Ekonomický slovník / P /

10:19 | Redakce W4T | Diskuze

A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / Y / Z

 

p.a.

Zkratka „per annum“. Vyjadřuje časový interval jednoho roku. V procentech znamená úrokovou míru z nominální částky za rok.

P/E ratio (poměr P/E)

Poměr mezi tržní cenou akcie (price) a ziskem na akcii (earnings per share – EPS). Tento poměrový ukazatel představuje důležitou informaci pro investory při srovnávání různých akcii. Menší P/E znamená, že akcie je spíš podhodnocená. Akcie na úrovni P/E = 15 jsou považovány, že se pohybují na férové ceně – nejsou podhodnocené, ani nadhodnocené. Firmy z progresivnějších oborů vykazují ve srovnání s tradičními společnostmi vyšší ukazatel P/E. Akcie s vysokým P/E jsou považovány za rizikovější.

Pákový mechanismus (leverage, gearing)

Může jít o obchodování s půjčkou (finanční pákpou), kdy malá výše vlastní investice umožňuje vysoké zisky (a také vysoké ztráty). Například maržové obchody s deriváty, nebo forexové obchody. Druhým významem je vyjádření míry zadluženosti společnosti vzhledem k vlastnímu kapitálu.

Paper trade

Obchodování nanečisto, pouze hypoteticky. Bez peněz. V demo režimu. Na obchodování nanečisto lze ověřit nové obchodní metody. Lze se též takto učit obchodovat. Nicméně tento typ obchodů nepřináší emocionální prožitky, tudíž dlouhodobě není k výuce obchodování vhodný.

Par hodnota (par, par value)

Pokud je čistá hodnota dluhopisu rovna 100 % jmenovité hodnoty, jde o par hodnotu. Pokud je hodnota dluhopistu vyšší než 100 %, jde o dluhopis s diskontem. Pokud je menší, než 100 %, jedná se odluhopis s prémií.

Partizipationsschein

Indexový certifikát.

Pay-out ratio

Vyjadřuje, jak veliký poměr na zisku na akcii představuje velikost vyplácené dividendy. Velikost dividendy se vydělí EPS (earnig per share). Pokud je toto číslo veliké, tak společnost je vhodná ke konzervativním investicím, protože společnost vyplácí ze zisku vysoké dividendy. Na druhou stranu tato firemní politika omezuje finanční růst společnosti. Suma vyplácených dividend by měla být menší než dvě třetiny zisku. Výše pay-out poměru je závislá na podnikatelském sektoru. U realitních společností se z důvodu daňových úlev vyplácí veškerý zisk.

Peer perform

Očekává se, že kurz titulu se bude vyvíjet podobně jako trh.

Peněžní trh

Na peněžním trhu se obchoduje s finančními instrumenty, jejichž doba splatnosti je kratší než jeden rok (krátkodobé dluhopisy, depozitní certifikáty, směnky, bankovní poukázky atd.).

Pennants

Vlajka. Krátká souvislá vyseč (složena ze dvou sbíhajících se čar) znázorněná v cenovém grafu.

Penny stocks

Akcie s velmi nízkými cenami. Často jde o spekulativní společnosti, velmi rizikové, ale také mohou být velmi výnosné.

Penzijní fond

Penzijní fond vybírá od jeho účastníků pravidelné splátky, získává příspěvek státu a získané prostředky investuje podle státem stanovených podmínek. Po splnění stanovených podmínek pak vyplácí účastníků penzijního připojištění důchod.

Penzijní připojištění

Finanční produkt podporovaný státem, kdy klient pravidelně spoří určitou finanční částku a zíkává finanční příspěvek od státu. Z naspořené částky je pak vyplácena penze.

Perform (market perform)

Investiční ohodnocení cenného papíru, kdy se očekává, že se hodnocený cenný papír bude vyvíjet podobně jako celkový trh. Rozlišuje se dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé doporučení.

