Ekonomický slovník / B /

16:39 | Redakce W4T | Diskuze

A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / Y / Z

 

Back-testing

Zpětné testování na historických datech.

Back office (back office)

Oddělení ve finanční instituci, které je zodpovědné za administrativní vypořádání obchodů.

Bailing out

Okamžitý prodej investičního instrumentu, jehož cena prudce klesá.

Baissista (medvěd, bear)

Slangové označení osoby spekulující na pokles, nebo přesvědčené o tom, že trh bude klesat. Spekulace na pokles využívá obchodů nakrátko (short). V případě medvědího trhu to znamená, že ceny cenných papírů klesají, například v důsledku utlumení ekonomické aktivity. Opakem je rostoucí (býčí) trh.

Balance sheet

Finanční uzávěrka. Přehled aktiv a pasiv v účetnictví za určité období. Obvykle za čtvrt roku, nebo za celý rok.

Balance of Trade (Obchodní bilance)

Hodnota exportu minus importu daného státu.

Balancovaný fond (smíšený fond)

Fond, který investuje jak do akcií, tak do dluhopisů a instrumentů peněžního trhu. Relativní zastoupení jednotlivých položek se může měnit podle aktuální situace na trhu.

Bankovní dohled

Dohled nad jednotlivými finančními institucemi. Jeho účelem je kontrola dodržování platných zákonů a předpisů.

Bar charts

Čarový graf. Pohyb ceny za určité období je vyjádřen svislou čarou s dvěma protilehlými výběžky. Levý výběžek označuje vstupní cenu, pravý výběžek označuje závěrečnou cenu, výška čáry označuje maximální cenu a spodek čáry označuje minimální cenu během zvoleného časového intervalu.

Basic earnings per share

Zisk na akcii.

Base Currency (Podkladová měna)

Podkladová měna je ta, ve které vede investor svoje účetní knihy. Na forexu je obvykle podkladovou měnou americký dolar.

Basket

Koš. Také indexový certifikát.

Bazický bod

Setina procenta. Situace, kdy se údaj v procentech pohne o hodnotu v procentech.

BCPP (Burza cenných papírů Praha)

Instituce, která je na základě povoleni Ministerstva financi ČR oprávněna organizovat na určeném místě a ve stanovenou dobu prostřednictvím svých členů nabídku a poptávku cenných papírů a výkon práv spojených s vlastnictvím cenných papírů a derivátů. BCPP vznikla 24. 11. 1992.

Medvědí trh (Bear Market)

Období, kdy ceny cenných papírů klesají, například v důsledku utlumení ekonomické aktivity. Opakem je rostoucí (býčí) trh.

Bearish

Klesající (medvědí) trh, sektor nebo cenný papír. Opakem je bullish (býčí) trh, kdy ceny stoupají.

Behavioral economics (behaviorální ekonomie)

Behaviorální ekonomie je teorie založená na názoru, že chování investorů je založeno na psychologii účastníků trhu. Ekonomické subjekty se nechovají přísně racionálně, ale jsou ovlivňovány svojí vlastní emoční psychologií a psychologií davu. Cenové bubliny jsou dobře vysvětleny psychologií davu. Lze také dobře vysvětlit nenadálé cenové změny bez toho, že by se změnily fundamentální hodnoty investičních nástrojů. Tato teorie mnohem lépe vystihuje reálné chování trhu, než teorie efektivního trhu.

Benjamin Graham

Benjamin Graham byl americký ekonom a profesionální investor. Bývá považován za otce investování do hodnoty. Na jeho obchodní filosofii navazoval Warrenn Buffett, Irving Kahn, nebo Walter J. Schloss. Svoji investiční filozofii shrnul ve své slavné knize „Security analysis“.

Benchmark

Referenční úroveň, srovnávací základna. Pokud chceme porovnávat výkonnost investičního instrumentu, činíme tak porovnáním s nějakou srovnávací základnou. Tou může být akciový index. Můžeme tak například porovnávat výkonnost portfolia vůči celkovému trhu vyjádřenému příslušným akciovým indexem.

