Analýza: Lithium v krušných horách. Mýty a fakta o těžbě strategické komodity v ČR

09:02 | Ka Ří | Diskuze

Je kauza těžby lithia na Cínovci jen politickou bublinou a honem na čarodějnice nebo reálně hrozí, že bude Česká republika vytunelována zahraničními korporacemi?

Foto: public

Představitelé australské společnosti European Metals Holdings (EMH) poskytli další informace, které mohou být investorům nápomocny při jejich investičním rozhodování ve vztahu k firmě. Zda se investice do akcií společnosti EMH, jejíž hodnota již nyní dosahuje 1,7 miliardy korun, stane případným „zlatým dolem“, i tak zůstává velkou neznámou.

Generální ředitel EMH Keith Coughlan na tiskové konferenci potvrdil, že jedinou aktivitou celé skupiny je zájem těžby na Cínovci. Nemělo by trvat dlouho, firma by měla zveřejnit výsledky z posledních průzkumů. Ty mají zpřesnit dosavadní odhady o vydatnosti hornin vybraných oblastí na lithium, potažmo dále hlavně na cín či wolfram. Ohledně v rudách rovněž obsaženého rubidia šéf dceřiné firmy Geomet Richard Pavlík v reakci na dotaz w4t.cz uvedl, že jeho případné získávání při těžbě je ekonomicky nerentabilní. Ať už z hlediska výše povinných odvodů státu, či samotné tržní ceny a celkové světové poptávky. Rubidium tak firma z vydobytých rud nehodlá získávat.

Memorandum, proveditelnost, těžba…

Šéf EMH Keith Coughlan je připraven k dalším jednáním s vládními představiteli v kontextu i s očekávanou novou vládní garniturou. Věří, že podepsané memorandum zůstane v platnosti, což napomůže v realizaci celého projektu. Firma se nebrání možné spolupráci i při těžbě, například se státní společností Diamo, o které hovořili někteří politici. Vzhledem k potřebným výrazným investicím pro zahájení těžby zůstávají dle firmy dveře otevřeny i pro možný kapitálový vstup. Jednání o spolupráci v celém řetězci výroby již proběhlo například se státním podnikem Palivový kombinát Ústí či s firmou HE3DA, která v Horní Suché u Havířova začíná stavět továrnu na výrobu baterií.

V okamžiku zahájení těžby na konkrétním ložisku bude muset skupina EMH do jednoho roku zaplatit státu prostředky vynaložené v dobách socialismu za dřívější průzkum. Například v oblasti „Cínovec-jih“ se jedná o zhruba 108 milionů korun. Rovněž tyto prostředky by se mohly stát předmětem možné kapitalizace. Obecně, jakou formou by se stát mohl případně stát „akcionářským“ účastníkem fyzické těžby, zůstává otevřené. Sama EMH na tiskové konferenci zmínila, že její investice do projektu zatím dosáhly 350 milionů korun.  

Keith Coughlan pro w4t.cz uvedl, že aktuální časový plán počítá v optimistické variantě s těžbou již v roce 2021. Do konce roku 2018 má být nejprve zpracována konečná studie o proveditelnosti, společně s dalšími povoleními by mělo být rozhodnuto o těžbě po dalších šesti měsících. Další dva roky má zabrat výstavba zpracovatelských závodů s otvírkou těžby. Již v dubnu EMH vyčíslila tyto očekávané náklady na bezmála 400 milionů dolarů (8,7 miliardy korun).

Ekonomický potenciál projektu

V rámci výhledu EMH počítajícím s těžbou po dobu 21 let by měla vnitřní míra návratnosti, diskontovaná 8 %, dosáhnout po zdanění téměř 21 %. Počítá za dané období s diskontovanými zisky ve výši 540 milionů dolarů (11,8 miliard korun), resp. tedy ročně 25,7 miliony dolary (560 milionů korun). Vzhledem k odhadovaným zásobám nerostů na Cínovci se zdá být potenciál těžby mnohem delší.