Pevné termínové obchody

Obchody při kterých nedochází k převzetí a úhradě za získanou hodnotu v den uzavření obchodní smlouvy, ale k pozdějšímu datu, za cenu stanovenou v příslušné smlouvě. Jde tedy o smlouvu mezi kupujícím a prodávajícím, kde se obě strany zavážou v budoucnu plnit své zavážky podle předem sjednaných podmínek. Jde o forwardové kontrakty, futures kontrakty, nebo swapové kontrakty.

Pink sheets

Denní kotace nabídkových a poptávkových cen akcií, které nejsou obchodovány na burze, ale obchodují s nimi tvůrci trhu. Seznam denně vytváří National Quotation Bureau.

Pips (Points)

Základní velikost pohybu měnového kurzu na boraxovém trhu. Pip znamená jednotkový pohyb na čtvrtém desetinném místě měnového kurzu (jedna desetitisícina). Point je jednotkový pohyb na pátém desetinném místě měnového kurzu (jedna stotisícina).

Platný až do zrušení (Good Till Cancelled Order – GTC)

Pokyn k nákupu, nebo prodeji, který bude trvat tak dlouho, dokud nebude realizován, nebo dokud ho investor nezruší.

Plunge

Náhlý, dramatický pokles cenného papíru, nebo trhu.

Plus tick rule

Regulační pravidlo v USA, které dovoluje vstupovat do pozic na short pouze pokud poslední pohyb ceny akcie vzrostl minimálně o minimální cenový pohyb (up tick). Vzniklo jako reakce na krizi v roce 1929. Toto pravidlo zabraňuje vstupovat do spekulací na pokles, pokud trh stále klesá.

Počáteční depozitum (Initial Margin)

Počáteční vklad zablokovaný na účtu investora a vyžadovaný pro vstup do pozice. Slouží jako záloha pro budoucí vývoj ceny a pokrytí eventuálních ztrát.

Podílník

Majitel podílových listů.

Podílový fond

Shromažďuje peněžní prostředky investorů. Za tyto peníze investoři získávají podílové listy, které odpovídají majetkovému podílu na portfoliu. Podílový fond není právnickou osobou, ale patří investiční společnosti. Existují uzavřené a otevřené podílové fondy.

Podílový list

Vydává investiční společnost za účelem shromažďování financí na nákup cenných papírů. Velikost podílového listu odpovídá účasti investora na investičním fondu.

Podkladová měna (Base Currency)

Podkladová měna je ta, ve které vede investor svoje účetní knihy. Na forexu je obvykle podkladovou měnou americký dolar.

Podkladové aktivum

Je předmětem termínovaného kontraktu. Může se jednat o akcie, dluhopisy, cizí měny, indexy atd.

Podkladový cenný papír (podkladový cenný papír)

Cenný papír, který je předmětem opčního obchodu.

Point and figure chart

Druh cenového grafu, který nepoužívá k zobrazování čas, ale jen cenový pohyb. Rostoucí sena se vyznačuje symboly „X“, klesající cena se vyznačuje symbolem „O“. Vypadá to jako piškvorky.

Points (Pips)

Základní velikost pohybu měnového kurzu na boraxovém trhu. Pip znamená jednotkový pohyb na čtvrtém desetinném místě měnového kurzu (jedna desetitisícina). Point je jednotkový pohyb na pátém desetinném místě měnového kurzu (jedna stotisícina).

Pojistná částka

Je to výše smluvního plnění v případě pojistné události uvedená v pojistné smlouvě. Může být využita jako základ pro výpočet výše pojištění.

Pojistné období

Časové období, na které se sjednává pojištění. Pokud v jeho průběhu dojde k pojistné události, vzniká povinnost pojistitele plnit.

Pokladniční poukázky

Krátkodobé státní dluhopisy k pokrytí přechodného nedostatku peněz.

Political Risk

Změny v politické situaci, které mají nepříznivý vliv na obchodní pozice investora.

Poměr P/E ( P/E ratio)

Poměr mezi tržní cenou akcie (price) a ziskem na akcii (earnings per share – EPS). Tento poměrový ukazatel představuje důležitou informaci pro investory při srovnávání různých akcii. Menší P/E znamená, že akcie je spíš podhodnocená. Akcie na úrovni P/E = 15 jsou považovány, že se pohybují na férové ceně – nejsou podhodnocené, ani nadhodnocené. Firmy z progresivnějších oborů vykazují ve srovnání s tradičními společnostmi vyšší ukazatel P/E. Akcie s vysokým P/E jsou považovány za rizikovější.