BEP (Break-even point)

Bod zlomu, kdy je investice na nule. Investice je v bodě, kdy zisk pokrývá náklady na obchod.

Best bid

Nejvyšší cena, kterou byl někdo ochotny zaplatit.

Beta

Poměrový ukazatel, který měří volatilitu cenného papíru. Obvykle se vztahuje k akciovému indexu, který má stanoven hodnotu na 1. Pokud akcie roste rychleji má beta větší než 1, pokud roste pomaleji, má beta menší než 1.

Bezkuponový dluhopis (non-coupon bond)

Dluhopis, který v období od emise do úplného splaceni není spojen výplatou úroků. Jmenovitá hodnota je vyplacena až při splatnosti dluhopisu. Úrokový výnos se zde označuje jako diskont. Investor kupuje dluhopis za cenu nižší než nominální, přičemž tato nižší cena odpovídá velikosti úroku za stanovené období do splatnosti.

BIC (Bohemian Identification Code)

Identifikační kód cenných papírů používaný v České republice. První 3 znaky znamenají, jestli jde o akcii, podílový fond, podílový list, nebo obligci. Další znaky identifikují emitenta. BIC je přiřazen jednou provždy.

Bid

Cena, za kterou jsou nakupující ochotni nakupovat cenné papíry.

Bid Rate (Nabídka ke koupi)

Úroveň ceny, za kterou si přeje obchodník měnu nakoupit.

Bid/Ask Spread

Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou. Je to podobné jako ve směnárně. Směnárna nakupuje za nižší cenu a prodává za vyšší. Rozšiřování a zužování spreadu je dáno konkurencí – počtem obchodníků v trhu a je měřítkem likvidity trhu. V období s malým počtem obchodníků v trhu se spread rozšiřuje.

Bidding up

Rostoucí cena investičního nástroje nutí investory neustále zvyšovat cenu svých limitních příkazů. Pokud to neudělají, budou jejich objednávky ignorovány.

Big Figure

Slangový výráz, který označuje hodnotu ceny na čísla, jež se během dne nemění a čísla která se mění. Například u měnového páru GBP/JPY s hodnotou kurzu 193,35/193,40 se hodnoty před desetinou čárkou neuvádějí a slovně se kotuje jen podle číslic za desetinou čárkou – tedy „35/40“.

Druhým významem je psychologické působení tzv. kulatých čísel, například když je kurz EUR/USD roven 1,1000 označuje se to slangově také jako big figure.

Bitcoin

Bitcoin je internetová open-source P2P platební síť a také v této síti používaná kryptoměna. Hlavní unikátností Bitcoinu je jeho plná decentralizace; je navržen tak, aby nikdo, ani autor nebo jiní jednotlivci, skupiny či vlády, nemohl měnu ovlivňovat, padělat, zabavovat účty, ovládat peněžní toky nebo způsobovat inflaci. V síti neexistuje žádný centrální bod, ani nikdo, kdo by mohl o síti rozhodovat. Konečné množství bitcoinů je předem známo a uvolňování bitcoinů do oběhu je definováno ve zdrojovém kódu sítě. V síti probíhají platby za minimální nebo žádné náklady.

Bílý rytíř (White Knight)

Osoba nebo společnost, která zachrání jinou společnost před nechtěným převzetím jinou společnosti.

Black – Scholes option pricing model

Model vyvinutý k odhadu tržní hodnoty opcí. Vychází z gaussovy křivky a teorie pravděpodobnosti.

Blokové obchody

Burzovní obchody, kdy je velké množství obchodovaného cenného papíru rozděleno do jednotlivých částí (bloků), které jsou obchodovány jednostlivě. Blokové obchody mají za cíl rozložit obchodované množství do delšího času, aby byl eliminován možný pokles/vzrůst ceny a aby bylo ztíženo sledování obchodů.