Analytik Jiří Zendulka k výhledu uvádí: „Alfou a omegou skutečné návratnosti investic, potažmo zisku pro akcionáře EMH, budou reálně dosažené náklady na zahájení těžby a zpracování a dále náklady na těžbu samotnou, v kontextu s příjmy z následného prodeje surovin. Při dodržení predikované nákladovosti projekt počítá se ziskovostí při ceně lithia, resp. Li2CO3 (LCE) nad 5200 USD, což lze při dnešních cenách jistě považovat za atraktivní. V těžbě lithia lze na jedné straně sice čekat v následujících letech nárůst konkurence, nicméně i poptávka dozná dalšího dramatického nárůstu. Jen při pohledu zpět se za posledních 5 let byznys v samotných Li-on bateriích téměř zdvojnásobil. Navíc se nyní ohledně elektromobilismu konečně probudily již i velké automobilky. Celkově dle mého stojíme v tomto směru na prahu nové „průmyslové revoluce“, kdy v kontextu dojde k většímu energetickému využívání slunce, potažmo krátkodobého uchovávání elektřiny v bateriích.“

Samotné hospodaření EMH je logicky výrazně ztrátové, když finanční prostředky tečou prakticky jen jedním směrem – vně, do investic na průzkum. Zatímco v účetním roce 2016 firma vykázala ztrátu 1,59 milionu dolarů, v roce 2017 pak 4,14 milionu. Pomineme-li relativně nevýznamných 5 milionu akcií třídy B, má v současnosti EMH vydáno 131,8 milionu akcií. Hodnotu firmy tak lze při aktuálním kurzu 0,77 AUD ocenit na 101,5 milionu AUD. V přepočtu tedy přes 1,7 miliardy korun. Připomenout lze, že akcie EMH lze rovněž obchodovat sekundárně v Londýně. Zalistovány jsou dokonce i ve Frankfurtu. Obchodování s akciemi EMH je tak pro případné české investory dostupné.

Financování EMH aneb počet akcií nadále roste

Zdrojem financování aktivit EMH jsou akcionáři, kteří za další poskytované prostředky získávají akcie. Ještě v účetním roce 2016 jich firma měla vydáno v průměru „jen“ 89,5 milionu, v následujícím již 126,5 milionu. Dochází tak vlastně k postupnému ředění podílů dosavadních akcionářů, resp. naposledy začala firmě poskytovat prostředky australská „6466 Investments“. S cenovým 10 % diskontem zatím od léta v pěti tranších získala dohromady 1,88 milionu akcií za poskytnutých 1,25 milionu AUD. Celkem se zavázala do 27. června příštího roku investovat 2 miliony AUD (téměř 34 miliony korun).

Jiří Zendulka k tomu dodává: „Odhadovat tak například nějakou budoucí ziskovost na akcii EMH je v této chvíli značně složité či spíše nemožné. Počet akcií EMH se totiž dle mého jistě dále zvýší, když investiční aktivity firmy nejsou zdaleka u konce. Navíc management disponuje 4,15 miliony opcí na akcie EMH. Firma dle dosud schválených podmínek může mít vydáno celkem až 200 milionů akcií. Jak navíc naznačilo vedení EMH, nebrání se navíc do projektu nechat vstoupit stát. Můžeme tak spekulovat, že EMH by například nemusela v budoucnu být ani 100 % vlastníkem samotné firmy Geomet, která má v rukou daný projekt.“

Akcionářská struktura

Některé mediální spekulace, kdo stojí za firmou EMH, se zdají být liché či přímo zcestné. Alespoň podle jmen v akcionářské struktuře, která je navíc poměrně již dlouho z velké části zveřejněná. Aktuálně navíc EMH prezentovalo další podrobnosti, aby dále rozptýlila pochybnosti, že není navázána například na Zdeňka Bakalu. Až na zmiňovaných „výkonnostních“ 5 milionu akcií třídy B vydaných managementu, které nemají žádná zvláštní práva, resp. mohou se konvertovat do běžných akcií, má EMH jen jednu třídu veřejně obchodovaných akcií.

Přehled největších jejich držitelů

1. Computershare Company Nominees Limited – držící 26,9 %    

Sice společnost držící největší podíl, nicméně poskytuje jen služby spojené s úschovou cenných papírů. Celkový počet tak představuje souhrn akcií mnoha drobných akcionářů - k 12. říjnu celkem 125 majitelů. Největší z nich drží 2,32 %.