Poměrový ukazatel nákladů (Expense Ratio)

Podíl celkových nákladů vůči čistým aktivům za poslední měsíc. Jde o ukazatel, který poskytuje investorům pohled na efektivnost fondu.

Poplatek za správu (obhospodařovatelský poplatek)

Poplatek, který si investiční společnost účtuje za správu majetku. Obvykle jde o 0,5 až 2 % z investované částky ročně.

Portfolio cenných papírů

Soubor různých typů cenných papírů, které při určitém rozložení rizika, dovolují podle předem daného poměru dosáhnout stanoveného výnosu.

Portfolio tracking

Sledování cen většího počtu investičních instrumentů v portfoliu, za účelem dokonalého sledování vývoje cen.

Position

Pozice.

Position traders

Poziční obchodníci. Obchodníci, kteří drží pozice na několik dni nebo měsíců.

Prague Interbank Offered Rates (PRIBOR)

Velikost úrokových sazeb, které vyhlašuje ČNB na základě úrokových sazeb deseti referenčních bank. Jsou to sazby, za které jsou si banky ochotné půjčovat volné peněžní prostředky na předem určenou dobu se splatností od jednoho dne až po jeden rok. PRIBOR představuje cenu krátkodobých úvěrů.

Praní špinavých peněz (money laundering)

Opatření proti praní špinavých peněz. Zákonná úprava, požadavků a opatření, která mají za cíl omezit legalizaci peněz získaných nelegální činností.

Prázdný prodej

Prodej nakrátko. Spekulace na pokles.

Preferred stock

Přednostní akcie. Akcie, jejichž držitelům je přednostně vyplácena dividenda ještě před vyplacením dividend běžným akcionářům. Preferované akcie znamenají, že akcionář má větší nárok na majetek společnosti, než běžní akcionáři. V případě bankrotu jsou vlastníci preferovaných akcií vypláceni dřív, než běžní akcionáři. Majitelé preferovaných akcií nemají výhodu hlasovacího práva, jako běžní akcionáři.

Premium

Cenová odchylka, o kterou cena na futures, nebo forward trhu přesahuje aktuální spotovou cenu.

PRIBOR (Prague Interbank Offered Rates)

Velikost úrokových sazeb, které vyhlašuje ČNB na základě úrokových sazeb deseti referenčních bank. Jsou to sazby, za které jsou si banky ochotné půjčovat volné peněžní prostředky na předem určenou dobu se splatností od jednoho dne až po jeden rok. PRIBOR představuje cenu krátkodobých úvěrů.

Price gap

Skok v ceně. Je to cenový pohyb mezi dvěma obchodními seancemi, který na cenovém grafu vytvoří mezeru, ve které nikdy nedošlo k žádnému obchodu. Cena z předchozího dne je podstatně níže, než cena aktuálního dne (skok nahoru), případně cena předchozího dne je podstatně výše, než cena aktuálního dne (skok dolů).

Price to book ratio

Cena akcie dělená velikostí účetní hodnoty na akcii akciové společnosti. Poměr porovnává tržní hodnotu společnosti vůči hodnotě v účetnictví. Lze z toho usuzovat na podhodnocení, nebo přehodnocení ceny akcie.

Price to cash flow ratio

Cena akcie dělená cash flow společnosti na akcii za poslední účetní rok.

Price to sales ratio

Cena akcie dělená prodeji společnosti na akcii za poslední rok. Celková kapitalizace společnosti vydělena jejími prodeji za posledních 12 měsíců. Poměr Price to sales se používá většinou k analýze ztrátových společností, protože u ztrátových společností se nedá použít poměr P/E (záporný P/E se neuvádí).

Price Transparency

Kotace, ke kterým má každý účastník trhu stejný přístup.

