Akciové strategie

16:18 | Redakce W4T | Diskuze

Základním rozhodnutím u investování do akcií je, zda se investor bude orientovat na dlouhodobé zhodnocování kapitálu, nebo jestli se bude orientovat na dividendový výnos. Druhou možností je orientace na krátkodobé až střednědobé spekulativní zhodnocení. Kromě jednotlivých druhů obchodních strategií máme i mnoho přímých obchodních systémů.

 

Investice do kapitálového zhodnocení

Dlouhodobé investování přináší kapitálové zhodnocení, tj. růst ceny akcií společnosti. Cena akcií z dlouhodobého pohledu koreluje s růstem hodnoty společnosti. Růst hodnoty společnosti je dán velikostí zisku. Pokud se mladá rostoucí společnost nachází ve fázi svého růstu, většinou nevyplácí dividendy, protože veškerý svůj zisk reinvestuje do dalšího růstu. Toto období růstu společnosti může trvat několik let, nebo to může trvat i desítky let. Důležitá je výše tvorby zisku. Pokud společnost generuje přírůstek zisku ročně o víc jak 15 %, jde o růstovou akcii, u které se dá předpokládat velmi podstatné zvyšování ceny akcie. Nákup a držení akcií těchto firem může být vysoce ziskové.

Příkladem obchodníka investujícího do hodnoty je Warren Buffett. Akcie společnosti by při nákupu měla být podhodnocená a investiční horizont by měl být přinejmenším pět a více let. Příjmy z dividend by měly být opět reinvestovány.

Tento typ investování je vhodný pro investory v mladším věku, kteří mají dostatek času k tomu, aby se investice mohla naplno projevit. Portfolio s růstovými akciemi – to jsou akcie, prudce rostoucích firem zvyšuje rychle svoji hodnotu, protože u ročního zisku okolo 10 až 15 % růstu zisku dochází k působení složeného úročení – to znamená k exponenciálnímu růstu hodnoty.

Po období silného růstu pak obvykle investor začne své portfolio přestavovat a přejde k portfoliu se stálým dividendovým výnosem.

 

Investice do dividendových výnosů

Investice do dividendových výnosů je vhodná pro investory před důchodem, nebo v důchodovém věku. Obvykle jsou to investoři, kteří celý život investovali do akcií a vybudovali si portfolio s dostatečně vysokým kapitálem. V průběhu let začali postupně přebudovávat růstové portfolio do dividendových výnosů. Pokud byla vhodná příležitost k nákupu dividendové akcie, tak prodali růstové akcie ze svého portfolia a nakoupili dividendové akcie. Dividendová akcie je akcie společnosti, která vyplácí pokud možno stále rostoucí dividendy a která má zajímavý dividendový výnos. Za zajímavý se považuje dividendový výnos od 3 až 4 % a výše. Vhodné dividendové akcie jsou akcie z indexu Dow Jones Industrial Average, takzvané blue chips.

Investor se snaží vybudovat tak veliké portfolio, aby příjem z dividend pokrýval jeho nároky na výši důchodu. Pokud nemá tak veliké portfolio, tak se za přijatelné považuje odprodej 4% hodnoty portfolia ročně. To by mělo poskytovat dostatečný příjem až do konce života.

Při orientaci na dividendový výnos nás momentální cena akcie moc nezajímá. Jediné co nás zajímá, je ekonomická stabilita firmy a dostatečně veliké zisky, nebo dostatečně veliká tvorba cash flow na výplatu dividend.

 

Investice do celkové hodnoty

Investice do rostoucích akcií nemusí být nejlepší. Někdy přináší větší výnos orientace jak na kapitálové zhodnocení, tak orientace na dividendový výnos. Celkový výnos může být totiž větší o velikost vyplácených dividend. Pokud jsou dividendy reinvestovány opět do nákupu akcií, tak působení složeného úroku vytváří exponenciální růst hodnoty majetku. Například pokud poroste naše portfolio rychlostí 7 % ročně, tak za deset let se velikost majetku v portfoliu zdvojnásobí. 

