Ekonomický slovník / C /

16:44 | Redakce W4T | Diskuze

A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / Y / Z

 

Cable

Slangový výraz pro obchodní pár GBP/USD (libra/dolar). Pochází z 19. století, kdy se ceny na burze v Anglii přenášely do Spojených států podmořským, transatlantickým kabelem.

Call opce emitenta u dluhopisu

V případě, že je to pro emitenta výhodné, umožňuje call opce předčasné splacení dluhopisu.

Call option

Smlouva, která poskytuje nákupčímu opce právo (ne zavázek) převzít základní cenný papír za určenou cenu během stanovené doby. Strike cena opce je nad aktuální cenou podkladového cenného papíru.

Callable bond (Svolatelný dluhopis)

Dluhopis s vloženou opcí s pravém emitenta k nákupu dluhopisu za stanovenou cenu v určitou dobu před plánovanou splatnosti dluhopisu.

Candlestick Chart (Svíčkový graf)

Svíčkový graf. Graf, ve kterém se vyznačuje otevírací, maximální, minimální a zavírací cena. Otevírací a zavírací cena je vykreslena jako obdélník. Pokud cena vzrostla, je obvykle bílý, nebo prázdný. Pokud cena klesala, je obvykle černý, nebo jinak barevný. Maximální a minimální cena je vyznačena svislou čarou končící na hraně obdélníka.

Capital adequacy (Kapitálová přiměřenost)

Hodnocení finančního rizika daného subjektu podle výše kapitálu. Finanční subjekt, který nemá určitou minimální úroveň kapitálu, je vystaven vyššímu riziku bankrotu.

Capital loss

Ztráta. Sníženi hodnoty investice nebo aktiva. Opakem je capital gain – zvýšeni hodnoty investice.

Capital market

Kapitálové trhy. Trhy na kterých se obchodují cenné papíry.

Capital stock

Množství akcií, které byly schváleny do oběhu. Mohou to být i kmenové a přednostní akcie.

Capitalization

Celkový investovaný kapitál. Hodnota firemních dluhů, akcií a příjmů na cestě.

Cash Equivalent (Hotovostní ekvivalent)

Vypůjčené peníze jsou vloženy do investice. Může to zvýšit zisky nebo ztráty.

Cash Letter System

Forma bypořádání bankovních šeků na základě smlouvy o proplácení šeků Cash Letter System.

Cash management account (CMA)

Úročící učet obsluhovaný makléřskou firmou nebo bankou.

Cash settlement

Vypořádání termínovaného obchodu v hotovosti bez fyzického dodání komodity. Většina komoditních smluv končí peněžitým vypořádáním. Fyzická dodávka je výjimkou.

CDO (collateralized debt obligation)

Cenné papíry založené na úvěrech západoevropských a amerických společnosti.

CMA (Cash management account)

Úročící učet obsluhovaný makléřskou firmou nebo bankou.

Cenný papír

Veřejně vydaná listina, se kterou je spojeno právo majitele. Cenný papír může mít listinnou podobu, nebo zaknihovanou (elektronickou) podobu. Cenným papírem jsou: akcie, zatímní listy, podílové listy, dluhopisy, směnky, šeky, investiční kupony, kupóny, cestovní šeky a skladištní listy. Cennými papíry jsou i jine listiny, které jsou za cenné papíry prohlášeny zvláštními zákony. Rozlišuji se tři formy cenných papírů: na doručitele (na majitele), na jméno a na řad.

Cenový kanál (Channel)

Ohraničení ceny ve sledovaném období rovnými, nebo zakřivenými čarami. Cenový kanál může být rovnoběžný, nebo se může různě rozšiřovat, či zužovat. Může být počítán z cenových indikátorů (Bollinger bands, Hurst envelope), nebo může být zakreslen podle úvahy analytika graficky.

Centrální banka

Finanční instituce se zákonnou pravomocí regulovat finanční oběh ve státě. Vydává peníze, stanovuje základní úrokovou míru a reguluje činnost finančních institucí.

Černý pátek

Pád akcií na burze v New Yorku v říjnu 1929. Začala tak hospodářská krize, která postihla nejen USA, ale i Evropu. Znamenala ekonomický pokles, ztrátu hodnoty akcií, snížení mezd a vysokou nezaměstnanost.

