátkých pozic. I když je vysoký počet akcií na short obecně indikátorem poklesu, je sázka na růst u těchto akcií založena na pravděpodobnosti uzávírání short pozic.

Short position (Krátká pozice)

Investor si nejprve vypujčí obchodované médium a to prodá za aktuální cenu na trhu. Poté, co cena poklesne, odkoupí obchodované médium zpět a vrátí ho. Rozdílem cen je zisk. Pokud v obchodě cena vzroste, utrpí investor ztrátu.

Short sale (prodej na krátko)

Investor si nejprve vypujčí obchodované médium a to prodá za aktuální cenu na trhu. Poté, co cena poklesne, odkoupí obchodované médium zpět a vrátí ho. Rozdílem cen je zisk. Pokud v obchodě cena vzroste, utrpí investor ztrátu.

Short selling (Prodej na krátko)

Spekulace na pokles. Investor si vypůjčí akcie, který okamžitě prodá na trhu. Tím získá peníze, které si uloží na účtu. Pokud cena akcie klesne, nakoupí levněji zpět vypůjčené množství a akcie vrátí. Rozdíl mezi prodejní cenou a nižší nákupní cenou tvoří zisk. Ještě je nutno započítat poplatek a úroky za vypůjčení. Pokud však cena akcie vzroste, investor utrpí ztrátu, protože zaplatí za nákup akcií, které musí vrátit víc peněz.

Short squeeze

Vytvoření růstové špičky v případě, že jsou uzavírány krátké pozice. U akcií, které mají vysoký podíl akcií na short může uzavírání těchto short pozic vyvolat krátkodobě prudký růst ceny. Viz také Short interest theory.

Short-term

Doporučení pro krátkodobý časový horizont.

Short-term gain or loss

Zisk nebo ztráta kapitálu na investici, která byla držena méně než minimální množství času vyžadované zákonem. Krátkodobý zisk má obvykle za následek vyšší daňovou sazbu.

SICAV (Société d´Investissement a Capital Variable)

Otevřené zahraniční fondy, jejichž správcem je Lucemburská investiční banka Kredietbank S. A. Luxembourgeoise (KBL). Všechny podílové fondy SICAV spravované KBL podléhají přísné regulaci ze strany lucemburských orgánů státního dozoru. Přísná regulace a profesionalita fondů tvoří základ bezpečnosti vložených investic.

Slippage (skluz v plnění)

Rozdíl mezi objednanou cenou transakce (zmáčknutí tlačítka myši) a skutečně realizovanou cenou.

Složený úrok (Compound Interest)

Složený úrok je situace, kdy vydělaný úrok je použit k reinvesticím, čímž se celková investovaná částka navýší. V dalším období je vyplacen úrok z navýšené částky, který je opět použit k reinvesticím. Z důvodu složeného úročení jsou peníze schopny růst rychleji, než když jsou zisky z investice vybírány.

Skluz v plnění (Slippage)

Rozdíl mezi objednanou cenou transakce (zmáčknutí tlačítka myši) a skutečně realizovanou cenou.

Small cap

Společnosti s malou tržní kapitalizací. Tržní kapitalizace od 250 miliónů do 1 miliardy USD.

Small investor

Malý investor. Retailový investor. Jedinec, který nakupuje a prodává malé množství akcií pro svoji potřebu. Opakem jsou institucionální investoři.

Smart money

Chytré peníze, velcí hráči. Jedná se o zkušené investory, nebo institucionální investory s velikým kapitálem. Velikost kapitálu jim umožňuje ovlivňovat cenu požadovaným směrem.

Směnka

Cenný papír, který musí obsahovat náležitosti stnovéné zákonem. Výstavce směnky se zavazuje zaplatit určitou částku majiteli směnky (směnka vlastní), nebo přikazuje jiné osobě, aby zaplatila určitou částku majiteli směnky (směnka cizí).

Smíšený fond (balancovaný fond)

Fond, který investuje jak do akcií, tak do dluhopisů a instrumentů peněžního trhu. Relativní zastoupení jednotlivých položek se může měnit podle aktuální situace na trhu.

Soft commodities

Měkké komodity. Veškeré komodity obchodované na komoditních trzích, které nejsou kovy, energie, ropa, nebo finanční instrumenty. Například kukuřice, nebo vepřové půlky.

SPAD

Způsob obchodování na Burze cenných papírů Praha, který využívá tvůrce trhu.

Specialist market

Jestliže obchodní objednávky nestačí vykrývat limitní objednávky, musí tvůrci trhu a specialisté pro dokončení obchodních transakcí používat své vlastní obchodní účty.