 

Strategie „Kup a drž“ (Buy and Hold)

Všechny výše uvedené investiční strategie by šly zařadit pod hlavičku „Kup a drž“. To je investiční strategie, která je založena na předpokladu, že z dlouhodobého hlediska ceny akcií rostou a dílčí propady a období s vysokou volatilitou jsou jen pouze dočasná. Kupříkladu pokles hodnoty akcií až o 60 % během poslední finanční krize byl po pěti letech vyrovnán. Pro drobné a neinformované investory má tato strategie výhodu, že do ní není třeba zasahovat. Nejznámějším příkladem investora, který se zaměřuje na tuto strategii je Warren Buffett.

Výhodou je dlouhodobý investiční horizont, který je zárukou, že čas je na straně úspěšných společností. Nevýhodou je možný silný pokles hodnoty portfolia v krátkém čase. Během poslední finanční krize smazal rok a půl trvající pokles zisky za předchozích pět let.

Pro výběr podhodnocených akcií vhodných k dlouhodobému držení se jako kritérium často používá poměr P/E. Akcie s P/E pod úrovní 15 se považují za podhodnocené a vhodné k nákupu pro dlouhodobé investování.

 

Strategie pravidelného investování

Variantou strategie „Kup a drž“ je pravidelné investování. Pokud nemá investor dostatečný kapitál na jednorázové investice, může využít některý z akciových fondů kolektivního investování. Tyto akciové fondy zřizují finanční instituce (banky, spořitelny, pojišťovny) a poskytují investorům možnost pravidelných investic formou menších pravidelných vkladů. Jde o pravidelné investice, které se vlivem aktivního řízení správců fondu zhodnocují. Hlavní výhodou pravidelného investování je, že se tím snižuje míra rizika. V případě špatného načasování vstupu do trhu se pravidelnými investicemi docílí rozložení rizika do více akcií, a když pak přijde růst, investor se rychleji dostane do zisku.

Variantou pravidelného investování je průměrování nákladů (cost averaging), kdy se při poklesu investuje vyšší částka, než v rostoucím trhu.

Pravidelným investováním se může nashromáždit zajímavá částka, kterou pak lze použít k dalším investicím. Výhodou je to, že malé částky nezatěžují finanční rozpočet, nevýhodou je relativně malé zhodnocení dané typem akciového fondu, jeho rizikovostí, poplatky za vedení, za vstup, případně za výstup.

Výhodné je investovat do asymetrických akciových fondů. Jsou to aktivně řízené fondy, které používají různé formy zajištění proti poklesu ceny. U tohoto druhu fondů se obvykle jednou ročně zamyká zisk, a cena pod tuto zamčenou velikost již nesmí klesnout.

 

Spekulativní strategie

Spekulativní akciové obchody jsou ve svém investičním horizontu obvykle krátkodobé až střednědobé. Investor se orientuje hlavně na zhodnocení své investice a po jejím dosažení, nebo v případě dosažení předem stanovené ztráty investici ukončuje. Základem zisku je statisticky vyšší množství úspěšných obchodů, než neúspěšných. Pro spekulativní obchodování lze využívat nejrůznější obchodní systémy založené na nejrůznějších investičních strategiích. Obchodní pravidla pro spekulativní obchodování jsou obvykle založena na technické analýze, případně na znalosti nějaké statistiky.

Například lze obchodně využít skutečnost, že v pátek před prodlouženým víkendem spekulanti uzavírají své pozice (cena klesá) a v úterý opět nakupují a vstupují do nových (cena roste). Obchodní systém založený na nákupu v pátek odpoledne a prodeji v úterý ráno bude z dlouhodobého hlediska úspěšný.