Čisté obchodní jmění (NAV)

Net Asset Value - čisté obchodní jmění je skutečná hodnota podílového listu, kterou získáme vydělením čistého obchodního jmění fondu počtem vydaných podílových listů.

Certificate of stock

Právní dokument, který představuje množství vlastněných akcií společnosti.

Chaikin A/D Oscillator

Technický indikátor, který se počítá z váženého objemu: Vážený_objem = Objem [(Close - Low) - (High - Close)] / (High - Low). Tato hodnota je potom použita pro výpočet akumulace/distribuce. Na stránkách Bigcharts.com najdeme tento ukazael pod názvem Volume Accumulation: Accumulace_Distribuce = Vážený_objem + Akumulace_Distribuce_minulého_dne. Následuje výpočet, který měří odstum mezi 10 denním a 3 denním klouzavým průměrem Akumulace/Distribuce: Chaikin Oscillator = EMA3(Akumulace_Distribuce) – EMA10 (Akumulace_Distribuce)

Channel (cenový kanál)

Ohraničení ceny ve sledovaném období rovnými, nebo zakřivenými čarami. Cenový kanál může být rovnoběžný, nebo se může různě rozšiřovat, či zužovat. Může být počítán z cenových indikátorů (Bollinger bands, Hurst envelope), nebo může být zakreslen podle úvahy analytika graficky.

Charting

Zakreslování nástrojů technické analýzy do grafu. Jde o technickou analýzu tvořenou zakreslováním čar a dalších grafických nástrojů do grafu.

Chartist

Analytik používající technickou analýzu a studium historických cenových grafů k odhadu budoucího vývoje ceny.

Chasing the market

Dohánění trhu. Vstup do obchodů po viditelných vzrůstech, nebo po poklesech trhu. Není to vhodná metoda, protože investor vstupuje do obchodu obvykle na konci cenového pohybu.

Čistá cena (clean price, flat price, net price)

Cena dluhopisu, která nazahrnuje naběhlý úrok. Opak je špinavá cena.

Čisté obchodní jmění

Rozdíl mezi aktivy a závazky společnosti. Jde o proměnlivou hodnotu, kterou je třeba odlišovat od základního jmění společnosti.

Čisté obchodní jmění na jeden podíl (Net Asset Vaue Per Share – NAV)

Čistá tržní hodnota fondu dělená počtem vydaných podílových listů.

Clean price, flat price, net price (Čistá cena)

Cena dluhopisu, která nazahrnuje naběhlý úrok. Opak je špinavá cena.

Clearing

Vyúčtování závazků a pohledávek mezi plátcem a příjemcem prostřednictvím bezhotovostní platby s okamžitým převodem peněz.

Clearing house

Pověřená organizace, která je zodpovědná za vypořádání nákupních a prodejních příkazů uskutečněných na burze.

Clearingové centrum

Instituce, prostřednictvím které se vypořádávají všechny burzovní obchody.

Closed out

Likvidace pozice, která se nachází v pozici „margin call“. Vlastník nenavýšil finance, nebo neuzavřel ztrátové pozice nad rámec marže.

Closed trades

Pozice, které byly vyrovnány, nebo zrušeny.

Closing bell

Závěrečný časový okamžik, kdy se přestává obchdovat. Podle tradice se ukončuje údery na zvon.

Closing tick

Hodnota vypočtená z počtu akcií, které zakončily obchodování na ceně vyšší, než závěrečné mínus počet akcií, které zakončily obchodování na nižší ceně, než závěrečné.

Cold calling

Nevyžádaný telefonní hovor, kterým jsou nabízeny služby, nebo produkty. Jde o první „seznamovací“ hovor, kdy prodejce ještě nic nenabízí, ale vytváří si záminku pro další kontakt.

Collar (collar)

Nákup akcie a současně dvou opcí. První je nákup put opce mimo peníze (out of the money), druhé je vypsání call opce také mimo peníze. Výsledkem je takzvaný „covered call“. Pokud před expirací cena akcií silně vzroste zafunguje prodej na strike call opce, pokud naopak akcie klesne, chrání pozici put opce. Colar omezuje jak riziko, tak zisk.