Price-earnings ratio

Poměr ceny akcie a zisku na akcii za poslední rok. Čím je vyšší P/E tím víc jsou účastníci trhu ochotni zaplatit za každý dolar výdělku. Další možností jak posuzovat P/E je, že to je počet let, za který zisk na akcii zaplatí cenu jedné akcie. P/E slouží jako ukazatel nadhodnocení, nebo podhodnocení společnosti. Z historických statistik se považuje hodnota P/E = 15 za úroveň férové hodnoty. Hodnota pod znamená, že akcie společnosti je podhodnocená, hodnota nad, že akcie společnosti je nadhodnocená.

Price-weighted index

Cenově vážený index. Jde o akciový index, kdy cenový pohyb jeho jedné složky ovlivní hodnotu indexu.

Primární trh

Prvotní úpis cenného papíru.

Primary distribution (primární prodej cenných papírů)

Při vstupu na burzu prodává společnost své vydávané akcie v primárním úpisu. Veškerý zisk z primárního úpisu je majetkem společnosti. Sekundární trh vzniká, když držitel akcií prodává nebo nakupuje svoje akcie. Peníze z těchto obchodů náleží držitelům akcií.

Primary listing

Hlavní burza, na které je daná akcie evidovaná. Akcie se může obchodovat také na dalších burzách, ale vždy bude mít jednu jedinou hlavni burzu, také zvanou „hlavní burza“.

Primary offering

První prodej akcií společnosti, ve kterém jsou příjmy z prodeje vlastněny přímo příslušnou akciovou společností.

Principal (Jistina)

Výše půjčeného finančního obnosu. Za půjčení této částky se zavazuje dlužník vyplatit věřiteli odměnu (úrok). Výše úroku je dána rizikem toho, že dlužník nebude schopen dostát svým závazkům. Proto jsou krátkodobé úroky nižší, dlouhodobé vyšší. Výše úroku závisí i na bonitě a ratingu dlužníka. Při splácení úvěru je třeba určit, jestli jde splácená částka nejprve na umožení úroků, a teprve potom na umořování jistiny, nebo jestli se umořuje částečně jistina a částečně úroky. Způsob splácení má vliv na celkově zaplacenou částku.

Prioritní akcie

Akcie, s nimiž je spojeno přednostní právo tykající se dividendy. Počet prioritních akcií nesmí být větší než polovina jejich počtu.

Prioritní obligace

Majitel s prioritní obligací mu přednostní právo na upsání akcií, pokud ve stanovené době zvýší společnost své základní jmění. Majitel prioritní obligace má přednost před akcionáři i ostatními osobami. Pokud k navýšení základního jmění nedojde, získá majitel prioritních obligací pouze úrok a zapůjčený kapitál.

Private company

Společnost, jejiž akcie se neobchoduji na otevřenem trhu. Opakem je public company.

Privatization

Odkoupení veškerých veřejně obchodnovaných akcií a jejich stažení z obchodování na burze. Nejčastěji jde o restrukturalizaci společnosti, nebo o snaze vyhnout se striktním předpisům vyžadovaným burzou.

Prodej na krátko (short selling)

Spekulace na pokles. Investor si vypůjčí akcie, který okamžitě prodá na trhu. Tím získá peníze, které si uloží na účtu. Pokud cena akcie klesne, nakoupí levněji zpět vypůjčené množství a akcie vrátí. Rozdíl mezi prodejní cenou a nižší nákupní cenou tvoří zisk. Ještě je nutno započítat poplatek a úroky za vypůjčení. Pokud však cena akcie vzroste, investor utrpí ztrátu, protože zaplatí za nákup akcií, které musí vrátit víc peněz.

Prodejní cena (podílového listu)

Jde o aktuální cenu podílového listu k příslušnému dni.

Prodejní poplatek (vstupní)

Poplatek účtovaný investiční společnosti při prodeji podílových listů investorovi.

Profit and loss statement

Pravidelný čtvrtletní účetní dokument, který musí akciová společnost v rámci svého působení na burze publikovat. Jde o výkaz ztrát, zisků, prodejů, nákladů atd. Součástí je také výhled na další období. Také se nazývá eargnigs report.

Profit taking

Výběr zisku. Uzavření ziskových obchodů.

Prolongace

Prodloužení.

Proprietary trading

Transakce, které provádí finanční společnost obchodující s cennými papíry na svůj účet. Tato transakce nemá vliv na účty klientů.