 

Statistická arbitráž

Statistická arbitráž je investiční strategie, která je založena na obchodování dlouhodobě silně korelovaných akciových párů. Pokud jednou za čas dojde k tomu, že se od sebe ceny těchto korelovaných akcií vzdálí, Prodáme akcii s vyšší cenou a nakoupíme akci s nižší cenou. Po nějakém čase by se ceny k sobě opět měly přiblížit (zafunguje historicky silná korelace) a obchodník realizuje zisk. Příkladem může být obchodování silně korelovaných párů Coca-cola a Pepsi, případně AT&T a Verizon. U této strategie záleží na nalezení takových akciových párů, které jsou spolu silně korelovány.

Celková pozice obou nakoupených akcií je vzájemně neutrální, když cena klesá, jde do zisku prodaná akcie (short), když cena roste, jde do zisku nakoupená akcie (long). Z krátkodobého horizontu se jedná o zajištěnou pozici (hedge). Když pak zafunguje historická korelace a ceny se k sobě přiblíží, realizujeme zisk. Nevýhodou je, že neumíme odhadnout rychlost, se kterou k tomu dojde. 

 

Zajištění rizika (hedging)

Zajištění rizika, neboli hedging je strategie, při které investor se investor snaží o eliminaci rizika případných ztrát. Nejčastější strategií je zajištění rostoucího portfolia nákupem put opcí. Druhou možností je zařadit do portfolia slabě rostoucí akcii, kterou prodáme (shortujeme). Když začne portfolio silných akcií klesat, slabé akcie obvykle klesají mnohem rychleji a zisk z poklesu slabých akcií vyrovná ztráty portfolia.

Hedging má obvykle smysl u akciových portfolií a u investic s delším časovým horizontem. U spekulativních pozic je obvykle jednodušší dodržovat money management a prodat ztrátové investice a vstoupit do nového obchodu. Obchodní systém s dobrým poměrem zisk/ztráta se postará o zbytek.

 

Arbitráž

Arbitráž je obchodní strategie při které využíváme výhody odlišných cen stejné akcie na různých trzích. Může jít o trhy oddělené místem (burza New York / burza Chicago), nebo i časově (burza New York / burza Tokio, spotová cena / termínová cena). Pokud je akcie obchodována na obou trzích lze zkusit výhodu arbitráže využít. Arbitráž je obchodní strategie, která nenese riziko. Jedinou nevýhodou je rychlost obchodování, která způsobuje, že se ceny rychle vyrovnají. 

 

Hybnost trhu (Momentum trading)

Obchodníci, kteří se zaměřují na hybnost trhu, vstupují do obchodů, když se trh pohne. Pohyb trhu může být vyvolán nějakou zprávou, uveřejněním hospodářských výsledků, zlepšováním ekonomické celkové situace atd. Obchodníci reagují na krátké cenové pohyby a na dynamiku tohoto růstu. Při uveřejnění zprávy je vysoce pravděpodobné, že na základě této zprávy vzroste zájem, velikost obchodních objemů a cena se pohne do růstu, nebo do poklesu. Největší aktivita těchto obchodníků bývá obvykle během první a v průběhu poslední hodiny obchodování, tedy v době největší volatility, kdy se obchodníci jednoduše snaží svézt na vlně před uzavřením trhu. Předpokládají, že cena půjde stejným směrem i druhý den.

Momentum trading vyžaduje vysokou disciplínu a správné načasování. Vysoká volatilita představuje veliké riziko. Pro načasování vstupu do pozice jsou používány nejrůznější indikátory technické analýzy (MACD, klouzavé průměry, CCI, Stochastic, Bollinger bands atd.).

 

Swingové obchodování

Swingový obchodník vstupuje do spekulativních pozic a délka obchodů mohou být minuty, hodiny, dny, týdny. Záleží na volatilitě a na převládajícím trendu. Swingoví obchodníci vstupují ve směru převládajícího trendu, ale ke vstupům využívají přechodné poklesy ceny. Obchodování je založeno na technické analýze, na trendových čarách, na oblastech podpory a resistence. Swingový obchodník předpokládá, že se cena v určité oblasti bude odrážet do směru převládajícího trendu a v tom místě vstupuje do obchodní pozice.