Spekulace (speculation)

Nákup nebo prodej investičních aktiv za účelem zhodnocení investice v budoucnosti. Obvykle jde o krátkodobé obchody. Spekulující nakupuje od protistrany riziko, že cena poklesne (v případě spekulace na růst), nebo že cena klesne (v případě spekulace na pokles). Protistrana tak má zajištěnou cenu, která jí vyhovuje. Pokud spekulující dobře odhadne směr vývoje ceny, generuje prodejem svůj zisk.

Spekulativní

S vysokým stupněm rizika.

SPIDERS (SPY)

Indexová akcie, která sleduje vývoj burzovního indexu S&P 500.

Spike

Vysoký dočasný růst, nebo propad ceny, nebo obchodních objemů.

Špinavé peníze

Peněžní prostředky vzešlé z nelegální činnosti.

Splátkový prodej

Prodej na splátky. Zákazník získá zboží ihned a zaplatí za něj v několika předem domluvených spátkách, vždy k určitému datu.

Splatnost

Datum, kdy konči platnost kontraktu. V případě dluhů je to datum, kdy je třeba vyplatit jistinu.

Split

Zvýšení počtu akcií jejich rozdlením na nižší nominální hodnoty a navýšením počtu, takže celková hodnota se nezmění. Obvykle je rozdělení akcií používáno, když cena vzroste nad určitou psychologickou úroveň a připadá investorům drahá. Například společnost Apple, když dosáhla cena akcie výše 700 USD, rozdělila akcie v poměru 1 : 7 a tím cena jedné jedné akcie klesla na 100 USD. Tato nominální cena akcie připadla investorům atraktvní a tak záhy cena vystoupala na 130 USD (zhodnocení během pár měsíců o 30 %).

Split order

Velka objednávka, která je rozdělena na menší části, aby její vypořádání nemělo velký vliv na pohyb ceny.

Split rating

Investiční instrument, který od různých ratingových agentur obdrží odlišná hodnocení.

Split-adjusted price

Cena akcie zpětně přepočítaná tak, aby pro potřeby historických dat zahrnovala všechna štěpení i slučování akcií.

Spoludlužník (spolužadatel)

Spoludlužník má stejné postavení jako dlužník. Oba musí splatit dluh společně a nerozdílně.

Spot month

Pravě probíhající smluvní měsíc.

Spot Price

Aktuální cena na trhu. K vypořádání spotových obchodů dochází obvykle během dvou pracovních dní.

Spot prices

Cena, za kterou je zboží prodáváno v konkrétním čase a místě. Stejné jako cash price.

Spravovaný účet (Managed account)

Majitel účtu poskytne svému makléři právo nakupovat a prodávat cenné papíry.

Správa cenných papírů

Úschova cenných papírů, obvykle ve formě zaknihování v elektronické podobě.

Správce

Obhospodařovatel.

Správce konkursní podstaty

Soudem stanovená osoba, zapsaná v seznamu konkurzních správců vedeného u krajského soudu, která provádí správu majetku a jedna jménem společnosti, ve které probíhá konkursní řízení.

Správce předběžný

Předběžný správce.

Spread

Rozdíl mezi nabídkovou a prodejní cenou. Rozdíl mezi cenou bid a offer.

Standard & Poor‘s 100

S&P 100. Index 100 největších společností z indexu S&P 500.

Standard deviation

Směrodatná odchylka. Jedná se o kvadratický průměr odchylek hodnot znaku od jejich aritmetického průměru.

Standard Poors 500 index (SP500)

Vážený index sestavený z 500 nejvýznamnějších amerických společností. Tržní kapitalizace není kritériem. Je to standard vyjadřující sílu americké ekonomiky.

Standstill agreement

Úmluva mezi věřitelem a dlužníkem, která upravuje nové podmínky a limity daného úvěru. Například může jít o odloženi platebních závazků.

Start-up

Začínající firma (obvykle internetová).

Stále hlubší dna (Descending bottoms)

Jde o cenovou formaci, kdy každé dno cenového grafu je následováno hlubším dnem, než je to předchozí. Tato cenová formace se považuje za příznak klesajícího trendu.

Státní dluhopis

Dluhopis vydávaný státem. Státní dluhopisy jsou vždy bezpečnější (mají menší riziko), než podnikové dluhopisy.

Státní pokladniční poukázka

Forma státního dluhopisu se splatností do jednoho roku. Úrok není vyplácen ve formě kuponu, ale je zahrnut v nominální hodnotě. Investor tedy zaplatí menší, než nominální hodotu. Při splatnosti je vyplacena celá nominální hodnota.

Statut

Statut fondu určuje základní investiční charakteristiky a obchodní podmínky fondu.