Collateral (Kolaterál)

Zajištění. Aktivum (například cenné papíry) převedené na stranu, mající uvěrovou angažovanost vůči partnerovi. V případě selhaní partnera strana může aktivum prodat a vynos použit k úhradě pohledávky za partnerem.

Collateralized debt obligation (CDO)

Cenné papíry založené na úvěrech západoevropských a amerických společnosti.

Commission

Poplatek, účtovaný brokerem, za provedení transakce.

Commitments of Traders (COT)

Commitments of Traders report. Pravidelné uveřejnění počtu longových a shortových pozic čtyř skupin obchodníků, které vydává americký úřad Commodity Futures Trading Commission. Podle počtu long a short pozic se dá odhadovat možný budoucí směr cenového pohybu.

Compound Interest (Složený úrok)

Složený úrok je situace, kdy vydělaný úrok je použit k reinvesticím, čímž se celková investovaná částka navýší. V dalším období je vyplacen úrok z navýšené částky, který je opět použit k reinvesticím. Z důvodu složeného úročení jsou peníze schopny růst rychleji, než když jsou zisky z investice vybírány.

Confirmation

Potvrzeni provedené transakce.

Congestion

Shluk cen. Popisuje situaci, kdy několik časových intervalů se cena téměř neměnila, nebo jen málo, případně se zavírací ceny pohybovaly na velmi podobných úrovních.

Congestion area

Oblast, která zahrnuje shluk cen.

Consolidation

Konsolidace, pohyb ceny v úzkém obchodním rozpětí. Maximální a minimální ceny jsou od sebe vzdáleny jen málo.

Contagion (Nákaza)

Ekonomické krize mají tendenci zasahovat i další trhy a šířit se dál. Příkladem může být finanční krize v roce 1997, kdy finanční nestabilita v Indonézii se přenesla do dalších asijských zemí a poté i do dalších rozvíjejících se zemí.

Continuation chart

Komoditní kontrakty, které jsou spojeny do jednoho nepřetržitého cenového grafu. Jednotlivé komoditní kontrakty mají určitou dobu působení. Dlouhodobý graf je tvořen spojením jednotlivých kontraktačních grafů. Protože cena jednotlivých kontraktů nenavazuje, musí se obvykle nějakým způsobem začátek a konec dvou kontraktačních období přizpůsobovat.

Contra broker

Makléř stojící na opačné straně uzavíraného obchodu.

Contract

Standardizovaná jednotka velikosti obchodu

Contract broker

Broker, člen burzy, který provádí transakce pro druhé členy burzy.

Contract size

Velikost obchodní pozice. Standardizovaný počet podkladových cenných papírů, které může držitel opce zobchodovat. Pro akcie je to obvykle 100 kusů akcií.

Contrarian

Investor, který investuje proti mínění většiny účastníků trhu

Contribution margin

Zpravidla se udává v procentech, jako podíl na celkových příjmech. Vypočítavá se jako rozdíl celkových příjmů z produktu nebo služby a celkových variabilních nákladů. Contribution margin pomáhá oceňovat produkt.

Convergence

Sbíhání ceny futures kontraktů a aktuální ceny podkladového média. Při vypořádání futures kontraktů se ceny srovnají s aktuálními.

Correction

Korekce stávajícího cenového vývoje (obrat trhu). Po růstu dochází k poklesu cen, kdy někteří investoři vybírají zisky a noví investoři na těchto poklesech vstupují do trhu.

Corrective wave

Korektivní cenový pohyb, který se pohybuje proti převládajícímu směru trendu.

Correlation

Vztah mezi dvěma proměnnými, který nemusí mít povahu příčiny a následku. Když se dvě veličiny pohybují podobně, říkáme, že jsou korelovány. Když se pohybují proti sobě, říkáme, že jsou anti korelovány. Matematicky znamená hodnota 1 naprostou korelaci, hodnota -1 naprostou anti korelaci. Hodnota 0, znamená, že se obě veličiny pohybují náhodně a nejsou si vůbec podobné. Při tvorbě portfolií se snažíme, aby jednotlivé složky byly málo korelovány.