Pro tento druh obchodování je velmi důležité načasování obchodu, protože swingový obchodník chce vstupovat do obchodní pozice na dobré ceně a ve správném směru. Obvykle se čeká na odraz od nějaké významné hladiny podpory, nebo resistence a do obchodu se vstupuje až po následném otestování této hladiny.

Vstupy do obchodů jsou obvykle rozloženy do několika částí. Proražení resistence může znamenat první obchodní pokyn, potvrzení trendu druhý. Při realizaci zisku může přijít další vstup s poloviční velikostí, aby byl dodržen degresivní money management. Při dosažení zisku posouvá swingový obchodník příkaz stop, aby se probíhající obchod již nedostal do ztráty. Probíhající obchod jen neustále sledována pokud se věci nevyvíjejí podle předpokladů, tak ho swingový obchodník raději uzavře, aby ochránil svůj majetek. Příležitostí ke swingovým obchodům je dost.

 

Časování trhu

Časování trhu je strategie založená na myšlence, že lze předpovídat budoucí pohyb cen. Předpověď může být založena na fundamentální analýze, nebo na technické analýze. V případě technické analýzy jde obvykle o překoupenost, nebo přeprodanost ceny obchodovaného instrumentu v technickém indikátoru.

 

Kvantitativní investování

Představuje investiční strategii, obvykle využívanou vyspělými hedge fondy. Jde o počítačové programy, které z dostupných ekonomických dat tvoří scénáře možného budoucího vývoje a hledají pravděpodobné vstupy do obchodů. Tyto programy jsou drahé na vývoj a údržbu, takže si je mohou dovolit jen veliké finanční instituce.

 

Návrat k průměrné ceně

Strategie návratu k průměrné ceně je založena na myšlence, že pokud se cena obchodovaného instrumentu příliš vzdálí od průměrné ceny, má tendenci se k průměrné ceně vracet. Jde o způsob určen průměrné ceny a v případě, že se cena akcie pohybuje pod průměrnou cenou, nakupujeme. Pokud je cena nad, neděláme nic, nebo můžeme spekulovat na pokles. Spekulace na pokles je však v případě akcií riziková, protože akcie může růst dlouhou dobu. Z průměrnou cenu akcie se obvykle považuje klouzavý průměr s periodou 20, 50, 100, nebo 200 dní.

 

Nejlepší akcie z indexu Dow / nejhorší akcie z indexu Dow

Ve strategii „Nejlepší akcie z indexu Dow“ (Dogs of the Dow) jde o to nakupovat 10 akcií z indexu Dow Jones Industrial Average s nejnižším poměrem P/E a také s nejvyšším dividendovým výnosem v minulém roce. Strategie je založena na tom, že akcie s malým P/E mají v dalším roce tendenci růst. Ve strategii „Nejhorší akcie z indexu Dow“ (Pigs of the Dow) jde o to nakupovat 5 akcií z indexu Dow Jones Industrial Average, které měly v minulém roce nejnižší výkonnost. Strategie je založena na tom, že ceny těchto společností budou mít v následujícím roce tendenci dohánět ostatní akcie.

 

Skalpování

Tato strategie je založena na velikém množství obchodů a tvorbě jen malých zisků. Akcie prodáváme okamžitě, jakmile dosáhneme dílčího zisku. Vstupy jsou obvykle založeny na technické analýze. Je nutné dodržovat striktní money management, protože malé zisky mohou být snadno zlikvidovány větší ztrátou.

 

Fading

Obchodní strategie je založena na tom, že po rychlém pohybu vzhůru (vytvoření veliké rostoucí svíčky) se bude část obchodníků snažit vybrat zisky a proto obchodníci spekulující na fading vstupují do shortů, aby tento předpokládaný výběr zisků využili.

 

Líbil se vám článek?
+0 / -0
Odeslat článek e-mailem
Diskuze
Vstoupit do diskuze
V diskuzi zatím není žádný komentář. Buďte první, kdo bude komentovat.

Portál W4T.CZ používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.