Štěpení akcií (stock split)

Zvýšení počtu akcií jejich rozdlením na nižší nominální hodnoty a navýšením počtu, takže celková hodnota se nezmění. Obvykle je rozdělení akcií používáno, když cena vzroste nad určitou psychologickou úroveň a připadá investorům drahá. Například společnost Apple, když dosáhla cena akcie výše 700 USD, rozdělila akcie v poměru 1 : 7 a tím cena jedné jedné akcie klesla na 100 USD. Tato nominální cena akcie připadla investorům atraktvní a tak záhy cena vystoupala na 130 USD (zhodnocení během pár měsíců o 30 %).

Sterling

Slangový výraz pro Britskou libru.

Stochastic oscillator

Indikátor technické analýzy, který porovnává zavírací cenu s cenovým rozpětím za stanovené období. Předpokládá se, že u rostoucích cen se budou zavírací ceny pohybovat poblíž vrcholu cenového rozpětí a naopak.

Stock certificate

Právní dokument potvrzující vlastnictví určitého množství akcií společnosti.

Stock exchange

Akciová burza. Burza, na které se nakupují a prodávají akcie. Například NYSE, AMEX, Nasdaq.

Stock index

Vážený akciový index tvořený zastoupením určitého počtu akcií. Například S&P 500, DJIA, Nasdaq, DAX atd.

Stock Picking

Investiční strategie, která má za cíl najit individuální akcie (popřípadě cenné papíry obecně), které jsou trhem podhodnoceny. Doslova znamená „vybrat (jedinou) akcii“

Stock split (Štěpení akcií)

Zvýšení počtu akcií jejich rozdlením na nižší nominální hodnoty a navýšením počtu, takže celková hodnota se nezmění. Obvykle je rozdělení akcií používáno, když cena vzroste nad určitou psychologickou úroveň a připadá investorům drahá. Například společnost Apple, když dosáhla cena akcie výše 700 USD, rozdělila akcie v poměru 1 : 7 a tím cena jedné jedné akcie klesla na 100 USD. Tato nominální cena akcie připadla investorům atraktvní a tak záhy cena vystoupala na 130 USD (zhodnocení během pár měsíců o 30 %).

Stock symbol

Symbol akcie (ticker). Jde o písmennou zkratku akciové společnosti. Symboly slouží ke zjednodušení sledování tisíců akcií.

Stockbroker

Makléř, který se zabývá transakcemi s akciemi.

Stockholder

Držitel akcií společnosti, nebo akcií akciového fondu. Držitel akcie má právo obdržet dividendy a má hlasovací právo při rozhodování o firemních záležitostech.

Stop and reverse (SAR)

Obchodní příkaz, který ukončí obchodní pozici příkazem stop a zároveň otevře pozici v opačném směru.

Stop Loss Order

Obchodní příkaz typu zastavení ztrát. Po dosažení předem stanovené ceny se obchod ukončí a je automaticky zlikvidován. Tento příkaz se velmi často používá k zastavení ztrát, pokud se obchod pro investora nevyvíjí dobře.

Stop-limit order

Objednávka na nákup nebo prodej cenných papírů na přesně specifikované, nebo lepší ceně. Objednávka se neprovede, pokud cena nedosáhne určité hodnoty.

Stop-Loss

Zastavení ztrát. Příkaz, který ukončí obchod, pokud ztráta dosáhne předem stanovené výše.

Stopped out

Uzavření pozice pomocí příkazu stop.

Stops

Nákupní příkazy stop leží v předem určených hladinách nad současnou úrovní ceny. Prodejní příkazy stop leží v předem určených hladinách pod současnou úrovní ceny.

Strategický certifikát

Investiční instrument, který je kombinaci transparentní indexové investice a investiční strategie zaměřené na vyhledávání podhodnocených titulů se zajímavou perspektivou růstu. Podkladovým aktivem bývá akciové portfolio sestavené emisní bankou podle vybraných kritérií. Napříkad může jít o dividendový výnos, nízké P/E, stabilní růst zisku atd.

StreetTrack

Indexová akcie.

Střednědobý horizont (Intermediate-term)

Střednědobý horizont ve fundamentální analýze znamená období 2 až 10 let. U technické analýzy jde o mnohem kratší období, obvykle několik týdnů až měsíců.

Strike price

Předem stanovená cena, na které lze uplatnit opci. Strike ceny nejsou libovolné, ale liší se například o 25 bodů. Strike ceny určuje opční burza.

Strong buy

Silné doporučení k nákupu cenného papíru.

Strong sell

Silné doporučení k prodeji cenného papíru.

Support

Cenová úroveň, na které se klesající cena zastavila a začala se pohybovat buď do strany, nebo v opačném směru.