Blow-off top

Prudké a rychlé zvýšeni ceny následované prudkým a rychlým poklesem ceny.

Blowout

Po získání nového úpisu akcií jejich okamžitý prodej.

Blue Chips

Exkluzivní akcie. Nejlepší a největší akcie na trhu. Společnosti zařazené do indexu Dow Jones Industrial a některé další. Společnosti považované za blue chips mají velikou tržní kapitalizaci, dlouhou historii, vyplácejí rostoucí dividendy. Investice do exkluzivních akcií jsou považovány za méně rizikové a vhodné pro důchodová portfolia. Obvykle mají nižší volatilitu. Jedná se o vyzrálé firmy, které se již nenacházejí v období silného růstu, takže kapitálové zhodnocení (zhodnocení ceny akcie) již nemají tak vysoké.

Bohemian Identification Code (BIC)

Identifikační kód cenných papírů používaný v České republice. První 3 znaky znamenají, jestli jde o akcii, podílový fond, podílový list, nebo obligci. Další znaky identifikují emitenta. BIC je přiřazen jednou provždy.

Bollinger bands (Bollingerova pásma)

Bollingerovo pásmo. Indikátor počítaný z ceny, který vytváří okolo zvoleného klouzavého průměru dvě křivky ve vzdálenosti standardní dvou standardních odchylek. V období vyšší volatility se pásmo rozšiřuje, během období snížené volatility se pásmo zužuje. Pokud se cena přiblíží k horní křivce, považuje se trh za překoupený, pokud se cena přiblíží k dolní křivce, je trh považován za přeprodaný.

Bonds

Dluhopisy. Finanční produkty s pevnou úrokovou mírou. Investiční hodnota závisí na výši úroku.

Bonita

Označení schopnosti dlužníka dostát svým dluhovým závazkům. Obvykle je určena ratingovou společností, nebo zainteresovanou finanční institucí.

Bonus shares

Bonusové akcie. Akcie, které společnost bezplatně poskytuje svým akcionářům.

Book value

Účetní hodnota. Celková hodnota aktiv společnosti, která je vedena v účetnictví.

Bookbuilding

Při primárním úpisu akcií nejprve poptává investiční banka zájem od potencionálních investorů a poté na základě této informace stanovuje emisní cenu akcie.

Borrowed stock (vypůjčené akcie)

Vypůjčené akcie, které si obchodník vypůjčil za účelem spekulace na pokles. Obchodní si akcie půjčí, okamžitě je prodá na trhu, poté čeká, až cena klesne a nakoupí zpět stejný počet původně vypůjčených akcií za nižší cenu. Akcie následně vrátí. Pokud cena akcie začne růst, obchodník realizuje ztrátu.

Bottom-up

Investiční strategie, kdy jsou společnosti posuzovaný na základě výkonnosti bez ohledu na sektory, do kterých naleží. Tato strategie má za to, že vedoucí společnosti jsou výkonnější než ostatní ze sektoru a tedy jejich výkonnost bude vyšší bez ohledu na odvětví a fázi hospodářského cyklu.

BÖGA

Data veškerých burzovních i mimoburzovních objemů obchodů s certifikáty na sekundárním trhu.

Breadth (Market breadth)

Pulzování trhu. Jedná se o počet rostoucích akcií a o počet klesajících akcií. Z poměru, nebo rozdílu hodnot se usuzuje na to, zda celkový trh má tendenci spíše růst, nebo spíše klesat. Jedná se o měření nálady na trhu (sentimentu).

Breadth-of-market theory

Metoda technické analýzy, která předpovídá silu trhu. Je založena na počtu vzrůstajících nebo klesajících akcii.

Break-even point (BEP)

Bod zlomu, kdy je investice na nule. Investice je v bodě, kdy zisk pokrývá náklady na obchod.

Breakaway gap

Cena odskočí od cenové úrovně, kde se pohybovala po několik dnů nebo týdnů. Na grafu se objeví cenová mezera, kde neproběhly žádné obchody. Breakaway gap se nejčastěji vyskytuje na průlomu podpory nebo resistence.