COT (Commitments of Traders)

Commitments of Traders report. Pravidelné uveřejnění počtu longových a shortových pozic čtyř skupin obchodníků, které vydává americký úřad Commodity Futures Trading Commission. Podle počtu long a short pozic se dá odhadovat možný budoucí směr cenového pohybu.

Countermove

Opačný cenový pohyb vůči převládajícímu směru minulého období.

Cover

Zpětné nakupovaní nebo prodávaní nakoupených cenných papírů (likvidace obchodů).

Cover buy

Likvidace short obchodů (nákup).

Covered write

Vypsání put opce na akcie. Prodejem opce si vypisovatel zvýší zisk držených akcií a ještě ochrání své akcie proti poklesu jejich hodnoty.

Credit risk management

Dluhové riziko představuje pravděpodobnost, že dlužník nebude schopen splácet své závazky. Řízení douhového rizika je systém, který banky používají k řízení tohoto rizika, aby ho udržely v přijatelných mezích.

Cup and handle

Hrneček s ouškem. Formace na technickém grafu, kdy část grafu má tvar mělkého dna šálku a část grafu je tvořena kratším a rychlejším poklesem připomínajícím ouško hrnečku.

Currency

Měna. Forma peněz emitovaná centrální bankou, nebo vládou, která je využívána jako zákonné platidlo.

Currency Risk (Měnové riziko, kurzové riziko)

Pravděpodobnost změny směnných kurzů v nepříznivém směru.

Current yield

Výnos investice v procentech za rok.

Curve-fitting

Optimalizace prokládaných křivek cenou tak, aby křivka co nejpřesněji vystihovala minulý pohyb ceny.

Custodian

Banka, nebo obchodník s cennými papíry, ktdrý na základě pokynů klientů a svědomím depozitáře spravuje zahraniční cenné papíry a zahraniční opční a termínované obchody.

Cycle

Tržní cyklus. Trhy se pohybuji v cyklech, které se dají předpovídat. Mnoho teorii technické analýzy je založeno na odhadování budoucích cyklů. Nejznámějšími metodami jsou Elliot a Gann teorie. Cyklus je periodická změna, kdy se bod pozorovaní vrací zpět na začátek začátek.

ČNB

Česká národní banka (ČNB) je centrální bankou České republiky. Jejím hlavním posláním je vykonávat dohled nad finančním trhem a starost o stabilitu měny. ČNB je součástí Evropského systému centrálních bank a podílí se na plnění jeho cílů a úkolů. Dále je součástí Evropského systému dohledu nad finančními trhy a spolupracuje s Evropskou radou pro systémová rizika a evropskými orgány dohledu nad finančními trhy. 

Líbil se vám článek?
+0 / -0
Odeslat článek e-mailem
Diskuze
Vstoupit do diskuze
V diskuzi zatím není žádný komentář. Buďte první, kdo bude komentovat.


Související články
Ilustrativní obrázek

Proces archivace dokumentů v České republice pod lupou

20.08.2019
Ilustrativní obrázek

Evropa v datech: Česko pokulhává v kvalitě vzdělávání, ze zemí Evropy na něj vydává čtvrtý nejmenší podíl z rozpočtu

04.04.2019
Ilustrativní obrázek

Vychází interaktivní digitální publikace o evropské ekonomice

06.12.2018
Ilustrativní obrázek

Jaké knihy si přibalit na léto?

26.06.2018

Bitcoin a vše co o něm potřebujete vědět

02.12.2017

Proč se prodávají akcie veřejně obchodovaných fondů (ETF) na krátko?

14.11.2017


Čti více
Ilustrativní obrázek

Stanislav Křeček: Zažíváme selhání elit a krizi autorit

Ilustrativní obrázek

Komentář BHS k růstu cen pohonných hmot

Ilustrativní obrázek

Mojmír Hampl: Jako kdyby se změnil celý řád věcí

Ilustrativní obrázek

Komentář BHS k nákupu 100 tun zlata

Ilustrativní obrázek

Zdražování materiálů v automobilovém průmyslu (ocel, měď, kobalt)

Ilustrativní obrázek

Komentář BHS ke zdražování ropy a pohonných hmot

Portál W4T.CZ používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.