Prospectus

Prospekt. Právní dokument nabízející k nákupu příslušné cenné papíry. Tento právní dokument je vyžadován zákonem o cenných papírech 1933 a musí obsahovat předmět nabídky, včetně podmínek, vydavatele, cíle nebo plánované použiti peněz, historické účetní výkazy a další informace, které mohou zájemcům pomoci v rozhodování, zda je pro ně investice pravě do těchto cenných papírů nebo fondu vhodná.

PSA (Public Securities Association)

Instituce, která publikovala rámcovou smlouvu pro klasické repo obchody.

Public book

Záznam člena burzy o limitních objednávkách, které se ještě neuskutečnily, protože buď byla cena nabídky příliš vysoká, nebo cena poptávky byla příliš nízká.

Public company

Společnost, která prostřednictvím veřejné nabídky upsala na otevřeném trhu svoje cenné papíry.

Public float (akcie v oběhu)

Počet akcií společnosti, které jsou v oběhu, tedy se účastní obchodování. Nejsou to akcie, které drží management, nebo hlavní podílníci, kteří kontrolují většinu akcií.

Public ownership

Společnosti vlastněné státem.

Publicly traded company

Společnost, která vydala cenné papíry a s těmi se nyní obchoduje na otevřeném trhu

Put opce

V případě nákupu put opce získá její držitel právo (ne povinnost) prodat cenné papíry za specifikovanou cenu v průběhu určitého časového období. Jde o spekulaci na pokles, tj. k zisku dochází v případě propadu ceny cenného papíru. Prodejce se naopak zavazuje tento cenný papír koupit za stanovenou cenu a tím se vystavuje riziku při náhlých korekcích ceny.

Put option

V případě nákupu put opce získá její držitel právo (ne povinnost) prodat cenné papíry za specifikovanou cenu v průběhu určitého časového období. Jde o spekulaci na pokles, tj. k zisku dochází v případě propadu ceny cenného papíru. Prodejce se naopak zavazuje tento cenný papír koupit za stanovenou cenu a tím se vystavuje riziku při náhlých korekcích ceny.

Puttable bond (Vratný dluhopis)

Dluhopis s opcí a právem investora na prodej dluhopisu za stanovenou cenu v určitém čase před stanovenou splatností dluhopisu. Opci není možno oddělit. Investor při nákupu kupuje také opci, přičemž opční cena je zahrnuta v kuponech.

PX

Index pražské burzy.

Pyramiding

Využití zisku z otevřených pozic k nákupu dalších cenných papírů.

Líbil se vám článek?
+0 / -0
Odeslat článek e-mailem
Diskuze
Vstoupit do diskuze
V diskuzi zatím není žádný komentář. Buďte první, kdo bude komentovat.


Související články
Ilustrativní obrázek

Proces archivace dokumentů v České republice pod lupou

20.08.2019
Ilustrativní obrázek

Evropa v datech: Česko pokulhává v kvalitě vzdělávání, ze zemí Evropy na něj vydává čtvrtý nejmenší podíl z rozpočtu

04.04.2019
Ilustrativní obrázek

Vychází interaktivní digitální publikace o evropské ekonomice

06.12.2018
Ilustrativní obrázek

Jaké knihy si přibalit na léto?

26.06.2018

Bitcoin a vše co o něm potřebujete vědět

02.12.2017

Proč se prodávají akcie veřejně obchodovaných fondů (ETF) na krátko?

14.11.2017


Čti více
Ilustrativní obrázek

Stanislav Křeček: Zažíváme selhání elit a krizi autorit

Ilustrativní obrázek

Komentář BHS k růstu cen pohonných hmot

Ilustrativní obrázek

Mojmír Hampl: Jako kdyby se změnil celý řád věcí

Ilustrativní obrázek

Komentář BHS k nákupu 100 tun zlata

Ilustrativní obrázek

Zdražování materiálů v automobilovém průmyslu (ocel, měď, kobalt)

Ilustrativní obrázek

Komentář BHS ke zdražování ropy a pohonných hmot

Portál W4T.CZ používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.