2. HSBC Custody Nominees (Australia) Limited – držící 20,59 % aneb reálně největší akcionář

Pověřený akcionář HSBC zastupuje společnost Cadence Minerals Plc – britskou investiční společnost kótovanou na burze AIM. Jedná se jinak právě o největšího akcionáře EMH, který v účetním roce 2016 poskytl firmě například 2,6 milionu dolarů, za což získal 5 milionu akcií. V představenstvu díky tomu sedí zástupce Kiran Morzaria.

Zajímavostí je, že Cadence Minerals, dříve Rare Earth Minerals, má také 9,3 % podíl v konkurenční firmě Bacanora Minerals či 7,7 % v Auroch Minerals. Posledně zmiňovaná firma je přitom účastna v projektu rovněž na území ČR. Společně s českou firmou Golden Pet chce na Sokolovsku prozkoumat zásoby mědi, kobaltu a dalších kovů. Bacanora Minerals pak hodlá participovat na těžbě lithia na Cínovci z německé strany. Má totiž společný podnik „Deutsche Lithium“ se SolarWorld.  

3. JP Morgan Nominees Australia Limited – držící 9,5 %

Podobně jako u HSBC rovněž „custody“. Držitelem účtu je totiž společnost Clearstream, dceřiná společnost Deutsche Borse. Ta poskytuje služby spojené s úschovou cenných papírů. EMH podala formální výzvu k dohledání konečných držitelů akcií.

Každý akcionář EMH, který vlastní více než 3 % akcií musí společnost informovat. Z celkových současných 680 akcionářů tak lze zmínit pouze tři firmy:

1. Cadence Minerals Plc              20,59 %

2. Armco Barriers Pty Ltd           9,76 %              (soukromý australský investor)

3. Inswinger Holdings Pty Ltd     6,45 %              (společnost spojená s CEO společnosti - Keith Coughlan)

Podíváme-li se na širší přehled největších akcionářů z 25. září, téměř 85 % všech akcií leželo na 20 účtech. V přehledu, který uvádíme níže, lze vidět dle jména nejspíše také rezidenta ČR.

EMH - přehled TOP 20 akcionářů

Zdroj: EMH

Závěrem snad již jen zamyšlení, zda různé politické tahanice, především ohledně přímého finančního přínosu z vytěžených nerostných surovin, jsou tím nejdůležitějším. Zvláště, když se sám stát celou dobu o Cínovec nezajímal. Nejsou přitom v ČR jiné soukromé subjekty, které se slušným ziskem využívají nerostné bohatství země a nikdo nekřičí? Netěží u nás někdo uhlí, ropu, kámen, vápenec…? Bez některých těžených surovin by přitom naše hospodářství mělo značný problém, resp. zvýšila by se závislost na dovozu.

Zkrátka stále se někteří nemohou poučit ze zahraničí (například USA, Německo), kde si mnohem více uvědomují, že přínos nového směru soukromého podnikání sebou přináší mnohem širší ekonomický přínos. A podle toho jednají. V Německu by dokonce těžící firma neměla za vytěžené lithium zřejmě ani platit žádné poplatky. Zkrátka podnikání pro stát přináší jiné příjmy. Ať už z hlediska přímých daní od zaměstnanců či firem, tak třeba z DPH z vyprodukovaných výrobků či z DPH z výrobků, které si mohou dovolit koupit občané díky příjmům ze zaměstnání.

V případě těžby na Cínovci EMH hovoří o 1100 pracovních místech. V případě vzniku uceleného řetězce s výrobou baterií má jít včetně dodavatelských firem celkově o více než 8 tisíc pracovních míst. Pro Geomet tato vypracovaná studie hovoří o možných přínosech za dobu těžby pro stát ve výši přes 700 miliard korun. Jakkoliv by šlo nad některými parametry studie polemizovat, přínos těžby pro Českou republiku by i tak měl být významný.

Doufejme tak, že boomu lithiových baterií se nebude Česká republika účastnit například jen jako konečná montovna do elektromobilů.

Líbil se vám článek?
+0 / -0
Odeslat článek e-mailem
Diskuze
Vstoupit do diskuze
V diskuzi zatím není žádný komentář. Buďte první, kdo bude komentovat.

Portál W4T.CZ používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.