Breakout

Bod, kdy se tržní cena prorazí resistenci, nebo mírný růst se změní v rychlý. Považuje se za dobrou příležitost k obchodu.

Broker

Makléř – oprávněná osoba, která smí provádět obchody na kapitálových trzích jménem svých zákazníků. Za provedený obchod dostává provizi. Makléř ručí za správné provedení příkazu klienta a musí dodržovat zákony o kapitálovém trhu.

Broker recommendation (investiční doporučení)

Doporučení analytika s oprávněním dohledového orgánu k investicím. Investiční doporučení musí splňovat náležitosti dané zákonem. Většina analytiků pracuje na základě fundamentální analýzy a podle toho odhaduje pohyb ceny do budoucna. Každá brokerská společnost používá ke svým analýzám jinou metodologii, takže se analýzy jednotlivých brokerských společností mohou lišit.

Brokerage

Provize za provedení obchodu burzovním makléřem.

Bull (býk)

Slangovy vyraz investora, který očekává, že cena investičních nástrojů poroste. Jde tedy o spekulaci na růst. Býčí trh znamená, rostoucí trh, kdy investoři jsou ochotni nakupovat a cena cenných papírů roste. Opakem je medvěd, resp. medvědí trh.

Bull Market (Býčí trh)

Ceny cenných papírů v celkovém trhu dlouhodobě rostou. Růstový trh znamená období ekonomického růstu. Jeho protějškem je klesající trh (medvědí/bear).

Bull spread

Opční strategie, která spočívá v nákupu opce s krátkou dobou expirace a zároveň se prodá (vypíše) opce s dlouhou dobou expirace. Zisk je tvořen rostoucí cenou podkladového média.

Bull straddle

Opční strategie, při které otevřeme dlouhou pozici jak v put, tak v call opci.

Bundesbank

Německá centrální banka.

Burn-rate

Částka peněz, kterou společnost utratí bez toho, že by generovala zisk.

Burza

Instituce zřízená za účelem párování příkazů k nákupu a prodeji cenných papírů. Garantuje vypořádání obchodů a vede veškerou evidenci o uskutečněných obchodech.

Burza cenných papírů Praha (BCPP)

Instituce, která je na základě povoleni Ministerstva financi ČR oprávněna organizovat na určeném místě a ve stanovenou dobu prostřednictvím svých členů nabídku a poptávku cenných papírů a výkon práv spojených s vlastnictvím cenných papírů a derivátů. BCPP vznikla 24. 11. 1992.

Burzovní index

Index, který zahrnuje vážený průměr akcií zahrnutých do indexu. Obvykle vyjadřuje celkové zaměření příslušné burzy (Nikkei 225, DAX 30, FTSE 100, S&P 500). Každá burza vypočítává svůj burzovní index, což je vážený průměr vybraných akcií do indexu. Účelem je vytvořit pro burzu charakteristický index, který zjednodušuje obchodní vývoj na burze a převádí ho na jedno číslo, které lze dobře sledovat. Některé burzy mohou mít více burzovních indexů, zaměřené například jen na velké akciové společnosti, nebo třeba jen na malé. Burzovní index je v podstatě portfolio všech akcií zastoupených v indexu s množsvím, které dodržuje poměry v indexu. Nákupem indexové akcie investor kupuje zastoupení všech akcií stejně jako v indexu a se stejnými poměry.

Burzovní kontrakt (exchange contract)

Kontrakt zprostředkovaný burzou. Z hlediska vypořádaní je partnerem každého účastníka burzovního obchodu clearingové centrum (tedy nikoli skutečný partner). Opakem je OTC kontrakt.

Business angel (andělský investor)

Zkušený investor, který zpravidla investuje do začínajících nadějných společnstí. Obvykle poskytuje také rady, kontakty a know-how.

Business plan

Písemný podnikatelský záměr.

