Cnb Varuje Pozor Na British Asset Nema Povoleni K Poskytovani Investicnich Sluzeb 54731

0
Rate this post

Co je NBC

NBC byla založena v Itálii v roce 1990 a zrodila se na nátlak Rady Evropy, která doporučením a usnesením z roku 1989 vyzvala vlády členských států, aby vytvořily národní interdisciplinární orgány s cílem informovat Koukni na to občany a zákonodárce o pokrok ve vědeckých

A technických studiích prováděných v oblasti embryologie, biologického výzkumu a experimentů, jakož i o etických problémech vyplývajících z manipulace s lidským genomem a jejích možných aplikací.

NBC, jmenovaná předsedou vlády

Svými poznatky přispívá k definování kritérií, která mají být používána v lékařské a biologické praxi s cílem chránit lidská práva a vyhnout se zneužívání a diskriminaci, která může, byť neúmyslně, plynout z používání nových technické a vědecké objevy.

Předpisy NBC – schválené v roce 2008 a novelizované v roce 2015 – počítají s prezidentem, viceprezidenty, radou předsednictví a shromážděním jako orgány.

Činnosti jsou rozděleny do pracovních skupin otevřených účasti odborníků s poradní funkcí.

NBC, jmenovaná předsedou vlády

Výbor vyjadřuje své připomínky prostřednictvím stanovisek, návrhů a odpovědí zveřejněných po schválení na oficiálních webových stránkách.

Sněm má za úkol především projednávat témata zařazená na pořad jednání radou předsednictví a schvalovat dokumenty výboru. Jednotliví členové výboru, pokud nesouhlasí s dokumenty vytvořenými většinou, k nim mohou připojit tzv. „apostille“, tedy doplňující nebo nesouhlasné zprávy, které mají být zveřejněny spolu s dokumentem samotným.

  • Usnesení, která jsou platná, je-li přítomna alespoň polovina jeho členů, se schvalují většinou veřejně a na žádost jmenovitě. Požádá-li o to třetina členů, může se hlasovat tajným hlasováním.
  • Členové komise zanikají po čtyřech neomluvených absencích v průběhu každého roku nebo po šesti omluvených absencích.
  • Dosavadní čtyřletý mandát vypršel 27. září 2017, ale problém s jeho obnovením zatím zřejmě nikdo nedělá.

Národní bioetický výbor a výzva ke konci života

Dne 7. prosince 2022 byl jmenován nový Národní bioetický výbor (ČNB).

NBC je institucionální orgán, který plní jak poradní funkce vládě a parlamentu, tak informační funkce občanům v otázkách etiky a technicko-vědního pokroku, především v oblasti biomedicíny a biologických věd.

V průběhu let byla práce NBC zásadní při usměrňování řady voleb na legislativní, deontologické a praktické úrovni, které mají velký význam pro život všech občanů.

Národní bioetický výbor a výzva ke konci života

Jen si vzpomeňte na 13 dokumentů, které NBC zveřejnila během pandemické nouzové situace z COVID-19 a které byly tehdy zásadní při rozhodování vlády o zásadních otázkách, jako jsou klinická rozhodnutí „v mimořádných situacích“ – tedy problém, jak alokovat omezené zdroje. jako jsou ventilátory během vrcholu pandemie – nebo bioetické problémy související s povinným očkováním a „zeleným pasem“.

Kromě své role během pandemie však NBC v průběhu let vyjádřila svůj názor také na mnoho dalších zásadních bioetických otázek: od konce života po lékařsky asistované plození, od dětských biobank po genetické úpravy.

V současné době je na stole nové NBC několik naléhavých problémů. První se týká asistované sebevraždy. Po známé větě „na případu Cappato“ je i u nás možné za splnění určitých podmínek požádat o přístup k lékařsky asistované sebevraždě.

Co však zatím není jasné, je komu a jak by měl být tento požadavek adresován. V posledních měsících měla tato regulační nejistota přímý dopad na životy některých lidí, což vedlo k velmi nepovzbudivým případům, jako jsou případy „Mario“ a Fabio.

Jak jsem poznamenal, existují tři možnosti řešení této situace.

První je svěřit tato rozhodnutí „komisím klinického hodnocení“, které byly nedávno reorganizovány výnosem podepsaným ministrem Schillacim před několika dny. Tyto komise mají tu výhodu, že jsou rozmístěny po celé zemi, ale mají také tu nevýhodu, že byly navrženy pro velmi specifický účel: rozhodovat a případně schvalovat klinické studie.

Z tohoto důvodu jsou tyto komise často složeny ze specialistů zabývajících se klinickým a biomedicínským výzkumem a zřídka z odborníků zapojených do paliativní péče, konce života nebo znalých otázek klinické etiky.

Druhou možností je tedy svěřit tato delikátní rozhodnutí „výborům pro etiku v klinické praxi“.

Jak název napovídá, tyto komise jsou zrozeny právě pro cc řešení otázek klinické etiky. Proto se, alespoň na papíře, zdají být vhodnější pro přijímání žádostí, jako jsou ty, které se týkají přístupu k lékařsky asistované sebevraždě.

Problém ovšem ehm, těchto výborů je stále málo a zdaleka nejsou přítomny v celé zemi. Mohou nastat dva další podstatné problémy: prvním je, že by se vystavovalo riziku velmi roztříštěných a protichůdných prohlášení na vnitrostátním území, protože každý výbor by mohl rozhodovat jinak než ostatní a přijímat odlišné postupy.

Druhým problémem je pak to, že tyto výbory jsou ze své podstaty vytvořeny proto, aby pomáhaly zdravotníkům při řešení etických dilemat, a mají tedy spíše poradní než rozhodovací funkci.

V této souvislosti by mohlo jít o třetí cestu, tedy o vytvoření ad hoc regionálních výborů, které by měly vhodné složení, omezený počet, upřednostňující koordinaci mezi nimi, aby se podpořila soudržná judikatura, a bylo by také více lidem přístupné a rozpoznatelné.

Ve všech případech by však

Národní bioetický výbor byl vyzván, aby uvedl, které výbory by se měly ujmout žádostí, a příležitostně by také mohl definovat některá minimální kritéria nebo postupy, které mají být přijaty, stejně jako metody a načasování. poskytnout jakékoli odpovědi.

Ve všech případech by však

Suma sumárum, ne snadný a zároveň naléhavý úkol.

  • S přáním dobré práce nové NBC a jejímu novému prezidentovi, prof. Angelu Vescovi, poslední poznámka ke složení.
  • V jeho prvním mandátu, mezi členy jmenovanými dekretem ze dne 28. března 1990, je poslední jméno Umberto Veronesi.
  • Sám Umberto Veronesi pak chtěl v roce 2013 vytvořit Etickou komisi nadace, která dodnes nese jeho jméno a jejímž mám tu čest být koordinátorem.

Mezi členy první Etické komise Veronesi povolal také prof. Cinziu Caporale, expertku na bioetiku na mezinárodní úrovni, která pak zastávala roli prezidenta nadačního výboru v průběhu let po Veronesi samotném a poté funkci čestného prezidenta .

Dobrou zprávou je, že profesor Caporale byl právě znovu potvrzen mezi členy nové NBC. Je to velmi pozitivní znamení, nejen proto, že představuje uznání toho, co profesor Caporale v minulosti v oblasti bioetiky vykonal, ale také a především proto, že nabízí všem občanům dodatečnou záruku, že laické hledisko a pluralitní to bylo typické pro Umberta Veronesiho, bude také znovu přítomno v diskusích a usneseních, která se budou týkat nové NBC.