Support Levels (Hladiny podpory)

Úroveň ceny, kde v minulosti cena při svém poklesu měnila směr, nebo se pohybovala stranou. Na stejném místě bude cena pravděpodobně opět korigovat. Opakem podpory je resistence.

Sushi bonds

Eurobondy emitované japonskou společností.

Svíčkový graf (Candlestick Chart)

Svíčkový graf. Graf, ve kterém se vyznačuje otevírací, maximální, minimální a zavírací cena. Otevírací a zavírací cena je vykreslena jako obdélník. Pokud cena vzrostla je obvykle bílý, nebo prázdný. Pokud cena klesala, je obvykle černý, nebo jinak barevný. Maximální a minimální cena je vyznačena svislou čarou končící na hraně obdélníka.

Svolatelný dluhopis (callable bond)

Dluhopis s vloženou opcí s pravém emitenta k nákupu dluhopisu za stanovenou cenu v určitou dobu před plánovanou splatnosti dluhopisu.

Swap

Mimoburzovní derivát s vypořádáním podkladových nástrojů v budoucnosti. Obvykle se jedna o vypořádání v hotovosti. Může se jednat o výměny pevných částek v hotovosti v jedné měně za dosud neznámé částky v hotovosti v téže měně, (Úrokový swap či Úvěrový swap), o výměnu částek hotovosti v jedné měně za pevné či dosud neznáme částky v jine měně (Měnový swap), za akciové nástroje (Akciový swap) či za komoditní nástroje (Komoditní swap).

Swiftové zprávy

SWIFT – Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications. Jedná se o informační systém k výměně informací mezi bankami na celém světě. Veškeré zprávy jsou předávány rychle a okamžitě. Přenos je kvůli bezpečnosti šifrován.

Swing chart

Druh grafu, kdy růst je představován nepřerušovanou rostoucí přímkou a pokles klesající přímkou na základě stanovených technických parametrů. Stejně jako v případě grafů Point & Figure tyto grafy nepoužívají časovou osu.

Swings

V rostoucím trhu po cenovém růstu následuje mírný pokles a stejně tak v klesajícím trhu po poklesu následuje mírný růst. Tyto korekční pohyby nazýváme swingové pohyby.

Swingtrader

Obchodník, který obchoduje na obě strany a snaží se profitovat z protipohybu ceny.

Swapce (swaption)

Opce na sjednání klasického úvěrového swapu. Kupující swapce má právo přijímat pevné úrokové platby a poskytovat proměnlivé úrokové platby.

Symbol

Ticker. Symbol akcie, který je zkratkou několika písmen a který identifikuje příslušnou akcii. Symboly s jedním až třemi písmeny se obvykle obchodují na NYSE, symboly se čtyřmi písmeny jsou doménou Nasdaq. Symboly s pěti písmeny mají zvláštní využití. Symbol s písmenem X na konci je vyhrazen fondům.

Syndikované úvěry

Jde o úvěr, který poskytuje několik věřitelů (bank). Tito věřitelé uzavírají společnou úvěrovou smlouvu (syndikační) a společně se podílejí na riziku. V praxi se jedná o střednědobé až dlouhodobé úvěry vysokých objemů. Tyto úvěry jsou poskytovány jako termínované, nebo revolvingové.

Líbil se vám článek?
+0 / -0
Odeslat článek e-mailem
Diskuze
Vstoupit do diskuze
V diskuzi zatím není žádný komentář. Buďte první, kdo bude komentovat.


Související články
Ilustrativní obrázek

Proces archivace dokumentů v České republice pod lupou

20.08.2019
Ilustrativní obrázek

Evropa v datech: Česko pokulhává v kvalitě vzdělávání, ze zemí Evropy na něj vydává čtvrtý nejmenší podíl z rozpočtu

04.04.2019
Ilustrativní obrázek

Vychází interaktivní digitální publikace o evropské ekonomice

06.12.2018
Ilustrativní obrázek

Jaké knihy si přibalit na léto?

26.06.2018

Bitcoin a vše co o něm potřebujete vědět

02.12.2017

Proč se prodávají akcie veřejně obchodovaných fondů (ETF) na krátko?

14.11.2017


Čti více
Ilustrativní obrázek

Stanislav Křeček: Zažíváme selhání elit a krizi autorit

Ilustrativní obrázek

Komentář BHS k růstu cen pohonných hmot

Ilustrativní obrázek

Mojmír Hampl: Jako kdyby se změnil celý řád věcí

Ilustrativní obrázek

Komentář BHS k nákupu 100 tun zlata

Ilustrativní obrázek

Zdražování materiálů v automobilovém průmyslu (ocel, měď, kobalt)

Ilustrativní obrázek

Komentář BHS ke zdražování ropy a pohonných hmot

Portál W4T.CZ používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.