Business risk

Riziko dané použitou obchodní strategií. Riziko může ovlivnit hodnotu cenných papírů společnosti.

Buy

Nákup.

Buy and hold (Kup a drž)

Nakup a drž. Investiční strategie daná nákupem akcie a jejím držením pokud možno navždy. Tato strategie spoléhá, na zhodnocení společnosti v dlouhodobém horizontu. V současné době není považována za ziskovou, vzhledem k nestabilitě a volatilitě kapitálových trhů.

Buy and write

Při nákupu akcií se zároveň vypíší covered call opce. Je to konzervativní strategie, kdy vypsané opce přináší další zisk.

Buy on close

Nákup cenných papírů na konci obchodní seance.

Buy on opening

Nákupní objednávka, která má být provedena na začátku obchodní seance.

Buy order

Nákupní objednávka. Instrukce, aby makléř nakoupil cenné papíry.

Buy stop order

Čekající nákupní příkaz, který je neaktivní do té doby, než cena nedojde k požadované ceně. Když se tak stane, změní se na obchodní příkaz „za tržní cenu“.

Buy-side

Investoři, kteří očekávají růst cen a mají tendenci cenné papíry nakupovat. Opakem je sell-side – investoři kteří očekávají pokles a mají tendenci cenné papíry spíš prodávat.

Buyback

Zpětný odkup akcií. Společnost nakupuje své vlastní akcie a tím zvyšuje jejich cenu. Počet akcií v oběhu se sníží a zisk společnosti se rozděluje mezi menší počet akcií.

Buying on margin

Nákup akcií na úvěr. Také obchodování s finanční pákou. Jde o riskantní strategii, která zahrnuje nákup investičních instrumentů s vypůjčenými penězi od brokera. Pokud se cena vyvíjí požadovaným směrem, jsou zisky násobeny finanční pákou. Pokud se však cena vyvíjí nepříznivě, jsou finanční pákou násobeny ztráty.

Býčí trh (Bull Market)

Ceny cenných papírů v celkovém trhu dlouhodobě rostou. Růstový trh znamená období ekonomického růstu. Jeho protějškem je klesající trh (medvědí/bear).

Býk (bull)

Slangovy vyraz investora, který očekává, že cena investičních nástrojů poroste. Jde tedy o spekulaci na růst. Býčí trh znamená, rostoucí trh, kdy investoři jsou ochotni nakupovat a cena cenných papírů roste. Opakem je medvěd, resp. medvědí trh.

Líbil se vám článek?
+0 / -0
Odeslat článek e-mailem
Diskuze
Vstoupit do diskuze
V diskuzi zatím není žádný komentář. Buďte první, kdo bude komentovat.


Související články
Ilustrativní obrázek

Proces archivace dokumentů v České republice pod lupou

20.08.2019
Ilustrativní obrázek

Evropa v datech: Česko pokulhává v kvalitě vzdělávání, ze zemí Evropy na něj vydává čtvrtý nejmenší podíl z rozpočtu

04.04.2019
Ilustrativní obrázek

Vychází interaktivní digitální publikace o evropské ekonomice

06.12.2018
Ilustrativní obrázek

Jaké knihy si přibalit na léto?

26.06.2018

Bitcoin a vše co o něm potřebujete vědět

02.12.2017

Proč se prodávají akcie veřejně obchodovaných fondů (ETF) na krátko?

14.11.2017


Čti více
Ilustrativní obrázek

Stanislav Křeček: Zažíváme selhání elit a krizi autorit

Ilustrativní obrázek

Komentář BHS k růstu cen pohonných hmot

Ilustrativní obrázek

Mojmír Hampl: Jako kdyby se změnil celý řád věcí

Ilustrativní obrázek

Komentář BHS k nákupu 100 tun zlata

Ilustrativní obrázek

Zdražování materiálů v automobilovém průmyslu (ocel, měď, kobalt)

Ilustrativní obrázek

Komentář BHS ke zdražování ropy a pohonných hmot

Portál W4T.CZ používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.